โพลล์ชี้ ครม.”ประยุทธ์5″ ประชาชน หวัง แก้ปัญหาให้รัฐบาลดีขึ้น

posted: 1 year ago
โพลล์ชี้ ครม.”ประยุทธ์5″ ประชาชน หวัง แก้ปัญหาให้รัฐบาลดีขึ้น

comments

ภายหลังจากที่ นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา ได้ปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใหม่ “ประยุทธ์ 5” มีทั้งหมด 18 คน แบ่งเป็นรัฐมนตรีใหม่ 10 คน และรัฐมนตรีที่แต่งตั้งโยกย้ายใหม่ จำนวน 8 คน ซึ่งเข้ามาทำหน้าที่เป็นทางการวันที่ 30 พ.ย. เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณีดังกล่าว “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,195 คน ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2560 สรุปผลได้ ดังนี้1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ ครม.ประยุทธ์ 5 อันดับ 1. หวังว่าจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหา เพื่อให้รัฐบาลทำงานได้ดีขึ้น 32.18% อันดับ 2 คงต้องให้เวลาสักระยะ รอดูผลงานที่เป็นรูปธรรม 28.71% อันดับ 3 ต้องการปรับการทำงาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน 17.48% อันดับ 4 เป็นการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่ง 16.50% และ อันดับ 5 ปรับเปลี่ยนเพื่อลดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และแรงกดดันจากสังคม 10.82%

2. สิ่งที่ประชาชนคาดหวังต่อรัฐมนตรีใหม่ คือ อันดับ 1 ทำเพื่อบ้านเมืองและส่วนรวม สร้างผลงานให้เห็นเด่นชัด 49.46% อันดับ 2 เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 40.99% อันดับ 3 ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น 16.16% อันดับ 4 ขอให้ตั้งใจทำงานต่อไป นำสิ่งที่ผิดพลาดมาแก้ไขปรับปรุง 14.19% อันดับ 5 ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่ทุจริตคอรัปชั่น 11.53%

3. การปรับครม.ประยุทธ์ 5 จะสามารถทำให้รัฐบาลทำงานได้ดีขึ้นหรือไม่? อันดับ 1 น่าจะดีขึ้น 50.22% เพราะ รมต.ใหม่แต่ละท่านเป็นคนเก่ง มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ นำบทเรียนจากคนเก่ามาศึกษา แก้ไขปัญหาให้ตรงจุด ต้องเร่งสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับ ฯลฯ อันดับ 2 น่าจะเหมือนเดิม 42.67%เพราะ ปัญหาสะสมมานาน แก้ไขได้ยาก หลายเรื่องยังไม่สามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้ ปรับครม.หลายครั้งก็ยังเหมือนเดิม รูปแบบการทำงานเหมือนเดิม ฯลฯ อันดับ 3 น่าจะแย่ลง 7.11% เพราะ การทำงานหยุดชะงัก ไม่ต่อเนื่อง เสียเวลา เสียงบประมาณ รัฐบาลกำลังประสบปัญหาในการทำงาน ฯลฯ

ทั้งนี้ เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า ได้มีรัฐมนตรีลาออกบางตําแหน่ง และสมควรปรับปรุงรัฐมนตรีบางตําแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

1. ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

1. พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี
2. พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี
3. นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
4. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
5. พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
6. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
7. พลตํารวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
8. พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
9. นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์
10. นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
11. พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
12. นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
13. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
14. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
15. นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
16. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ2. ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

1. พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นรองนายกรัฐมนตรี
2. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
3.นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
4. พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
5. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
6. พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
7. นายกฤษฎา บุญราช เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8. นายลักษณ์ วจนานวัช เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
9. นายวิวัฒน์ ศัลยกําธร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ 10 นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
11. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
12. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
13. นางสาวชุติมา บุณยประภัศร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
14. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
15. พลตํารวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
16. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17. นายอุดม คชินทร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
18. นายสมชาย หาญหิรัญ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2560 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon