ขอคืนภาษี วิธีเพิ่มเงินในกระเป๋า

posted: 3 years ago
1,326 views
ขอคืนภาษี วิธีเพิ่มเงินในกระเป๋า

comments

tax nologo

การเสียภาษี เรียกว่าเป็นหน้าที่หนึ่งที่ผู้มีรายได้ มีเงินเดือนจำเป็นต้องทำ! แม้บางครั้งจะรู้สึกว่าเงินเดือนเท่านี้ผ่อนบ้าน ผ่อนรถก็หมดละ แล้วยังต้องมาเสียภาษีอีกเงินจะพอใช้ได้ไง…หลายคนอาจสงสัยอยู่ว่า การเสียภาษีจะเกี่ยวอะไรกับการ “ ขอคืนภาษี ” เกี่ยวข้องกันอย่างแรงครับ! เพราะข้อมูลในการยื่นภาษีนี้แหละครับ จะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนหรือไม่ มากน้อยขนาดไหน หรือจะต้องจ่ายเพิ่ม! วันนี้อาสค์หนุมานมีเทคนิคใน การคำนวณภาษีบุคคลธรรมดา แบบให้มีเงินคืนมาฝาก ใครสนใจลองดูไว้เป็นแนวทางได้เลยครับผม!

Viriyah Insurance

expense ขอคืนภาษี

หักค่าใช้จ่ายส่วนตัว และภายในครอบครัว

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

การยื่นแบบแสดงรายการนี้ สามารถหักค่าใช้จ่ายส่วนตัวได้ถึง 30,000 บาท ในทุกกรณีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

2. คู่สมรส

หากคุณมี คู่สมรส ที่ไม่มีรายได้ หรือเลือกยื่นแบบแสดงรายการรวม คุณจะได้ลดหย่อนเพิ่มอีก 30,000 บาท ซึ่งเงื่อนไขมีแค่ข้อเดียว คือ “ต้องมีการจดทะเบียนสมรสกัน” เท่านั้น

3. บุตร

หากคุณมีบุตร คุณสามารถหักค่าใช้จ่ายบุตรได้ คนละ 15,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่า

  • หักได้เฉพาะบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย และบุตรบุญธรรมที่คุณเป็นคนเลี้ยงดูเท่านั้น
  • หักได้ไม่เกิน 3 คน และนับเฉพาะคนที่ยังมีชีวิตอยู่
  • บุตร ต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี แต่หากอายุ 21-25 ปี ต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส.ชึ้นไป
  • หากบุตรของคุณกำลังอยู่ในประเทศสามารถหักเพิ่มได้อีกคนละ 2,000 บาท

children ขอคืนภาษี

MuangThai Insurance

4. บิดามารดา

หากคุณต้องดูแลพ่อแม่ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และท่านมีรายได้ทั้งปีไม่เกิน 30,000 บาท คุณมาสามารถใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีค่าเลี้ยงดูได้คนละ 30,000 บาท นับรวมพ่อแม่ของคู่สมรสที่ไม่มีรายได้ โดยต้องออกหนังสือระบุว่า ใครเป็นผู้ดูแล คนนั้นจึงมีสิทธินำไปลดหย่อนภาษี ได้

5. เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา

ไม่แปลกนะครับถ้าสมัยนี้ใครๆก็ทำประสุขภาพให้กับคุณพ่อ-คุณแม่ นอกจากจะได้ความคุ้มครองแล้ว หากพวกท่านมีรายได้ทั้งปีไม่เกิน 30,000 บาท คุณสามารถนำค่าเบี้ยประกันมาลดหย่อนภาษีได้สูงถึง 15,000 บาท ซึ่งถ้ามีลูกหลานหลายคนช่วยกันออกค่าเบี้ยประกัน ก็สามารถหารการลดหย่อนกันได้อีกด้วยนะครับ

6. เลี้ยงดูคนพิการ หรือ ทุพพลภาพ

หากคนพิการ หรือ ผู้ทุพพลภาพที่คุณต้องดูแลนั้นมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และมีบัตรประจำตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนัั้น คุณสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้สูงถึง 60,000 บาท เลยทีเดียว

mutual fund ขอคืนภาษี

หักค่าใช้จ่ายเพื่อเข้ากองทุนต่างๆ

7. ประกันสังคม

เงินประกันสังคม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้แก่บุคคลที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน นำมาคำนวณได้สูงสุด 15,000 บาท ซึ่งนั่นหมายความว่า คุณจะสามารถนำเงินที่จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมมาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 9,000 บาทต่อปี

8. เงินสมทบ กบข. และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ถ้าคุณได้มีการสมัครกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. เอาไว้ก็สามารถนำเงินส่งกองทุนมาหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท สำหรับภาคเอกชน หากคุณสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเอาไว้ ก็สามารถนำเงินที่ส่งเข้ากองทุนมาหักลดภาษีได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 500,000 บาทเช่นกันครับ

invest ขอคืนภาษี

หักค่าใช้จ่ายการลงทุน หรือการสร้างหลักประกันในอนาคต

9. การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ RMF

กองทุนนี้เป็น กองทุนรวม เพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ RMF เป็นกองทุนประเภทหนึ่งที่มีการว่างแผนล่วงหน้าไว้สำหรับ เกษียณ ซึ่งสามารถนำมาลดหย่อนได้ร้อยละ 15 ของเงินได้ สูงสุด 500,000 บาท

10. การลงทุนในกองทุนรวมระยะยาว หรือ LTF

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือ LTF นี้เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่ง ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการลงทุนในระยะยาว โดยจะเน้นไปที่การลงทุนในตลาดหุ้นเป็นหลัก ซึ่งในกรณีนี้คุณสามารถหักภาษีได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาท

stock ขอคืนภาษี

11. เบี้ยประกันชีวิต และ เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ

ในกรณีคุณทำประกันชีวิตแบบทั่วไป คุณสามารถนำมาหักภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงได้ แต่ไม่เกิน 100,000 บาทครับ เฉพาะกรมธรรม์ ประกันชีวิต ที่มีกำหนดเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป (กรณีที่คู่สมรสไม่มีรายได้จะหักได้สูงสุด 10,000 บาท)  แต่หากคุณทำประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถลดหย่อนได้ร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

*** การลดหย่อนรายการเหล่านี้: เงินสมทบกบข.  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินลงกองทุนRMF และค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ รวมกันแล้วสูงสุดต้องไม่เกิน 500,000 บาท

12. ดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่ออาคารที่อยู่อาศัย

คุณสามารถนำดอกเบี้ยเงินกู้มาหักภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท รววถึงในกรณีที่มีผู้กู้ร่วมก็สามารถนำไปเฉลี่ยลดหย่อนกันได้ แต่ยอดรวมแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท เช่นกันครับ

นอกจากนี้หากคุณมีการสนับสนุนด้านการศึกษา คุณยังมีสิทธิหักลดหย่อนได้ถึง 2 เท่าของจำนวนเงินที่จ่ายไป แต่ไม่เกินร้อนละ 10 ของเงินคงเหลือ นอกจากนี้ การบริจาคการกุศล ต่างๆเช่น การบริจาคเงินให้วัด สภากาชาด สถานศึกษา และกองทุนสวัสดิการในส่วนราชการ คุณก็สามารถนำมาใช้ในการหักลดภาษีได้เช่นกัน


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon