ชีวิตทหารหลังผ่านศึก

posted: 3 years ago
4,809 views
ชีวิตทหารหลังผ่านศึก

comments

ทหาร ถือเป็นเหล่ากองกำลังหลักของชาติบ้านเมือง เป็นแนวหน้าที่คอยปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักษาความสงบสุขในดินแดนไทย ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ จะเป็นวัน “ทหารผ่านศึก” ซึ่งเป็นวันรำลึกถึงเหล่าทหารกล้าที่เคยผ่านศึกสงครามกันมา จัดงานเฉลิมฉลองเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแด่ทหารผู้เสียสละปกป้องแผ่นดินไทย หลังผ่านสงครามโลกครั้งที่ 2 เหล่าทหารผ่านศึกได้เรียกร้องทางการ ให้มีการพิจารณาเพื่อให้ช่วยเหลือแก่เหล่าทหาร ครอบครัว และทหารที่เสียชีวิตจากการรบ ท้ายที่สุดก็ได้มีการจัดตั้ง “องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก” ขึ้นมา และแบ่งสวัสดิการ การช่วยเหลือออกเป็น 6 ประเภท ดังต่อไปนี้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ: ทหารหล่อบอกที ทหาร(หน้าตาดี)ดีบอกต่อท.ทหาร หัวใจมุ้งมิ้งรวม 7 ละคร เด็ด ที่มีทหารเป็นพระเอก

1. การสงเคราะห์ด้านสวัสดิการ

สวัสดิการให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนอกประจำการ และทหารผ่านศึกนอกประจำการทุกชั้นบัตร ตลอดจนครอบครัว เพิ่มเติมจากทางราชการ เป็นการช่วยเหลือทั้งด้านบริการและการสงเคราะห์เป็นตัวเงิน ในด้านการสวัสดิการโดยสงเคราะห์ช่วยเหลือบำบัดทุกข์บำรุงสุข สงเคราะห์ด้านการศึกษา การกุศลต่าง ๆ หลายประเภท ดังต่อไปนี้

1.1 ค่าคลอดบุตร

1.2 เงินเลี้ยงชีพรายเดือน

1.3 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ

1.4 เงินช่วยค่าครองชีพเพื่อผดุงเกียรติเป็นรายเดือน

1.5 เงินเชิดชูเกียรติ

1.6 เงินช่วยเหลือรายเดือน แก่ครอบครัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ 1

1.7 เงินช่วยเหลือรายเดือนแก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 2 , 3 และ  4

1.8 เงินเลี้ยงชีพพิเศษ

1.9 การสงเคราะห์ส่งเสริมสิทธิและเีกียรติ

1.10 การสงเคราะห์เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวเป็นครั้งคราว

1.11 การสงเคราะห์เยี่ยมเยียนหทารผ่านศึกที่ได้รับบาดเ่จ็บหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ ฯ

1.12 การสงเคราะห์เงินช่วยเหลือครั้งคราว

1.13 การสงเคราะห์ค่าประสบภัยพิบัติ

1.14 การสงเคราะห์ค่าการศึกษา

1.15 การสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล

1.16 การสงเคราะห์ค่าจัดการศพ

1.17 การสงเคราะห์เงินช่วยเหลือแก่ทายาท

ทหาร
เหล่าผู้เสียสละ

2. ด้านอาชีพ

เพื่อให้ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ได้มีอาชีพและรายได้ เพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามสมควรแก่ฐานะ โดยมีหน่วยงานคือ กองอาชีพ  ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ ทำหน้าที่รับผิดชอบให้การสงเคราะห์เกี่ยวกับการแนะแนวและส่งเสริมอาชีพ การฝึกอาชีพ การฝึกหาความชำนาญ และการจัดหางาน โดยยึดถือพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ว่า “จงช่วยทหารผ่านศึก เพื่อให้เขาช่วยเหลือตนเองได้” เป็นแนวทางสำคัญ ในการปฏิบัติงาน โดยให้การสงเคราะห์แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ การแนะแนวและส่งเสริมอาชีพ , การฝึกอาชีพ , การฝึกหาความชำนาญ และการจัดหางาน

3. ด้านนิคมเกษตรกรรม

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้จัดตั้งนิคมเกษตรกรรมขึ้น เพื่อจัดที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ให้กับทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ที่มีฐานะยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินเป็นของตนเอง  หรือมีน้อยไม่เพียงพอแก่การประกอบ อาชีพทางการเกษตร  เพื่อให้มีโอกาสมีที่อยู่อาศัย  และที่ดินทำกินเป็นของตนเอง และให้การสนับสนุนส่งเสริมอาชีพการเกษตรแบบผสมผสาน ตลอดจนส่งเสริมให้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกร  และร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิก อีกทั้งได้สนับสนุนเครื่องจักรกลทางการเกษตร และยานพาหนะขนส่งผลผลิตให้กับสมาชิก พร้อมจัดสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  สาธารณูปการพื้นฐานที่จำเป็น ซึ่งจะนำพาความเจริญมาสู่สังคมและชุมชนใกล้เคียงดี

4. ด้านสินเชื่อ

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้ดำเนินการให้การสงเคราะห์ ด้านสินเชื่อแก่ทหารผ่านศึก นอกประจำการ  ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการเป็นรายบุคคลและกลุ่ม มีการสนับสนุนในเรื่องของ สินเชื่อเพื่อการเกษตรระยะสั้น , สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ , สินเชื่อเพื่อการสวัสดิการ , สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน และการกู้ยืมเงินทุกประเภท

5. การรักษาพยาบาล

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้ให้การสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลแก่ ทหารผ่านศึกและครอบครัว ตามข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ โดยได้รับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

ทหาร
ผู้รักษาความสงบของชาติ

6. การสงเคราะห์ด้านการส่งเสริมสิทธิและเกียรติ

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้มีการจัดการส่งเสริมสิทธิของทหารผ่านศึก โดยการขอสิทธิพิเศษในด้านต่างๆ ให้แก่ทหารผ่านศึก เช่น การขอลดค่าโดยสาร ที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน เป็นต้น

เรียกได้ว่าสวัสดิการคุ้มครองแด่เหล่าทหารกล้านั้นมากมายจริงๆ สมแล้วที่ตอบแทนผู้รักษาบ้านเมืองที่เป็นกำลังหลักในการรบ สุดท้ายขอฝาก “ดอกป๊อปปี้สีแดง” ที่เป็นสัญลักษณ์ในวันทหารผ่านศึก ความหมายของดอกป๊อปปี้สีแดงคือ เลือดของทหารหาญที่ได้หลั่งชโลมแผ่นดินไว้ด้วยความกล้าหาญเสียสละอันสูงสุด ขอเชิดชูเกียรติแด่เหล่าทหารกล้าผู้เสียสละด้วยครับ


avatar
by อันโนน
เด็กบ้านนอกเดินหลงทางเข้ามาศึกษาและใช้ชีวิตอยู่ในเมืองกรุง อยู่กินเรียบง่ายแต่งตัวตามอารมณ์ นิ่งสงบโลกส่วนตัวสูง คุยกันง่ายรู้จักกันได้ไม่ยาก หากมีเวลาว่างก็อยากเดินดูความเป็นอยู่วิถีชีวิตมนุษย์ข้างถนน หลายสิ่งในโลกช่างน่าสงสาร เกลียดศูนย์กลางแห่งจักรวาล
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon