การ ประกัน ในประเทศไทย

posted: 5 years ago
การ ประกัน ในประเทศไทย

comments

ประกัน ใน ไทย

เพราะชีวิตทุกวันนี้เต็มไปด้วยความเสี่ยง คำกล่าวที่ว่า “ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน” กลายเป็นข้อเท็จจริงที่ใครก็ไม่อาจละเลย ดังจะเห็นได้จากข่าวที่ปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์หรือบนจอโทรทัศน์รายวัน ทำให้ผู้คนเริ่มหันมาตระหนักถึงความสำคัญของการทำ ประกัน มากขึ้น ในขณะที่หลายคนอาจยังไม่รู้จักหรือเข้าใจในการทำธุรกรรมประเภทนี้อย่างถ่องแท้เท่าใดนัก ทั้งนี้เราสามารถแบ่งประเภทของ ประกัน ในประเทศไทยออกได้เป็นดังนี้

1. การประกันชีวิต

คือ วิธีการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งร่วมกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องมาจากการตาย การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้ในยามชรา โดยที่เมื่อบุคคลใดต้องประสบกับภัยเหล่านั้น ก็จะได้รับเงินเฉลี่ยช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว โดยบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการนำเงินก้อนดังกล่าวไปจ่ายให้แก่ผู้ได้รับภัยตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ โดยสามารถแบ่งได้คร่าวๆ เป็น แบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์ แบบชั่วระยะเวลา และแบบเงินได้ประจำ

2. การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

คือ การประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย และหากผลของการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต ทั้งนี้โดยปกติแล้วจะให้ความคุ้มครองรวมถึงการถูกฆาตรกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกายด้วย ไม่ว่าการถูกฆาตรกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายจะเกิดขึ้นโดยเจตนา หรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตามหากผู้เอาประกันภัยเห็นว่า ตนไม่มีความเสี่ยงภัยในการถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกาย ก็สามารถที่จะไม่เอาประกันภัยในส่วนนี้ได้ โดยผู้เอา ประกันภัยก็จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยไป

3. การประกันสุขภาพ

คือ การประกันภัยประเภทหนึ่ง ซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงที่จะชดใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้เอาประกันภัย สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บ หรืออุบัติเหตุก็ตาม

สำหรับประเภทของ ประกัน ที่กล่าวไปข้างต้นนั้น เป็นการประกันภัยส่วนบุคคล (Personal Insurance) ที่บุคคลทั่วไปนิยมทำกันเท่านั้น นอกจากนี้ยังมี ประกัน ภัยอีกสองประเภทใหญ่ๆ หากแบ่งตามหลักวิชาการประกันภัย ได้แก่ การประกันภัยทรัพย์สิน (Property Insurance) ซึ่งสามารถแบ่งเป็น ประกันอัคคีภัย ประกันภัยรถยนต์ ประกันทางทะเลและขนส่ง และประกันภัยเบ็ดเตล็ด และอีกประเภทหนึ่งคือ การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย (Liability Insurance) ซึ่งสามารถแบ่งแยกย่อยได้เป็น การประกันภัยความรับผิดชอบของบุคคลต่อบุคคลอื่น การประกันภัยความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะต่อบุคคลอื่น และการประกันภัยความรับผิดชอบของธุรกิจต่อบุคคลอื่น


avatar
by admin
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon