บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

posted: 5 years ago
2,023 views
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

comments

กรุงเทพประกันภัย แคร์คุณทุกย่างก้าว

บริษัท กรุงเทพประกันภัย เป็นบริษัทที่มีนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งคงอยู่ภายใต้กระบวนการการกำกับ และ ดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ พนักงานขององค์กร และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ ให้ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน รวดเร็ว และ ทันต่อเหตุการณ์ และ ทั่วถึงเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจด้วยความโปร่งใส และ เท่าเทียมกัน

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งโดย คุณชิน โสภณพนิช โดยในยุคแรกของการดำเนินงานนั้น ไม่ได้เป็นในรูปแบบบริษัท แต่ว่ายังเป็นเพียงแผนกประกันภัยใน บริษัท เอเซียพาณิชย์ จำกัด (The Asia Trading Co.,Ltd) ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยฉบับแรก ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2490

ต่อมาจึงได้แยกตัวออกมาทำการดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทประกันภัยอย่างเป็นทางการ โดยจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2490 ภายใต้ชื่อ บริษัท เอเซียพาณิชย์ประกันสรรพภัย จำกัด (The Asia Insurance Co., Ltd) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกที่ 5 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2507 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัดดังที่เป็นที่รู้จักกันในปัจจุบันนี้ จากนั้นบริษัทฯ ได้มีการขยายกิจการและเพิ่มทุนจดทะเบียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2521 บริษัทฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ในชื่อ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการมาด้วยความมั่นคงมาตลอดจนก้าวเข้าสู่ปีที่ 68 และ มีทุนจดทะเบียนถึง 1,064.7 ล้านบาท และ สามารถรับประกันภัยได้ครบทุกประเภท ภายใต้การบริหารของ คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ และ ประธานคณะผู้บริหาร โดยมีสาขา และ สำนักงานให้บริการครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศไทย

และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานตราตั้งให้แก่บริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2547 ซึ่งถือเป็นสิริมงคล และ เป็นเกียรติประวัติสูงสุดของทั้งบริษัทฯ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกๆคน

สำหรับตราตั้งพระราชทานนี้ เปรียบประดุจเอกสารรับรองว่า บริษัทที่ได้รับพระราชทานได้ประกอบธุรกิจการค้าโดยซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งอยู่ในศีลธรรม มีหลักฐานมั่นคง และ เป็นที่เชื่อถือแก่มหาชนทั้งหลาย อีกทั้งเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินกิจการให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงตลอดไป

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน

 

S&P จัดอันดับความน่าเชื่อถือ A- (Stable)

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินจาก Standard & Poors หรือ S&P สถาบันการจัดอันดับทางการเงินชั้นนำของโลก ในระดับ A- (Stable) (ณ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556) สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศไทยที่มีความสามารถทางการแข่งขัน มีผลประกอบการที่ดี ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีเงินกองทุนมากเพียงพอ การบริหารเงินทุนในระดับที่น่าพึงพอใจ รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการที่ดี

A.M. Best จัดอันดับความน่าเชื่อถือ A- (Excellent)

บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน (Financial Strength Rating) ในระดับ A- (Excellent) (ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2556) จาก A.M. Best Company อีกหนึ่งสถาบันการจัดอันดับทางการเงินชั้นนำของโลก

ระบบบริหารคุณภาพ

1. ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 ด้านการบริการของฝ่ายประกันภัยยานยนต์ จาก Bureau Veritas Quality International (BVQI) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2540 ซึ่งนับเป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับรองดังกล่าว

2. ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2545 และได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001 : 2008 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 จาก BVQI โดยสถาบันรับรองคุณภาพ United Kingdom Accreditation Service (UKAS)

กรุงเทพประกันภัย มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้วยมาตรฐานสากล มีการพัฒนาเทคโนโลยีการทำงาน และ การให้บริการที่ทันสมัย ตลอดจนการบริการที่เป็นเลิศ ทำให้ได้รับการยอมรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในฐานะผู้นำธุรกิจประกันวินาศภัย และยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมให้บริการลูกค้าด้วยแนวคิด “ใจเขา ใจเรา คือ สิ่งที่เรายึดมั่น” เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด และอุ่นใจในทุกสถานการณ์ดังสโลแกนที่ว่า “กรุงเทพประกันภัย แคร์คุณทุกย่างก้าว” ตลอดไป

ประกันการท่องเที่ยว กรุงเทพประกันภัย


avatar
by เก่ง ทองเจือ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon