ทำความรู้จักกับอาชีพสุดป๊อบ แต่กลับไม่ค่อยมีคนเรียน ‘นักคณิตศาสตร์ประกันภัย’

posted: 2 years ago
ทำความรู้จักกับอาชีพสุดป๊อบ แต่กลับไม่ค่อยมีคนเรียน ‘นักคณิตศาสตร์ประกันภัย’

comments

อาชีพที่ชื่อฟังดูไม่คุ้นหู แต่เมื่อคุณรู้ถึงค่าตอบแทน และความท้าทายของสายอาชีพนี้ อาจทำให้หลายคนสนใจ และหันมามอง นักคณิตศาสตร์ประกันภัย มากขึ้น ซึ่งก่อนที่จะมาจุดนี้ได้ จะต้องเรียน หรือเตรียมตัวอย่างไร ลองไปดูกัน

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย คืออะไร

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย คือ บุคคลที่ใช้ข้อมูล และเทคนิคทางคณิตศาสตร์ รวมถึงการวิเคราะห์สถิติ เพื่อประมาณการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ทั้งการเจ็บป่วย การเกิด การเกิดอุบัติเหตุ การเกษียณอายุ การพิการ การว่างงาน เป็นต้น และนำผลที่ได้มาคำนวณด้วยหลักการบริหาร และการเงิน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะทำให้บริษัทประกันภัยสามารถดำเนินกิจการไปได้อย่างมั่นคง รวมถึงประโยชน์ของผู้รับประกันด้วย

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

นอกจากนั้นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยยังต้องมีความเข้าใจ ในด้านธุรกิจประกันภัย นโยบายของบริษัท ซึ่งอาจต้องเกี่ยวข้องกับหลายโครงสร้างอย่าง การตลาด การวิจัย การลงทุน การบัญชี เพราะฉะนั้นเรียกได้ว่านักคณิตศาสตร์ประกันภัย ก็เหมือนเป็นนักธุรกิจมืออาชีพที่ใช้ความเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์นั่นเอง

นักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีหน้าที่อะไร

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (2)

1. ศึกษาพิจารณา และกำหนดอัตราดอกเบี้ยประกันที่บริษัทเรียกเก็บจากผู้เอาประกัน เพื่อให้มีความยุติธรรมเพียงพอ ในขณะเดียวกันก็ทำให้บริษัทดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างราบรื่น และมั่นคง

2. การวางแผนเงินสำรองของบริษัทเพื่อให้เพียงพอต่อการจ่ายเงินผลประโยชน์ หรือเงินสินไหมทดแทน รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ เมื่อมีการเรียกร้องจากผู้รับประโยชน์

3. ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ในการพิจารณาว่าควรรับผู้ประกันรายใดบ้าง หรือไม่ควรรับ เพราะถ้ารับได้จะต้องเพิ่มเบี้ยประกันในอัตราที่เหมาะสมเท่าใด

4. พัฒนากรมธรรม์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมอยู่เสมอ

5. มีส่วนร่วมกับการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ

6. ทำรายงานประจำปี แสดงสถานะทางการเงินของบริษัท เพื่อเสนอต่อสำนักงานประกันภัย และผู้ถือหุ้นของบริษัท

7. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตลอดทั้งปีของบริษัท ทั้งค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ยจากการลงทุน วิเคราะห์การขาดอายุของกรรมธรรม์ เงินคงเหลือจาการดำเนินธุรกิจ และนำมาประเมิน เพื่อสรุปว่าควรดำเนินธุรกิจต่อไปในทิศทางใด

กว่าจะเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

สำหรับคนที่สนใจที่จะทำอาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ก่อนอื่นเลยคุณจะต้องมีใจรัก และความสามารถในด้านคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี รวมไปถึงความสนใจ และเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ โดยเริ่มจากการเลือกคณะที่ต้องเรียนคณิตศาสตร์หลายๆ ตัว ในช่วงมหาวิทยาลัย หรือการเข้าเรียนในคณะที่เปิดสอนโดยเฉพาะในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีดังนี้

1. คณะวิทยาศาสตร์ สถิติธุรกิจประกันภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2. คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี ภาควิชาสถิติ สาขาประกันภัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. คณะวิทยาศาตร์ สาขาคณิตประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

5. คณะพาณิชยการ และการจัดการ สาขาวิชาการประกันภัย และการจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

6. คณะบริหารธุรกิจความเสี่ยง และอุตสาหกรรมบริการ เอกสารประกันวินาศภัย มหาวิยาลัยอัสสัมชัญ

นอกจากการเตรียมตัวในช่วงเรียนแล้ว ก็มีการสอบเพื่อเพื่อให้ได้การรับรองเป็นมาตรฐานสากล เพราะในต่างประเทศนักคณิตศาตร์ประกันภัยที่ได้รับรองมาตรฐาน จะสามารถทำได้ทั่วโลก ยกตัวอย่างในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา มีการสอบรับรองมาตรฐานวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ การสอบ CAS  (Casualty Actuarial Society) สำหรับด้านประกันวินาศภัย และการสอบ SOA (Society of Actuaries) สำหรับด้านประกันชีวิต ซึ่งการสอบนี้สามารถทำได้ควบคู่กันไปในขณะที่กำลังเรียน โดยสามารถสอบผ่านศูนย์สอบที่อยู่ในประเทศไทย

black-and-white-city-man-people

สำหรับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในประเทศไทย อาจยังไม่ใช่อาชีพที่คุ้นหูเท่าไหร่นัก เพราะมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ทำอาชีพนี้ และที่สำคัญเป็นอาชีพที่ได้เงินไม่มากไม่มายแค่ 6 หลักเท่านั้น เพราะตราบใดที่ยังมีธุรกิจ และความเสี่ยงของการสูญเสียในครอบครัว นักคณิตศาสตร์ประกันภัยก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่

ซึ่งจากข้อมูลเหล่านี้อาจทำให้คนที่สนใจ หรือคนที่อยู่ในวงการสายคณิตศาสตร์สนใจที่จะเข้าสู่อาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และเห็นความสำคัญ ส่งเสริมเผยแพร่วิชาการด้านนี้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้เข้าถึง เพื่อในอนาคตประเทศไทยจะได้มีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีความสามารถ และพาธุรกิจประกันภัยให้มีความก้าวหน้า เพื่อพาสังคม และประเทศชาติ ให้มั่นคง ทัดเทียมอารยประเทศต่อไป

นอกเหนือจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ยังมีอาชีพที่มาแรงในตอนนี้อย่างเช่น เทรนด์อาชีพมาแรงประจำปี 2016 และเคล็ดลับดีๆ ในการทำงาน ที่คุณควรรู้ติดตามได้ที่ Rabbit Daily


avatar
by DeepA
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon