ทอท.กางแผน 10 ปี ขยายสนามบิน 6 แห่ง หลังนักท่องเที่ยวล้นทะลัก

posted: 1 year ago
ทอท.กางแผน 10 ปี ขยายสนามบิน 6 แห่ง หลังนักท่องเที่ยวล้นทะลัก

comments

จากรายงานสถิติการขนส่งทางอากาศ ช่วง 11 เดือนแรกของปี 2560 (ม.ค.- พ.ย.) ที่ผ่านมา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ และแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มียอดผู้โดยสารทั้งสิ้น 120,661,052 คน หรือเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 9.25% โดยแบ่งออกเป็นผู้โดยสารในประเทศ 52,064,601 คน เพิ่มขึ้น 8.02% และผู้โดยสารระหว่างประเทศ 68,596,451 คน เพิ่มขึ้น 10.21%โดยสนามบินสุวรรณภูมิ มีผู้โดยสารมากที่สุดสูงถึง 55,235,941 คน หรือเพิ่มขึ้น 8.85% รองลงมาเป็นสนามบินดอนเมืองอยู่ที่ 34,777,785 คน หรือเพิ่มขึ้น 8.52%สำหรับจำนวนเที่ยวบินในช่วง 11 เดือนปี 2560 พบว่า มีทั้งสิ้น 758,664 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 5.56% แบ่งออกเป็น เที่ยวบินในประเทศ 370,112 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 6.08% และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 388,552 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 5.08% โดยสนามบินสุวรรณภูมิมีเที่ยวบินสูงสุด 319,703 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 4.22% รองลงมาคือ ดอนเมือง 233,706 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 5.13% สนามบินที่มีอัตราการเติบโตเที่ยวบินสูงสุดได้แก่ สนามบินเชียงราย เติบโตเพิ่มขึ้น 21.24% หรือ 15,814 เที่ยวบิน

ขณะที่สายการบินต้นทุนต่ำ หรือโลว์คอสต์ในช่วง 11 เดือนแรกปี 2560 พบว่า มียอดรวมผู้โดยสารมากถึง 56,582,680 คน มีสัดส่วนเกือบ 50% ของยอดผู้โดยสารรวมทั้งประเทศ อัตราเพิ่ม 14.08% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ทั้งนี้ แบ่งออกเป็นผู้โดยสารภายในประเทศ 35,784,065 คน เพิ่มขึ้น 11.27% และระหว่างประเทศ 20,798,615 คน เพิ่มขึ้น 34.07% โดยสนามบินดอนเมืองมียอดผู้โดยสารโลว์คอสต์สูงที่สุด 33,599,498 คน เพิ่มขึ้น 12.50%

อย่างไรก็ดี ทอท.มีแผนขยายท่าอากาศยานภายใต้ความรับผิดชอบทั้ง 6 แห่งได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยาน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ในระยะ 10 ปี นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 โดยนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวว่า เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการรองรับผู้โดยสารจากเดิม 83.5 ล้านคนต่อปีเป็น 184 ล้านคนต่อปีในปีงบประมาณ 2568 โดยคาดว่าใช้งบประมาณลงทุนรวม 2.2 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ช่วงเดือนมิถุนายน 2561 การปรับปรุงท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2 จะแล้วเสร็จ และเมื่อรวมกับการปรับปรุงท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อปี 2559 พบว่า ทอท.ได้ขยายศักยภาพการรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 42.5 ล้านคนต่อปี

โดยในปี 2560 มีปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานของ ทอท. เป็นจำนวน 133 ล้านคน ขณะที่ ปัจจุบัน ทอท.อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ ตามโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 – 2560) โดยได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564 เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจากเดิม 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี

นอกจากการพัฒนาท่าอากาศยานแล้ว ทอท. ในฐานะหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมได้ร่วมทำแผนบูรณาการยุทธศาสตร์การบริหารท่าอากาศยาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโครงข่ายระบบการขนส่งทางอากาศของประเทศในภาพรวม โดย ทอท.ได้วิเคราะห์บทบาทของ ทอท.ในการเพิ่มศักยภาพโครงข่ายระบบท่าอากาศยานของประเทศไทยภายใต้กรอบแนวคิดแบบการบริหารจัดการทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานต้องทำเป็นกลุ่ม (Cluster) เพื่อให้การบริหารจัดการน่านฟ้าของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของท่าอากาศยานแต่ละแห่ง อันจะเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ภาคพื้น ยังทำให้การทำการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่ม Cluster เป็นไปในทิศทางเดียวกันและไม่เกิดการแข่งขันกันเอง ซึ่งจะนำมาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยรวมล่าสุดทางคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท.ได้มีมติเห็นชอบในการให้เอกชนเข้าร่วมในการพัฒนาศูนย์ซ่อมอากาศยาน ภายในท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย บนบริเวณเนื้อที่ว่างเปล่าจำนวน 3,042 ไร่ โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงเดือนมีนาคม 2561 และจะใช้เวลาก่อสร้าง 1 ปี ก่อนเปิดให้บริการในช่วงปี 2562-2563

ทั้งนี้ในส่วนของแนวทางการพัฒนาท่าอากาศยานในอนาคตนั้นจะมีการจัดสรรให้มีพื้นที่บริการและพื้นที่เชิงพาณิชย์ให้เท่าๆ กันเพื่อเป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีโครงการนำร่องไปแล้ว 2 ท่าอากาศยานคือ ท่าอากาศยานดอนเมือง ส่งผลทำให้มีรายได้ เพิ่มขึ้น 900 ล้านบาท ขณะที่รายจ่ายเพิ่มขึ้นเพียง 300 ล้านบาท และ ท่าอากาศยานภูเก็ตหลังจากปรับปรุงอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้น 900 ล้านบาทเช่นกัน


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon