บริษัทสินมั่นคงประกันภัย | ASK Hanuman

posted: 5 years ago
3,211 views
บริษัทสินมั่นคงประกันภัย | ASK Hanuman

comments

บริษัทสินมั่นคงประกันภัย

บริษัทสินมั่นคงประกันภัย ก่อตั้งขึ้นในปี 2494 บริหารงานโดย คุณ เรืองวิต ดุษฏีสุรพจน์ บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจ ภายใต้ชื่อ บริษัท บ้วนฮงเซ้งประกันภัย จำกัด ต่อมาภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการบริการรับประกันวินาศภัยที่รับประกันรถยนต์เป็นหลัก และเป็นบริษัทฯ แรกที่ได้รับ ความไว้วางใจให้จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันจัดอยู่ในสี่อันดับแรกของบริษัทฯ ที่มีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด

ในระยะเริ่มต้นบริษัทให้บริการด้าน ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับและ ประกันภัยรถยนค์แบบสมัครใจ สำหรับลูกค้ารายบุคคลและประเภทธุรกิจ คลอบคลุมความเสียหายจากเหตุไฟไหม้, น้ำท่วม ตลอดจนรถยนต์สูญหาย ต่อมาได้เพิ่มการให้บริการอย่างหลากหลาย อาทิ ประกันภัยการเดินทาง, ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันวินาศภัยรูปแบบต่างๆ สำหรับลูกค้ารายบุคคลและประเภทธุรกิจเช่นเดียวกัน

ผลิตภัณฑ์

เพื่อตอบโจทย์และความต้องการของลูกค้าที่มีในปัจจุบัน ทางบริษัท สินมั่นคงประกันภัย เสนอ การประกันภัย 5 ประเภท ดังนี้ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยอัคคีภัย ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยเบ็ดเตล็ด และประกันภัยการขนส่งทางน้ำ นอกจากประกันภัยข้างต้นแล้ว ทางบริษัทยังได้ออก ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากบริษัทอื่นๆ เช่น ประกันภัยโรคมะเร็ง กรมธรรม์โครงการลูกกตัญญู และประกันตามไมล์ที่สามารถเลือกจ่ายเบี้ยประกันตามความเหมาะสม เพื่อตอบโจทย์ให้ตรงกับวิถีชีวิตในปัจจุบันของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

การบริการ

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย มีการให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วแก่ลูกค้า มีการให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต และสมาร์ทโพน มีบริการรับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์สายด่วน (1596) ทั้งนี้บริษัทยังมีการรับประกันการให้บริการที่รวดเร็วแก่ลูกค้า รับประกันการไปถึงจุดเกิดอุบัติเหตุที่เกิดในกรุงเทพฯ ภายใน 20 นาที หากไปไม่ทันตามเวลาที่รับประกัน ลูกค้าสามารถรับเงินคุ้มครองในวงเงิน 100,000 บาทฟรี (กรณี ได้รับอุบัติเหตุจนสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร) นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังให้บริการข้อมูลอู่ซ่อมรถ และข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการซ่อมหรือบำรุงรถยนต์ต่างๆ แก่ลูกค้า

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันภัยที่ดำเนินธุรกิจด้านการบริการรับประกันวินาศภัยเป็นหลัก เริ่มดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2494  บริษัทฯเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันภัยรถยนต์แห่งแรกที่ได้รับความไว้วางใจให้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท บริษัทฯได้เพิ่มทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจประกันภัย ปัจจุบันบริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาทและมีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ บริษัทฯเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่ รับประกันรถยนต์เป็นหลัก บริษัทฯแรกที่ได้รับความไว้วางใจให้จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันจัดอยู่ในสี่อันดับแรกของบริษัทฯ ที่มีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด

หมายเหตุ: เราพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุด แต่เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon