โค้งสุดท้าย จับสัญญาณดาวเด่น กองทุนประหยัดภาษี “LTF & RMF”

posted: 1 year ago
โค้งสุดท้าย จับสัญญาณดาวเด่น กองทุนประหยัดภาษี “LTF & RMF”

comments

เหลือเวลาอีก 2 สัปดาห์ ถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของปี ที่ใครหลายคนต่างเตรียมตัววางแผนทางการเงินที่สามารถนำมาลดหย่อนทางภาษีได้ ซึ่งกองทุนรวม LTF และ RMF ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งทางที่น่าสนใจ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวได้เป็นอย่างดีทั้งนี้กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) หรือ LTF เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้น เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลงทุนในหุ้นระยะยาว และต้องการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีต่อปี ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี สำหรับปีภาษีนั้นโดยซึ่งผู้ลงทุนจะต้องเข้าใจและยอมรับความเสี่ยง รวมทั้งเงื่อนไขที่ต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน

ส่วนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund) หรือ RMF เป็นกองทุนรวมประเภทที่ส่งเสริมให้เกิดการออมเงินระยะยาวไว้ใช้ในยามเกษียณอายุ ซึ่งจะคล้ายกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของภาคเอกชน หรือ Provident Fund และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) โดยสามารถนำเงินลงทุนไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีต่อปี หรือต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี และต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกและไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้เมื่อผู้ลงทุนมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์

โดยกองทุนรวมทั้ง 2 ประเภท ต่างก็มีหลากหลายประเภทให้เลือกสรร จนบางครั้งนักลงทุนเองก็ไม่สามารถเลือกได้ด้วยตนเอง ดังนั้นใครที่กำลังลังเลใจกับการตัดสินใจเลือกซื้อกองทุนดังกล่าวอยู่ วันนี้ “Rabbit Daily” ได้รวบรวมกองทุนบางส่วน จาก “Morningstar Thailand” ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ติด 10 อันดับแรก ให้ผลตอบแทนโดดเด่น ย้อนหลัง 1 ปี, ย้อนหลัง 3 ปี และย้อนหลัง 5 ปี ดังนี้

1. กองทุนรวม LTF

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 1 ปี

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 3 ปี (%ต่อปี)

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน LTF ย้อนหลัง 5 ปี (%ต่อปี)

2. กองทุนรวม RMF Equity

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 1ปี

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 3 ปี (%ต่อปี)

10 อันดับผลตอบแทนกองทุน RMF Equity ย้อนหลัง 5ปี (%ต่อปี)

บลจ.กรุงศรี ปลื้มยอดเงินลงทุน LTF- RMF เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบปี

นางสาวศิริพร สินาเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บลจ.กรุงศรี) เปิดเผยว่า กองทุน LTF-RMF ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.กรุงศรี ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนและมีเงินลงทุนในกองทุนดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวลดลงจะมีจำนวนธุรกรรมและเม็ดเงินที่เข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมาก โดยตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือน พฤศจิกายน 2560 บริษัทมียอดเงินลงทุนใหม่ในกองทุน LTF และ RMF มูลค่ารวมกว่า 10,479 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินลงทุนในกองทุน LTF มูลค่ากว่า 6,077 ล้านบาท และเงินลงทุนในกองทุน RMF มูลค่ากว่า 4,402 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทได้เป็นอย่างดี

นางสาวศิริพร สินาเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด(บลจ.กรุงศรี)

จากข้อมูลการจัดอันดับผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมกองทุนรวมโดยมอร์นิ่งสตาร์ไทยแลนด์เมื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมานั้น พบว่ากองทุน LTF ที่มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีดีที่สุด 2 อันดับแรกเป็นกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.กรุงศรี ประกอบด้วย กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D) และกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ) โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีที่ 29.27% และ 28.04% ตามลำดับ สูงกว่าดัชนีชี้วัดที่ 15.98 % และ 15.89% ตามลำดับ และหากพิจารณาผลการดำเนินงานระยะยาว 3 ปี และ 5 ปีที่ผ่านมา จะพบว่ากองทุน KFLTFEQ ก็มีผลการดำเนินงานดีที่สุด 3 อันดับแรกเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวข้างต้นมีความเสี่ยงระดับ 6 : เสี่ยงสูง (ข้อมูล :Morningstar Thailand ณ 30 พ.ย. 60 / ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต)“ผู้ลงทุนควรให้ความสำคัญกับผลการดำเนินงานของกองทุนควบคู่ไปกับการลงทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีในระยะยาว แม้ว่าผลการดำเนินงานในอดีตไม่อาจเป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต แต่สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบเพื่อดูความสม่ำเสมอของผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและใช้คาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได้ ทั้งนี้ ในช่วงเดือนสุดท้ายจะมีผู้สนใจลงทุนในกองทุน LTF – RMF เป็นจำนวนมาก แนะนำนักลงทุนให้หลีกเลี่ยงการลงทุนในช่วงวันท้ายๆ ของปี เนื่องจากมีผู้ลงทุนทำรายการจำนวนมาก โดยผู้ลงทุนสามารถใช้ช่องทางการลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ต @ccess online service แทนเพื่อความสะดวก โดยสามารถทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง” น.ส.ศิริพร กล่าวทิ้งท้าย


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon