ตรวจสภาพรถเบื้องต้น

posted: 5 years ago
1,971 views
ตรวจสภาพรถเบื้องต้น

comments

ตรวจสภาพรถยนต์

ในการ ตรวจสภาพรถยนต์เบื้องต้น กรมการขนส่งทางบกมีหน้าที่รับผิดชอบการตรวจสภาพรถถ้าตรวจสภาพกับภาครัฐ ในภาคเอกชนต้องผ่านการตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถเอกชนก่อน โดยการตรวจสภาพรถมีวัตถุประสงค์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถและลดมลภาวะอันเกิดจากรถ รวมทั้งความมั่นคงแข็งแรงและอุปกรณ์ส่วนควบให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมก่อนนำไปใช้งาน โดยกำหนดให้ รถจักรยานยนต์ที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไปและ รถยนต์ ที่มีอายุ 7 ปี ขึ้นไป จึงจะสามารถต่อภาษีประจำปีได้

ปัจจุบันการตรวจสภาพรถยนต์ของสถานตรวจสภาพรถเอกชน จะเป็นรูปแบบใหม่ คือ เพิ่มการทดสอบระบบห้ามล้อและศูนย์ล้อ โดยเก็บค่าบริการตรวจสภาพรถยนต์ในราคา 200 บาท สำหรับสถานตรวจสภาพรถเอกชน ตรอ. ที่ไม่ได้ติดตั้งเครื่องทดสอบจะให้บริการตรวจสภาพรถได้ เฉพาะรถจักรยานยนต์เท่านั้น ถ้าผู้ที่ใช้หรือครอบครองรถไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษตามกฏหมายดังนี้

(1) ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขซึ่งได้ กำหนดในกฏกระทรวง ออกตามความในมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 อาจถูกนายทะเบียนกลางเพิกถอนใบอนุญาตนั้นได้
(2) ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ใด โดยทุจริตหรือจงใจออกใบรับรองการตรวจสภาพรถไปโดยไม่ตรง ตามความเป็นจริง ย่อมมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกิน สี่หมื่นบาท และนายทะเบียนกลางมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งสถานตรวจสภาพรถ นั้นเสียได้
(3) ผู้ใดในการประกอบการงานวิชาชีพใด ทำคำรับรองเป็นเอกสารอันเป็นเท็จ โดยประการที่ น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ผู้นั้นอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 269 ซึ่งระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตรวจสภาพรถยนต์ต้องดูอะไรบ้าง

 


avatar
by admin

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon