กองทุนเปิด – กองทุนปิด ต่างกันอย่างไร

posted: 2 years ago
1,374 views
กองทุนเปิด – กองทุนปิด ต่างกันอย่างไร

comments

ตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมมือกับสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (บลจ.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัด “โครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม” เรื่อยมา ทำให้มีผู้ที่สนใจเข้ามาลงทุนในกองทุนรวมเป็นจำนวนมากปัจจุบันการลงทุนผ่านกองทุนรวม (Mutual Fund) ก็ถือเป็นทางเลือกในการออมเงินอีกช่องทางหนึ่ง โดยเฉพาะในช่วงที่การลงทุนในตลาดหุ้นผันผวน และอัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาลง ซึ่งนักลงทุนที่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเป็นประจำอยู่แล้วคงไม่ต้องอธิบายมากว่าจะเลือกรูปแบบการลงทุนอย่างไรให้เหมาะสมกับตัวเอง แต่สำหรับคนที่กำลังตัดสินใจอยู่ อาจจะกำลังสงสัยอยู่ว่า กองทุนเปิด และกองทุนปิดนั้น มีความแตกต่างกันอย่างไร วันนี้ Rabbit Daily จะช่วยขยายความให้กับนักลงทุนมือใหม่ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น


1.กองทุนเปิด (Opened – End Fund)

price of money

 

เป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่มีการกำหนดขนาดและอายุของกองทุนที่แน่นอน แต่มีระยะเวลาจำกัดในการเสนอขายครั้งแรกเช่นกัน และหลังจากนั้นแล้วบริษัทจัดการจะเปิดขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ เช่น ขายและรับซื้อคืนทุกวันทำการ ขายทุกวันทำการแต่รับซื้อคืนสัปดาห์ละครั้ง หรือเดือนละครั้ง เป็นต้น โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อซื้อขายได้ที่ บลจ. หรือตัวแทนการขาย โดยราคาขายหน่วยลงทุนออกใหม่และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value หรือ NAV) ต่อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม ก่อนทำการลงทุนในกองทุนเปิดนี้ นักลงทุนควรที่จะอ่านเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขาย ตลอดจนการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากหนังสือชี้ชวน (Prospectus)


2. กองทุนปิด (Closed – End Fund)

Money in egg represent return on investment

เป็นกองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดโครงการ มีการกำหนดขนาดและอายุกองทุนอย่างชัดเจน โดยจะเปิดขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวเมื่อเริ่มโครงการ และจะรับไถ่ถอนคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ ต่อเมื่อกองทุนหมดอายุเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กองทุนรวมประเภทนี้มักนำหน่วยลงทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้หน่วยลงทุนมีสภาพคล่องสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ จึงทำให้ลักษณะของกองทุนปิด และกองทุนเปิดนั้นมีลักษณะแตกต่างกัน

ทั้งนี้ จำนวนของหน่วยลงทุนของกองทุนปิดจะมีจำนวนคงที่ ไม่มีการเพิ่มขึ้น หรือลดลง ขณะเดียวกันนักลงทุนเองก็ไม่สามารถที่จะขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ บลจ. หรือตัวแทนขายก่อนครบกำหนดอายุโครงการได้ ซึ่งนักลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนเอาไว้เพื่อรอขายคืนเมื่อครบกำหนดอายุโครงการเท่านั้น


กองทุนรวมที่นิยมลงทุนมีอะไรบ้าง

Types of Investments Direction Sign
ประเภทของกองทุนรวมมีหลากหลายชนิดแตกต่างกันไป ดังนั้น บลจ. เองจึงออกกองทุนมาหลาย ๆ ประเภท เพื่อเป็นการรองรับให้ตรงตามไลสไตส์ของแต่ละบุคคล รวมถึงความเสี่ยงที่แต่ละคนรับได้ด้วยเช่นกัน และในบ้านเรากองทุนที่เปิดให้บริการแก่นักลงทุนส่วนใหญ่มีดังนี้
1.กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (fixed income fund)
2.กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (equity fund)
3.กองทุนรวมผสม (balanced fund)
4.กองทุนรวมตลาดเงิน (Money market fund)
5.กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น (capital protected fund)
6.กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (foreign investment fund หรือ FIF)
7.กองทุนรวมทองคำ(Gold Fund)
8.กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund)
9.กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
10.กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (retirement mutual fund หรือ RMF)
11.กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund หรือ LTF)
12.กองทุนรวมอีทีเอฟ (exchange traded fund หรือ ETF)เมื่อเข้าใจลักษณะของกองทุนเปิดและกองทุนปิดกันแล้ว ก่อนลงทุนนักลงทุนควรคิดพิจารณาให้รอบครอบว่าระยะเวลาการลงทุนในกองทุนนั้นมีความสอดคล้อง และเหมาะสมกับระยะเวลาที่นักลงทุนต้องการหรือไม่


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon