ทำไม “ตราสารหนี้” จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักลงทุน

posted: 2 years ago
ทำไม “ตราสารหนี้” จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของนักลงทุน

comments

จากสถานการณ์ความไม่แน่นอนของโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมือง และนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐฯ ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ทำให้นักลงทุนต่างชาติโยกเงินไหลเข้ามาลงทุนในตราสารหนี้ภูมิภาคเอเชียมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศไทยที่มองว่าเป็นประเทศที่มีความปลอดภัย หรือ Safe Heaven

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้อนุมัติสั่งกองทัพเรือยิงขีปนาวุธโทมาฮอว์ก จำนวน 59 ลูก ถล่มฐานทัพอากาศในประเทศซีเรีย โดยฐานทัพแห่งนี้มีรัสเซียเป็นผู้สนับสนุน (ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก BBC)
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้อนุมัติสั่งกองทัพเรือยิงขีปนาวุธโทมาฮอว์ก จำนวน 59 ลูก ถล่มฐานทัพอากาศในประเทศซีเรีย โดยฐานทัพแห่งนี้มีรัสเซียเป็นผู้สนับสนุน (ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก BBC)

ทั้งนี้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ได้เปิดเผยถึงภาพรวมตลาดตราสารหนี้ไทยในไตรมาส 1/2560 ว่า ยังขยายตัวต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าคงค้างรวม 11.24 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 จากปลายปีที่ผ่านมา (2559) ที่อยู่ที่ 10.86 ล้านล้านบาท โดยมูลค่าการออกตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะยาวเพิ่มขึ้น 52,939 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 41 เมื่อเทียบช่วงเดียวกับปีก่อน (2559)

นายธาดา พฤฒิธาดา กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (ขอบคุณภาพ news.gimyong.com)
นายธาดา พฤฒิธาดา กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (ขอบคุณภาพ news.gimyong.com)

โดยนายธาดา พฤฒิธาดา กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ระบุว่า กระแสเงินทุนจากต่างชาติที่ไหลเข้ามาในตลาดตราสารหนี้สุทธิอยู่ที่ 69,037 ล้านบาท โดยร้อยละ 83.4 เป็นการเข้าซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว และร้อยละ 16.5 เป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น ส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนในตลาดตราสารหนี้ของนักลงทุนต่างชาติ ณ สิ้นไตรมาส 1 อยู่ที่ 696,104 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.2 ของมูลค่ารวมตลาดตราสารหนี้ไทยตราสารหนี้ (Bond) คืออะไร

ตราสารหนี้ (Bond) เป็นตราสารทางการเงินชนิดหนึ่ง ที่มีการกำหนดอายุและอัตราดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อื่นใดเป็นจำนวนที่แน่นอน โดยระบุวันที่ชำระดอกเบี้ยและเงินต้นล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อออกตราสารนั้น ซึ่งถ้าตราสารนั้นออกโดยภาครัฐก็เรียกว่า พันธบัตร แต่ถ้าออกโดยภาคเอกชน จะเรียกว่า หุ้นกู้ และตราสารหนี้ในต่างประเทศจะเรียกว่า “Bond”


ตราสารหนี้ (Bond) มีระยะเวลาเท่าไหร่บ้าง

ตราสารหนี้ มีกำหนดระยะเวลาการไถ่ถอนของตราสารหนี้หลายระยะ ได้แก่
1.ระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือน เป็นต้น
2.ระยะกลาง 1 – 5 ปี
3.ระยะยาว ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
ส่วนตราสารหนี้ที่มีการซื้อขายในตลาดหุ้น ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 1 ปี (ระยะกลางถึงระยะยาว) โดยผู้ซื้อจะได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ ตามที่ตราสารหนี้เหล่านั้นกำหนด


ตราสารหนี้ (Bond) มีความเสี่ยงต่ำ

ตราสารหนี้เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ เมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นผลตอบแทนจึงมีความแน่นอนตามกำหนดระยะเวลาที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าแล้ว


ตราสารหนี้ (Bond) มีสภาพคล่องสูง

ตราสารหนี้ มีสภาพคล่องสูง เนื่องจากมีตลาดรองรับทำให้การซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารหนี้ง่าย ซึ่งหากเป็นตราสารหนี้ ที่ออกโดยรัฐบาลหรือบริษัทเอกชนที่สถานะทางการเงินมั่นคง ก็จะทำให้เกิดสภาพคล่องคลังออก ‘พันธบัตรออมทรัพย์’ ล็อตใหม่ 1.5 หมื่นล้าน

กระทรวงการคลัง เตรียมออกพันธบัตรออมทรัพย์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 วงเงิน 15,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 5 ปี และ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมที่มั่นคงของประชาชน และเป็นทางเลือกในการลงทุนของประชาชนที่ถือพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังซึ่งจะครบกำหนดอายุในเดือนพฤษภาคม 2560

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง (ขอบคุณภาพ www.matichon.co.th)
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง (ขอบคุณภาพ www.matichon.co.th)

โดยนายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ระบุว่า พันธบัตรออมทรัพย์มีรูปแบบและเงื่อนไข ประกอบด้วย รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.35 ต่อปี, รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี ระยะเวลาจำหน่าย วันที่ 8 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2560 นี้ โดยกำหนดวงเงินซื้อต่อราย ที่ 1,000 บาทขึ้นไป และไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง

ขอบคุณภาพ www.manager.co.th
ขอบคุณภาพ www.manager.co.th

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์ซื้อ คือ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุ ประสงค์ในการแสวงหากำไร

สำหรับธนาคารตัวแทนจำหน่าย ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


อย่างไรก็ตาม การลงทุนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหน นักลงทุนควรทำความเข้าใจเพื่อประกอบการตัดสินใจ เพราะขึ้นชื่อว่าการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ดังนั้นจึงควรประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเลือกลงทุนให้เหมาะสม รวมทั้งศึกษาข้อมูลแต่ละครั้งด้วย เพื่อให้เข้าใจและสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon