บูมต่อเนื่อง 3-4 ปีกับกองทุน Sector Healthcare

posted: 2 years ago
บูมต่อเนื่อง 3-4 ปีกับกองทุน Sector Healthcare

comments

ช่วง 3 – 4 ปีที่ผ่านมา กองทุน ‘Sector Healthcare’ ถือว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือ บลจ. ต่างออกมาประชันกันเป็นว่าเล่น สาเหตุเพราะอุตสาหกรรมดังกล่าวสามารถทำราคาหุ้นปรับขึ้นได้ดีที่สุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาสาเหตุหลัก Sector Healthcare โต

หุ้น Sector Healthcare ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากผลประกอบการของธุรกิจมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนใน Sector Healthcare และอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำเอื้ออำนวยให้เกิดการควบรวมกิจการของบริษัทในกลุ่ม Healthcare เป็นระยะเวลาติดต่อมาหลายปี

Nurse Talking To Senior Female Patient In Hospital Bed


Sector Healthcare มีอะไรบ้าง

Sector Healthcare แบ่งเป็น 4 ประเภทด้วยกัน
1. หุ้นกลุ่มเวชภัณฑ์ (ธุรกิจที่ผลิตและคิดค้นยาที่เกิดจากกระบวนการเคมี)
2. หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพหรือ Biotechnology (ธุรกิจที่คิดค้นวิจัยและผลิตยาด้วยกระบวนการที่ใช้สิ่งมีชีวิต)
3. หุ้นกลุ่มบริการด้านดูแลสุขภาพ (บริษัทประกันและโรงพยาบาล)
4. หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทางการแพทย์ (คิดค้น/ผลิตนวัตกรรมและเครื่องมือทางการแพทย์)

Portrait of two friendly pharmacists working


Sector Healthcare ทำไมถึงเป็น Mega Trend

การลงทุนในหุ้น Sector Healthcare ถือว่าเป็น Mega Trend เนื่องจากแนวโน้มประชากรโลกที่กำลังเข้าสู่วัยชราและมีอายุยืนยาวขึ้น รวมถึงกระแสที่คนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโลก
ทั้งนี้ บริษัท ดีลอยต์ ทูช โทมัตสุ ได้คาดการณ์ว่าในปีนี้ (2560) ประชากรโลกจะมีอายุยาวขึ้นเป็น 73.7 ปี ซึ่งจะส่งผลให้ประชากรวัยสูงอายุทั่วโลก อายุ 65 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ

จากสถิติพบว่า ประชากรผู้สูงอายุในประเทศใหญ่ ๆ เช่น อินเดีย จีน สหรัฐฯ และญี่ปุ่น มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Healthy lifestyle concept with diet and fitness


ตัวอย่าง 4 กองทุน Healthcare

1. กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ หรือ BCARE ภายใต้การจัดการของ บลจ.บัวหลวง ถือว่าเป็นกองทุนเฮลธ์แคร์ที่จัดตั้งขึ้นมากองแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2550 เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Wellington’s Global Health Care Equity Portfolio Class A : WGH เป็นกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว (Master Fund) เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุน BCARE เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาวและไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

2. กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ หรือ PHATRA GHC บริหารจัดการโดย บลจ.ภัทร จัดตั้งเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2551 โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการลงทุนให้แก่ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ ในภาคอุตสาหกรรม และบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ สุขภาพและการรักษาพยาบาล (Health Care Industry) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้มการเติบโตสูง

สำหรับกองทุน PHATRA GHC มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยเน้นกระจายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศประเภท Equity ETF ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนตามความเคลื่อนไหวของดัชนีอุตสาหกรรมและการบริการที่เกี่ยวกับ การแพทย์ เภสัชกรรม สุขภาพ การรักษาพยาบาลและเทคโนโลยีชีวภาพ (Health Care Industry) ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกกองทุนนี้จึงมีลักษณะเด่นอยู่ที่การกระจายการลงทุนไปยังกองทุน ETF หลายกองทุน และในหลายภูมิภาค จึงช่วยลดความเสี่ยงประเภท Country Risk

Financial analysis concept 1

3. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล หรือ KF-HEALTHD บริหารจัดการโดย บลจ.กรุงศรี โดย จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ซึ่งกองทุนนี้จะลงทุนในกองทุนหลัก JP Morgan Global Healthcare Fund เน้นลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Healthcare ชั้นนำทั่วโลก ทั้งบริษัทกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ เวชภัณฑ์ เทคนิคการแพทย์ และบริการด้านสุขภาพ ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่มีความจำเป็นต่อประชากรทั่วโลก และมุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
สำหรับกองทุนหลัก JP Morgan Global Healthcare เป็นกองทุนที่มีผลการดำเนินงานที่ดีต่อเนื่อง บริหารโดยผู้จัดการกองทุนมีประสบการณ์และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Healthcare เนื่องจากประสบการณ์ด้านการลงทุนและการเลือกหุ้นเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกหุ้นที่ถูกต้องในกลุ่มธุรกิจ Healthcare ที่มีความซับซ้อนนอกจากนี้ ยังใช้การวิเคราะห์แบบ Bottom-up เพื่อแสวงหามูลค่าที่แท้จริงของบริษัทในระยะยาว

4. กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ หรือ UOBSHC บริหารจัดการโดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2557 มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักคือ United Global Healthcare Fund ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้ง และบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd. ประเทศสิงค์โปร์
ด้านกองทุนหลักบริหารโดย Wellington Management (Sub-Manager) ซึ่งเป็นบริษัทจัดการระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญการลงทุนใน Global Healthcare สร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นมาโดยตลอด ด้วยประสบการณ์เฉพาะในหุ้นกลุ่ม Global Healthcare มากกว่า 30 ปี และบริหารกองทุนด้วยกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อคัดเลือกหุ้น (Stock Selection) จากบริษัทที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งทั่วโลก มีความสามารถในการแข่งขันสูง และเลือกซื้อหุ้นที่มีราคาต่ำกว่าการประเมินในที่สุดแล้วสุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคน ดังนั้นหากมองในระยะยาวธุรกิจในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพจะมีโอกาสในการเติบโตได้อีกมาก ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทใดจะสามารถมองเห็นโอกาสและปรับเปลี่ยนแนวทางการทำธุรกิจให้เท่าทันต่อสถานการณ์ได้ดีเพียงใด ดังนั้น การลงทุนในหุ้น Sector Healthcare จึงน่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้กับนักลงทุนได้ในระยะยาวได้


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon