เอาใจ Gen Y “ธนาคารแห่งประเทศไทย” เปิดศูนย์การเรียนรู้ธนบัตรแห่งแรกในไทย

posted: 1 year ago
เอาใจ Gen Y “ธนาคารแห่งประเทศไทย” เปิดศูนย์การเรียนรู้ธนบัตรแห่งแรกในไทย

comments

จากโรงพิมพ์ธนบัตรในอดีต กลายมาเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย” (Bank of Thailand Learning Center) แหล่งข้อมูลความรู้ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีทั้งห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ co-working space ห้องประชุม และร้านกาแฟทันสมัยวิวสวย ที่เอาใจ Gen Y  ให้ใครๆ ก็เข้าไปอ่านหนังสือ นั่งทำงานที่มาของแนวคิดนี้ เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทย หรือแบงก์ชาติ ครบรอบ 75 ปี ของการก่อตั้งจึงได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย” เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทางเศรษฐกิจการเงิน และเป็น Hub ที่ช่วยจุดประกายการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ให้กลุ่มคนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษา ประชาชน นักวิจัย ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ และความเห็นซึ่งกันและกัน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์หลัก คือ

1. เป็นพื้นที่การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเศรษฐกิจการเงิน ชั้นนำของประเทศ เพื่อสร้างบุคลากรและองค์ความรู้อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2. เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ทางการเงิน (financial literacy) เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถวางแผนทางการเงินและการป้องกันภัยทางการเงินจากการถูกหลอกลวง
3. เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะธนาคารกลางในการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศ
4. สืบสานความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของประเทศ และจุดประกายเพื่อสร้างพลังในการพัฒนาต่อไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย

การเปิดศูนย์การเรียนรู้ จึงถือว่าเป็นการเปิดประตูบ้านของ แบงก์ชาติเพื่อต้อนรับผู้ที่สนใจ โดยมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่ที่สาธารณชนมารวมตัวกันเพื่อสร้างโอกาส แรงบันดาลใจ รวมทั้งนิสัยการเรียนรู้และ การแบ่งปัน ซึ่งเป็นคุณสมบัติจำเป็นในบริบทโลกใหม่ ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่นี้ ซึ่งได้เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม ที่ผ่านมา และสามารถเข้าชมได้ฟรีไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เปิดบริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 9.30 – 20.00 น. และในส่วนของพิพิธภัณฑ์ปิดเวลา 16.30น.ทั้งนี้อาคารที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้เดิมเป็นอาคารโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของประเทศไทย ที่จัดตั้งขึ้นมาด้วยความสามารถของคนไทย และยังเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความมุ่งมั่นด้านการพัฒนาวิทยาการของประเทศ ในโรงพิมพ์ธนบัตรมีห้อง มั่นคง ที่เดิมเก็บรักษาธนบัตรของประเทศซึ่งเป็นเขตหวงห้ามเฉพาะ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

อาคารแห่งนี้จึงมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แม้จะมีอายุกว่า 50 ปีแต่โครงสร้างอาคารยังมีความแข็งแรง และความงดงามทาง สถาปัตยกรรม มีความโดดเด่นที่หลังคาคอนกรีตทรงโค้ง ซึ่งเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย กอปรกับการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ที่มีวัตถุประสงค์ให้เข้าถึงง่าย ใช้งานสะดวก ให้บริการด้านความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร การรับรู้และสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชน จึงมีแนวคิดการออกแบบโดยเน้นการใช้โครงสร้างอาคารเดิม เน้นบรรยากาศที่โปร่งโล่งสบาย เพื่อเพิ่มความรู้สึกเข้าถึงและเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ และสะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถรองรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาและการได้ยินที่จะมาเยี่ยมเยียนอีกด้วย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย มุ่งหวังให้ศูนย์การเรียนรู้ที่มีพื้นที่กว่า 12,900 ตรม. เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีชีวิต (Living learning-hub) ที่นิสิตนักศึกษานักวิชาการตลอดจนประชาชนจะสามารถมาศึกษาหาความรู้ผ่านการเยี่ยม ชมพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด นิทรรศการและกิจกรรม โดยมีเครือข่ายของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ร่วมนำเสนอสาระองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการพัฒนาต่อไป


โดยองค์ประกอบหลัก ๆ ของศูนย์เรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

1. ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยและคลังข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร ซึ่งเชื่อมโยงกับห้องสมุดชั้นนำทั่วโลกกว่า 7,000 แห่ง และมีพื้นที่ที่สามารถรองรับการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย รองรับทีมที่ต้องการทางงานศึกษาวิจัยแบบ Co-working Space นอกจากนี้ ยังมีมุมนิทรรศการพระองค์เจ้าวิวัฒนไชยผู้ก่อตั้ง ธปท. ซึ่งเป็นบันทึกประวัติศาสตร์การก่อตั้งธนาคารกลาง ภายใต้บริบทที่ท้าทายซึ่งยังมีความร่วมสมัย


2. พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตั้งอยู่ในห้องมั่นคงของโรงพิมพ์ธนบัตร ปัจจุบันถูกเปลี่ยนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ครอบคลุมเรื่องราวตั้งแต่ยุคก่อนรัฐไทยจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะ ทำให้เห็นถึงพัฒนาการและความเชื่อมโยงของบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความเป็นอยู่ของผู้คน ตลอดจนความท้าทายและความสำเร็จในการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วง อีกทั้งยังมีนิทรรศการเงินตรา ซึ่งเป็นการรวบรวมธนบัตรไทยที่สมบูรณ์ที่สุด

ธนาคารแห่งประเทศไทย

โดยจะมีการจัดแสดงเหรียญลิเดียที่มีอายุ 2,600 ปี ซึ่งเป็นต้น กำเนิดของเหรียญกษาปณ์ของโลก นอกจากนี้ อีกส่วนที่น่าสนใจ คือนิทรรศการบทบาทหน้าที่ของ ธปท. ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์การดำเนินงานของธนาคารกลางในการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงิน


3. นิทรรศการและกิจกรรมอื่นๆ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

อาทิ นิทรรศการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ที่มุ่งส่งเสริมให้ ประชาชนมีการวางแผนทางการเงินที่ดีเข้าใจความเสี่ยงและกลโกงทางการเงินใหม่ๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน รวมทั้งนิทรรศการหมุนเวียนอื่น ๆ และกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ (edutainment) อาทิ กิจกรรมวันเด็ก การแข่งขันตอบคำถามหรือประกวดโครงการที่สร้างการเรียนรู้การเสวนาโดยนักคิด นักเขียน และศิลปิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

แหล่งการเรียนรู้แห่งใหม่ที่สามารถให้ความรู้ด้านการเงินได้อย่างครบถ้วนแบบนี้พลาดไม่ได้แล้วนะคะ ที่จะทำให้เราไม่ตกเทรนด์ ใครที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามที่ 02-283-5286/02 283-6153 ่หรือที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02356 7766

 


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon