“กรมเจ้าท่า” เตรียมความปลอดภัยปชช.ร่วมงานพระราชพิธี 25 – 27 ต.ค. นี้

posted: 1 year ago
“กรมเจ้าท่า” เตรียมความปลอดภัยปชช.ร่วมงานพระราชพิธี 25 – 27 ต.ค. นี้

comments

กรมเจ้าท่า กำหนดแผนเตรียมความปลอดภัยและการจราจรทางน้ำ ตั้งแต่วันที่ 25 – 27 และ 29 ตุลาคม 2560 เพื่อรองรับผู้โดยสารเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากด้วยระหว่างวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวังและพระเมรุมาศท้องสนามหลวง รวมถึงบริเวณโดยรอบ ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางทั้งทางบกและทางเรือมาร่วมในพระราชพิธีฯ เป็นจำนวนมาก ดังนั้น กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับ ควบคุม ดูแล จัดทำระบบรองรับการปฎิบัติการและการให้บริการด้านความปลอดภัยทางน้ำจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2520 จึงประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพื้นที่การควบคุมการเดินเรือเฉพาะคราว ดังนี้
ด้านเหนือ สะพานกรุงธนบุรี
ด้านใต้ สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน
วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 21.00 น.
วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น.
วันที่ 27 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น.

shutterstock_499505782

โดยห้ามเรือเดินทะเล เรือลากจูง เรือลำเลียงสินค้า เรือบรรทุกสินค้าอันตราย เดินผ่านในเขตควบคุมการเดินเรือตามวันเวลาที่กำหนด ห้ามเรือทุกประเภทลอยลำในเขตควบคุมการเดินเรือ ยกเว้นเรือของหน่วยงานราชการที่รักษาการณ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพน กรณีมีเหตุจำเป็นอาจงดใช้ท่าเรือฝั่งพระนครเป็นการชั่วคราว โดยให้เรือด่วนเจ้าพระยา งดใช้ท่าเรือท่าช้าง ท่าพระอาทิตย์ และท่าราชินี โดยด้านเหนือให้ใช้ท่าเรือเทเวศร์ ด้านใต้ให้ใช้ท่าเรือตลาดยอดพิมาน เรือข้ามฟากที่ให้บริการท่าเรือพระจันทร์เหนือ , ท่าเรือมหาราช , ท่าเรือท่าช้าง ให้ใช้ท่าเรือปิ่นเกล้าฝั่งพระนครแทนและท่าเรือท่าเตียน ให้ใช้ท่าเรือราชินีแทน สำหรับเรือบริการนักท่องเที่ยว ด้านเหนือให้ใช้ท่าเรือปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร ด้านใต้ให้ใช้ท่าเรือราชินี

 

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า ขอความร่วมมือผู้ควบคุมเรือทุกลำ ให้หลีกทางแก่เรือรักษาของเจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติหน้าที่ให้เดินเรือช้าและเบาชิดฝั่งธนบุรี ให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือเป็นพิเศษในการนำเรือเข้า – ออก ท่าเทียบเรือ การกลับลำเรือในเขตควบคุมการเดินเรือ ห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่กฎหมายกำหนด ห้ามผู้โดยสารยืนหรือนั่งบนหัวเรือ ท้ายเรือ กราบเรือ และหลังคาเรือ หรือกระทำการใดภายในตัวเรือที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ และให้ปฎิบัติตามกฎหมายการเดินเรืออย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตามมีความผิดต้องระวางโทษปรับ ตั้งแต่ 500 – 5,000 บาท และให้เจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือมีกำหนดไม่เกิน 6 เดือน

shutterstock_505041352

นอกจากนี้ กรมเจ้าท่า ร่วมกับ สมาคมเรือไทย โดยเรือร้านอาหารและภัตตาคาร รวมถึงผู้ประกอบการเรือโดยสารที่แสดงเจตจำนงเข้าร่วมถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ด้วยการสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนในการเดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายดังนี้

ด้านเหนือ ให้บริการรับ – ส่ง จำนวน 3 ท่าเรือ ได้แก่ ท่าเรือกระทรวงพาณิชย์ – ท่าเรือท่าน้ำนนทบุรี – ท่าเรือสะพานพระราม 8
ด้านใต้ให้บริการรับ – ส่ง จำนวน 2 ท่าเรือ ได้แก่ ท่าเรืสาทร – ท่าเรือยอดพิมาน
วันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
วันที่ 27 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00 น.

 

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า ได้มีความห่วงใยในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจราจรทางน้ำ จึงจัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือจำนวน 180 นาย และข้าราชการ ลูกจ้างประจำ จิตอาสากรมเจ้าท่า จำนวน 50 นายประจำท่าเรือจำนวน 67 ท่าเรือ เรือตรวจการณ์ทั่วไปจำนวน 1 ลำ เรือตรวจการณ์เจ้าท่า จำนวน 8 ลำ เรือรักษาการณ์เจ้าท่าจำนวน 2 ลำ ลอยลำประจำจุดเขตควบคุมกากรเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 10 จุด รวมทั้งตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำณ ศูนย์ควบคุมปฎิบัติการโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อาคาร 2 ชั้น 6 กรมเจ้าท่า และร่วมประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรงานพระราชพิธีฯเพื่อความสะดวกในการเดินทางทางน้ำในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารของทางราชการ โดยผ่านช่องทางวิทยุ โทรทัศน์ เครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบเห็นความไม่ปลอดภัยและอุบัติเหตอทางน้ำได้ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โทร. 02 – 205 – 1534 สายด่วน 1599 , กรมประชาสัมพันธ์ โทร. 02 – 618 – 2323 , จส.100 โทร. 02-711-9151-8 สายด่วน 1177,1808 สวพ.91 สายด่วน 1644 กระทรวงคมนาคม สายด่วน 1564 และกรมเจ้าท่า โทร. 02-639-4782 สายด่วน 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon