ขอ ใบขับขี่ ใหม่กับเงื่อนไขที่คุณควรรู้

posted: 3 years ago
ขอ ใบขับขี่ ใหม่กับเงื่อนไขที่คุณควรรู้

comments

ตำรวจ1

ใบขับขี่ สิ่งเล็กๆที่แสนสำคัญสำหรับคนมีรถ หลายคนอาจมองว่าไม่มีก็คงไม่เป็นไร แต่พกติดตัวเอาไว้เวลาเดินทางไปไหนยังไงก็อุ่นใจกว่า และเนื่องจากวันที่จะบังคับใช้เงื่อนไขใหม่ในการสอบใบขับขี่นั้นกำลังใกล้เข้ามา วันนี้เราจึงมีเรื่องการสอบ ใบขับขี่ ใหม่มาฝากกัน เรื่องนี้อาจไม่ใช่เรื่องใหม่ และบางคนก็อาจจะหลงลืมกันไป เราจึงนำเรื่องนี้มาบอกกับคุณเพื่อเป็นการย้ำเตือนกันอีกครั้ง!

เรื่องที่คุณอาจสนใจ : ใบขับขี่ตลอดชีพจะเปลี่ยนไม่ได้แล้วหรือ  ใครคือ ผู้ขับขี่ รถยนต์ที่มีความเสี่ยงสูง

Viriyah Insurance

 

ทางกรมขนส่งทางบกนั้นได้มีการประกาศให้ใช้เงื่อนไขการสอบใบขับขี่ใหม่ ส่วนผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบขับขี่นั้นจะต้องทำการสอบใหม่ทั้งหมด เหมือนกับการเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็น รถยนต์ รถสามล้อ หรือรถจักรยานยนต์ โดยผู้ขับขี่จะได้เป็นใบขับขี่แบบชั่วคราวก่อน และที่สำคัญต้องเข้าอบรมก่อนสอบไม่ต่ำกว่า 3 ขั่วโมง เงื่อนไขใหม่นี้เริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 กันยายน 2558

ในรถ

เงื่อนไขในการพิจารณาการออกใบขับขี่

สําหรับผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับรถ จะมีเงื่อนไขในการขอใบขับขี่ใหม่ที่คุณควรจะรู้เอาไว้ ดังนี้

1. การขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่อีกครั้ง สําหรับผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ ซึ่งไม่ได้เกิดจากเหตุขาดคุณสมบัติเรื่องอายุของผู้ขอใบอนุญาตขับรถ ต้องพ้นกําหนด 3 ปี ไปแล้วนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ขับรถ

2. ผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถดังต่อไปนี้ หากประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถครั้งใหม่ ต้องเริ่มจากการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว แล้วแต่กรณี เว้นแต่การขอรับใบอนุญาตขับรถบดถนน ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ หรือใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นตามมาตรา 43 (9)ให้ขอรับใบอนุญาตขับรถชนิดเดิมที่เคยถูกเพิกถอน

ขับรถกับแฟน

ชนิดของใบอนุญาติขับขี่ มีดังนี้

 – ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว

 – ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว

 – ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว

 – ใบอนุญาต ขับรถยนต์ ส่วนบุคคล

 – ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล

 – ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

 – ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ

 – ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ

 – ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ

 – ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ

 – ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ

 – ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ

 

Bangkok Insurance

 

หัดขับ

3. การขอรับใบอนุญาตขับรถตามข้อ 2 ให้ยื่นคําขอต่อนายทะเบียนตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกําหนด ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสํานักงานขนส่งจังหวัด แล้วแต่กรณีโดยผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสริมสร้างจิตสํานึก และปรับพฤติกรรมการขับรถ ณ ที่ทําการของนายทะเบียนที่ยื่นคําขอ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

4.การออกใบอนุญาตขับรถ สําหรับผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ ให้ดําเนินการตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดําเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ และบัตรประจําตัวคนขับรถตาม กฎหมาย ว่าด้วยรถยนต์ และระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจําตัวคนขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ด้วย

5.ประกาศนี้บังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ขับรถ

ผู้ขับขี่บางคนที่ต้องการจะไปทำใบขับขี่ใหม่ อย่าลืมอ่านเงื่อนไขตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปสอบใบ ขับขี่ ด้วยนะ แล้วก็ขอให้สอบผ่านกันทุกคนนะครับ

แหล่งข้อมูล: http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000048124

avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon