รู้จักความเสี่ยงก่อนลงทุนกองทุนรวม

posted: 2 years ago
รู้จักความเสี่ยงก่อนลงทุนกองทุนรวม

comments

ในปีที่ผ่านมา (2559) ภาพรวมของการลงทุนมีปัจจัยลบที่เข้ามากระทบอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการประกาศขึ้นดอกเบี้ยของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐฯ) , ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ หรือแม้แต่ผลโหวต Brexit ส่งผลให้การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) ต้องได้รับผลกระทบไปด้วย ขณะที่กองทุนที่ลงทุนภายในประเทศกลับได้รับผลตอบแทนที่ดี สำหรับนักลงทุนรายใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้ามาลงทุนในกองทุนรวมต้องบริหารความเสี่ยง หรือ Risk Management ของตัวเองก่อนว่าสามารถรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน ความเสี่ยง (Risk) คืออะไร

ความเสี่ยง (Risk) คือ ความไม่แน่นอนของผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงจากการลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งจำนวนเงินที่นักลงทุนเข้ามาลงทุนอาจมีโอกาสที่จะลดลงเมื่อขายหรือไถ่ถอน นักลงทุนจึงควรรู้ว่าสามารถรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน โดยการประเมินความเสี่ยงจากความรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติ และการยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลือกกองทุนที่หมาะสมกับตัวเอง

Return and risk balance concept


9 ระดับความเสี่ยงมีอะไรบ้าง

ความเสี่ยงต่ำมาก แบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่
ระดับความเสี่ยง 1 ประเภทกองทุนตลาดเงิน (Money Market Fund) เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพ และมีการกำหนดชำระเงินต้นเมื่อทวงถามหรือมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
ระดับความเสี่ยง 2 กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ไม่เกิน 1 ปี
ระดับความเสี่ยง 3 กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล เป็นกองทุนตราสารหนี้ที่เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเฉลี่ยรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือ NAV
ความเสี่ยงต่ำ
ระดับความเสี่ยง 4 กองทุนรวมตราสารหนี้ เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป ซี่งหมายความรวมถึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่คุ้มครองเงินต้น

Risk level

ความเสี่ยงปานกลาง แบ่งออกเป็น 2 ระดับ
ระดับความเสี่ยง 5 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือ Property Sector Fund ที่เป็น Feeder Fund หรือ Fund Of Funds ที่มีนโยบายเน้นลงทุนใน REITS หรือกองอสังหาริทรัพย์ เป็นหลัก
ระดับความเสี่ยง 6 กองทุนรวมผสม เป็นกองทุนที่สามารถลงทุนได้ทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้
ความเสี่ยงสูง แบ่งออกเป็น 2 ระดับ
ระดับความเสี่ยง 7 กองทุนรวมตราสารทุน หรือกองทุนหุ้น เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือ NAV
ระดับความเสี่ยง 8 Sector Fund เป็นกองทุนที่มีนโยบายมุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือ NAV
ความเสี่ยงสูงมาก
ระดับความเสี่ยง 9 เป็นกองทนที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกใหม่ในการลงทุนหรือมีโครงสร้างซับซ้อนเข้ายาก เช่น Commodity/Gold Fund/Oil Fund/Derivatives ที่ไม่ใช่เพื่อ Hedging ซึ่งรวมถึงตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่ไม่คุ้มครองเงินต้นสิ่งที่ทำให้เกิดความเสี่ยงมีอะไรบ้าง

สภาวะตลาดทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและทำให้เกิดความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบกับกองทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่มีสาเหตุมาจาก
• การเปลี่ยนแปลงทางระบบเศรษฐกิจและระบบทางการเงินของแต่ละประเทศ ภูมิภาค โลก
• การเปลี่ยนทางนโยบายของรัฐบาล และการเมืองของแต่ละประเทศ ซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นใจในการลงทุน
• การเปลี่ยนแปลงของร่างข้อบังคับ และกฎหมาย
• การเปลี่ยนแปลงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
• การเปลี่ยนแปลงสภาพอารมณ์ของนักลงทุนในตลาดต่างประเทศ
• กรเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบอย่างแรงจากปัจจัยภายนอก เช่น ความหายนะทางธรรมชาติ หรือเกิดสงคราม

business strategy


ถ้าคิดจะเริ่มลงทุนไม่ใช่เรื่องง่ายต้องศึกษาข้อมูลอย่างรอบครอบก่อน เพราะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเสมอ ถ้าได้ศึกษาอย่างดีแล้วรับรองว่าจะกลายเป็นเรื่องง่าย ทันที


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon