ประกันคุ้มครองไฟไหม้

posted: 5 years ago
1,947 views
ประกันคุ้มครองไฟไหม้

comments

ประกันชั้น1

จาก เหตุการณ์ที่ผ่านมา เกิดเหตุเพลิงไหม้ ที่ศูนย์ซ่อมรถยนต์นิสสัน เหตุเกิดจากการเผาหญ้าแล้วลุกลาม ไปยังร้านรับซื้อของเก่าและศูนย์ซ่อมรถนิสสันทำให้รถจอดรอซ่อมถูกเพลิงไหม้เสียหายหนัก 32 คัน และเสียหายเป็นบางส่วน 10 คัน รวมทั้งสิ้น 42 คัน พร้อมอุปกรณ์อะไหล่ยนต์ ได้ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งสิ้นทั้งหมดรวมมูลค่ากว่า 40 ล้านบาท หากรถยนต์ดังกล่าวได้ทำ ประกันชั้น 1 ไว้ บริษัทประกันภัยรถยนต์จะรับผิดชอบหรือไม่ เพียงใด

ตาม เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชั้น1 หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ กรณีรถยนต์ไฟไหม้ บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ไม่ว่าจะ เป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม จากกรณีข้างต้นสามารถแยกเป็น 2 กรณีได้ดังนี้

– กรณีแรก รถเสียหายสิ้นเชิงหรือรถเสียหายหนัก บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงินเอาประกันชั้น1 ที่ระบุไว้ในตาราง รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือเสียหายไม่ น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย หากทุน ประกันชั้น1 ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ แล้ว แต่กรณี ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท และให้ถือว่าการคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด

– กรณี ที่สอง รถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง บริษัทประกันชั้น1และผู้เอาประกันชั้น1อาจตกลงกัน ให้มีการจัดซ่อมรถ หรือเปลี่ยนรถยนต์ซึ่งมีสภาพเดียวกันแทนได้ ทั้งนี้รวม ทั้งอุปกรณ์ของรถยนต์นั้น หรือชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสียหายนั้นก็ได้

สรุป ได้ว่าหากรถยนต์ได้รับความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม้ ไม่ว่าไฟที่ไหม้รถยนต์ นั้น จะเกิดจากความไม่สมประกอบ หรือการชำรุดบกพร่องของตัวรถยนต์เอง หรือการ เกิดไฟไหม้ที่เป็นผลมาจากสาเหตุอื่นก็ถือว่าเป็นความเสียหายจากรถยนต์ไฟไหม้ ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองตามหมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ ที่บริษัทประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon