บริจาค รถยนต์ เพื่อการกุศล

posted: 4 years ago
3,483 views
บริจาค รถยนต์ เพื่อการกุศล

comments

บริจาค

พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่อยู่คู่กับคนไทยมาเป็นเวลานาน ทำให้มีอิทธิพลต่อแนวความคิด หลักการปฏิบัติตน การดำเนินชีวิตและทัศนคติของคนไทย ซึ่งการบริจาคนั้น คนไทยโดยส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าการบริจาค หมายถึงการให้หรือสละทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อมอบให้เป็นความสุขของส่วนรวม และในศาสนาอิสลาม การจ่ายทานบังคับ (ซะกาต) ระบุให้มุสลิมทุกคน ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจตามศาสนาบัญญัติ คือ มีทรัพย์สิน เหลือจากปัจจัยสี่ และ ถือครองทรัพย์สินครบรอบ ๑ ปี หรือ ตามช่วงเวลาที่ศาสนากำหนด ต้องจ่ายซะกาตตามอัตราที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการยืนยันถึงความศรัทธา และเพื่อซักฟอกทรัพย์สิน และจิตใจของผู้จ่ายให้มีความสะอาด บริสุทธิ์ รวมทั้งการกระจายทรัพย์สินให้กลุ่มคนที่ยากไร้ และในศาสนาคริสต์ การบริจาคจะเป็นการบริจาคแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยไม่คำนึงว่าเขาเป็นคนที่ด้อยกว่า

Viriyah Insurance

รถยนต์ เป็นยานพาหนะที่ใช้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัว แต่ รถยนต์ นั้นมีราคาที่ค่อนข้างสูง หลายคนจึงยังคงใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า ซึ่งหากมองในมุมกว้าง สังคมไทยยังคงมีช่องว่างระหว่างชนชั้นอยู่มาก ทำให้ระบบต่างๆยังไม่ได้มีให้บริการอย่างทั่วถึง ดังนั้น จึงต้องอาศัยความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหมู่ประชาชนด้วยกันเอง การบริจาค รถยนต์ เพื่อให้เป็นของสาธารณะ ก็เป็นกลไกหนึ่งในการช่วยทำให้คนอีกหลายคนในสังคมสามารถใช้ประโยชน์จาก รถยนต์ ได้มากขึ้น รวมทั้งหน่วยงานบางหน่วยงานที่ต้องการ รถยนต์ ในการขนส่งสิ่งของต่างๆ แต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์

การบริจาค รถยนต์ นั้น จะมีหลักๆ 2 ทาง คือบริจาคให้กับทางหน่วยงานหรือบุคคลที่ต้องการโดยตรง หรือบริจาคผ่านนายหน้าหรือกองทุนต่างๆรับ รถยนต์ เพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงานหรือบุคคลที่ต้องการ การบริจาคโดยวิธีแรกจะทำให้ทางผู้รับได้รับประโยชน์และมูลค่าของ รถยนต์ โดยตรง ไม่ต้องหักค่าใช้จ่ายใดๆ แต่คุณต้องสอบถามรายละเอียดให้เรียบร้อยก่อน จึงนำ รถยนต์ นั้นไปส่งให้กับทางผู้รับ นอกจากนั้นคุณควรถ่ายรูป รถยนต์ เก็บไว้เป็นหลักฐานและถ้าหากข้อหนังสือจากทางหน่วยงานเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานหากเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นในอนาคต จะทำให้

Dhiphaya Insurance

แต่อย่างไรก็ตาม การบริจาคที่เป็นตัวสินค้า เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ เสื้อผ้า อาหาร เป็นต้น จะต้องมีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากถือเป็นการขายสินค้าประเภทหนึ่ง ดังนั้น การบริจาค รถยนต์ โดยไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น จะต้องเป็นการบริจาคให้กับทางสถานพยาบาลของราชการ สถานศึกษาของราชการและองค์การหรือสถานสาธารณะกุศลสถานพยาบาล หรือจะเป็นการบริจาคให้กับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนให้แก่ส่วนราชการตามโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติ และผู้ประกอบการที่จดทะเบียนบริจาคให้แก่ส่วนราชการตามโครงการของทางราชการ เพื่อให้แก่สถานศึกษาของราชการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร


avatar
by admin

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon