ซิตี้แบงก์ สืบสานพระราชปณิธานพ่อหลวง สะท้อนผ่าน 9 กิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม

posted: 1 year ago
ซิตี้แบงก์ สืบสานพระราชปณิธานพ่อหลวง สะท้อนผ่าน 9 กิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคม

comments

“สังคม ใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิต มิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นหนึ่งในพระราชดำรัส ที่กล่าวไว้เพื่อสอนคนไทยให้ดำเนินชีวิตด้วยการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน

เช่นเดียวกับ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นสถาบันการเงินชั้นนำของโลก ได้สืบทอดปณิธานของพระองค์เช่นเดียวกันผ่านโครงการเพื่อสังคม “วันชุมชนซิตี้” “Citi Global Community Day” โดยโครงการดังกล่าวได้รับการสร้างสรรค์มาเพื่อโอกาสให้อาสาสมัครซิตี้ได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการเป็นผู้ให้โดยได้จัดการต่อเนื่องยาวนานกว่า 12 ปี โดยในปี 2560 ถือเป็นปีที่ 12 ที่ได้จัด และความพิเศษของการจัดในครั้งนี้ ได้น้อมนำแนวคิดตามรอยพระยุคลบาทในการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ สะท้อนผ่าน 9 กิจกรรมอันทรงคุณค่าเพื่อสร้างสรรค์สังคม อันประกอบไปด้วย

1. กิจกรรมระดมทุน “School for Brighter Future ปันน้ำใจเพื่ออนาคตที่สดใสของน้อง” เป็นการรวมใจของเหล่าอาสาสมัครซิตี้ เป็นแกนนำในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสภาพโรงเรียน และทัศนียภาพของโรงเรียนและอาคารเรียนให้กับเด็กๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้การศึกษาเข้าถึงกลุ่มคนทุกชนชั้น โดยกิจกรรมนี้ได้พัฒนาโรงเรียนวัดทุ่งน้อย ในจังหวัดนครปฐม และโรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม

คุณวีระอนงค์ทำกิจกรรมปรับปรุงอาคารเรียน

2. กิจกรรม “รักษ์ธรรมชาติ รักษ์วิถีชุมชน” กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนชายฝั่งทะเล ย่านบางขุนเทียน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องประโยชน์และพืชพันธุ์นานาชนิดของป่าชายเลน รวมถึงการร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นโกงกางเพื่อเป็นแนวกันแผ่นดินจากการกัดเซาะและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ในระบบนิเวศชายฝั่ง

อาสาสมัครซิตี้กับกิจกรรมปลูกป่าชายเลน(2)

3. กิจกรรม “Sport with Underprivileged Youth เสริมทักษะกีฬา สร้างคุณค่าเพื่อน้อง” อาสาสมัครได้ปลูกฝังการเล่นกีฬาให้กับเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทยผ่านการร่วมฝึกซ้อมฟุตบอลกับเยาวชนด้อยโอกาส นับเป็นกิจกรรมตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการกีฬาและทรงสนับสนุนนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่อง

มร.ดาเรน บัคลีย์

4. กิจกรรมลงแรง “School for Brighter Future ปันน้ำใจเพื่ออนาคตที่สดใสของน้อง” ครั้งที่ 2 โดยอาสาสมัครกว่า 200 คนได้ร่วมแรงร่วมใจทาสีอุปกรณ์ของเล่นและอุปกรณ์ออกกำลังกายพร้อมปรับสภาพสนามเด็กเล่น จัดห้องสมุด รวมถึงการทำความสะอาดโดยรอบโรงเรียนก่อนจะร่วมกันปลูกพืชผักในโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9

มร.ซาดีพ และ มร.โจนาธาน ร่วมกันทาสีเครื่องเล่นให้กับเด็กๆ

5. กิจกรรมจิตอาสาโครงการ “Donation and Separation of Used Items น้ำใจสู่ไทย สู่ผู้ยากไร้ อาสาสมัครซิตี้ได้ร่วมกันบริจาคและจำแนกสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วแต่ยังคงอยู่ในสภาพดี เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ และ ของเล่น ให้กับ ร้านปันกันจากมูลนิธิยุวพัฒ์ ซึ่งจะนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปจำหน่ายเพื่อนำเงินมาสบทบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส ทั้งนี้กิจกรรมนี้สะท้อนการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตของเยาวชน

อาสาสมัครซิตี้พาน้องๆจากบ้านราชาวดีทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตร

6. กิจกรรม “พี่จูงน้อง ท่องโลกเกษตรพอเพียง” อาสาสมัครทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงพาน้องๆ พิการทางสมองและปัญญาจากบ้านราชาวดีหญิงและชายไปร่วมเรียนรู้วิถีเกษตรตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและการลงมือปฏิบัติในพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 คลองหนึ่ง ปทุมธานี

อาสาสมัครซิตี้พาน้องๆจากบ้านราชาวดีทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตร(2)

7. กิจกรรม “Financial Education for Community Members ปูเส้นทางการเงิน สู่ชุมชนเข้มแข็ง” กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการเงินพื้นฐาน และวางแผนการใช้จ่าย ให้แก่สมาชิกในชุมชนต่างๆ จำนวนกว่า 90 คนที่ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้า แม่ค้าหรือรับจ้างรายวันจากกว่า 50 ชุมชนโดยรอบกรุงเทพมหานคร

อาสาสมัครซิตี้ในกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

8. กิจกรรม “Donation to Mirror Foundation มอบน้ำใจแด่คนไทย ผ่านมูลนิธิกระจกเงา” โครงการบริจาคของให้แก่มูลนิธิกระจกเงา โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อรับบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วและอยู่ในสภาพดี เช่นหนังสือ, เสื้อผ้า, คอมพิวเตอร์, เฟอร์นิเจอร์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ผ้าอ้อมผู้ใหญ่, อุปกรณ์การแพทย์, ข้าวสาร, อาหารแห้ง, ของใช้ในครัวเรือน เพื่อให้ทางมูลนิธิได้นำไปส่งต่อแก่ผู้ขาดแคลนในชุมชน, ผู้ประสบภัย ในเมืองและต่างจังหวัด

pppp

9. กิจกรรมจิตอาสา “Flowers for the late king ดอกไม้ กลั่นจากใจ ให้พ่อหลวง” โดยสมาชิกครอบครัวซิตี้ได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จำนวน 10,000 ดอก เพื่อรำลึกและสืบสานพระปรีชาสามารถของพระองค์ด้านศิลปะ มอบให้กับกรุงเทพมหานครเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในเดือนตุลาคมนี้

อาสาสมัครซิตี้ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวในประเทศไทยมีผู้เข้าร่วมรวมกว่า 2,100 คน โดยกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าวได้จัดพร้อมกับอาสาสมัครกว่า 100,000 คนจาก 500 เมือง 91 ประเทศทั่วโลก ทำกิจกรรมผ่านโครงการต่างๆ ให้เข้ากับพื้นที่ของแต่ละชุมชนในแต่ละประเทศ กว่า 1,500 โครงการ อาทิ ในนิวยอร์กซิตี้ จัดกิจกรรมเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพกว่า 200,000 ชุดเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ทำความสะอาดและดูแลพื้นที่สีเขียวบริเวณริมแม่น้ำฮัดสัน เก็บรวบรวมและบริจาคจักรยานเพื่อเด็กด้อยโอกาส และเขียนจดหมายขอบคุณพร้อมจัดเตรียมชุดอุปกรณ์การดำรงชีพที่ถูกสุขลักษณะให้กับเหล่าทหารผ่านศึก และสำหรับในเวเนซุเอล่า ได้มีการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปี นำอาสาสมัครช่วยฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว ณ “Universidad Central de Venezuela” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดย UNESCO รวมถึงในแถบเอเชียแปซิฟิค ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย จัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างอนาคตทางอาชีพให้กับเยาวชน (Creating Futures for Youth) และประเทศอินโดนีเซียจัดตั้งโครงการระดมทุนเพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟในชนบทที่มีรายได้ต่ำ และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งอาสาสมัครซิตี้ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือพูดคุยกับเด็กที่มีอาการซึมเศร้า เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมโดยภาพรวม ซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา ทั้งในรูปแบบเงินบริจาคของมูลนิธิซิตี้ในการสร้างเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจและการเข้าถึงข้อมูลและผลิตภัณฑ์ทางการเงินแก่ผู้มีรายได้น้อยรวมถึงชุมชนต่างๆ และนอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมสังคมด้วยการระดมทุนแก่องค์กรการกุศลต่างๆ การให้ความช่วยเหลือหลังภัยพิบัติ ฯลฯ จึงนับว่าเป็นการส่งต่อรอยยิ้มและโอกาสให้กับพี่น้องของทั้งชาวไทยและคนทั่วโลกให้ได้มีความสุขในการใช้ชีวิตร่วมกัน


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon