ความสำคัญของ พ.ร.บ. รถยนต์ ที่ทุกคนควรรู้

posted: 4 years ago
1,414 views
ความสำคัญของ พ.ร.บ. รถยนต์ ที่ทุกคนควรรู้

comments

 

ผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ อย่างน้อยจะต้องมีหน้าที่ทำ ประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ หรือ ประกันภาคบังคับ โดยผู้ที่จะต้องทำประกันภาคบังคับดังกล่าว ได้แก่

 1. เจ้าของรถ (ผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถคันเอาประกัน)
 2. ผู้เช่าซื้อรถ (ผู้ครอบครองรถในฐานะผู้เช่าซื้อรถคันเอาประกัน)
 3. เจ้าของรถซึ่งนำรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

จาก พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. 2535 หรือ พ.ร.บ. รถยนต์ ได้กำหนดให้รถยนต์ทุกประเภทต้องจัดให้มีการประกันภัยโดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อให้ความคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทุกคน ซึ่งได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเพราะเหตุประสบภัยจากรถให้ได้รับการแก้ไขเยียวยา โดยให้ได้รับค่าเสียหายเพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในกรณีได้รับอันตรายแก่กายหรืออนามัยหรือให้ได้รับเงินช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพในกรณีเสียชีวิตโดยเร็วที่สุด หลังจากที่ได้รับอุบัติเหตุจากรถโดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิด พร้อมทั้งให้มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนพอสมควรหลังจากที่มีการพิสูจน์ ความรับผิดแล้ว
 2. เพื่อเป็นหลักประกันให้กับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทุกแห่งว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอย่างแน่นอนและรวดเร็ว เมื่อได้รับผู้ประสบภัยจากรถเข้ารักษาตัว
 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยเข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งเบาภาระค่าเสียหาย ทั้งนี้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยและครอบครัว
 4. เพื่อให้การประกันภัยเข้ามาช่วยร่วมในการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ในด้านการให้สวัสดิการสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัยจากรถ

บริการประกันภัย

รถที่ต้องมีประกัน พ.ร.บ. รถยนต์

รถที่ต้องทำ ประกัน พ.ร.บ. รถยนต์ ได้แก่ รถยนต์ทุกชนิด ทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วย การขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร ที่เจ้าของมีไว้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้งาน ไม่ว่ารถดังกล่าวจะเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานชนิดอื่นๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อเครื่อง รถยนต์โดยสาร รถบรรทุก หัวรถลากจูง รถพ่วง รถบดถนน รถอีแต๋น ฯลฯ

ดังนั้น รถบางประเภทที่กรมการขนส่งทางบกไม่รับจดทะเบียน แต่หากเข้าข่ายว่ารถนั้นเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น ให้จัดเป็นรถที่ต้องทำประกันรถยนต์ตาม พ.ร.บ.

รถที่รับการยกเว้นไม่ต้องทำประกันรถยนต์ภาคบังคับ พ.ร.บ. รถยนต์

 1. รถสำหรับเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์ พระรัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
 2. รถของสำนักพระราชวังที่จดทะเบียน และมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังกำหนด
 3. รถของกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการต่าง ๆ รถยนต์ทหาร
 4. รถของหน่วยงานธุรการขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานธุรการที่เป็นอิสระขององค์กรใด ๆ ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ

ตามกฎหมาย ได้มีการบังคับให้รถยนต์ทุกคันที่จดทะเบียนกับการขนส่งทางบก จะต้องมีประกัน คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยหากไม่มี จะมีความผิด โดยมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และให้เจ้าของรถ หรือ ผู้ใช้รถเก็บรักษาหลักฐาน ที่แสดงการมีประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยจากรถไว้ เพื่อให้สามารถนำมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทุกเวลาที่ใช้รถยนต์ทุกครั้ง เว้นแต่กรณีรถคันดังกล่าวได้จดทะเบียนหรือชำระภาษีประจำปีแล้ว และ ในการจดทะเบียนรถหรือการชำระภาษีรถประจำปี เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งจะทำการตรวจสอบว่าได้มี การจัดทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหรือ พ.ร.บ. รถยนต์ แล้ว จึงจะรับจดทะเบียน หรือ ชำระภาษีประจำปีได้  การประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) นี้ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถยนต์ ทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินถนน หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย รวมไปถึงทายาทของผู้ประสบภัยข้างต้น ในกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิตนั่นเอง

 


avatar
by admin
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon