ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2 และ ชั้น 2+

posted: 5 years ago
1,092 views
ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2 และ ชั้น 2+

comments

ประกันชั้น 2 และ 2+

พูดถึง ประเภทของประกันภัยรถยนต์ เรามาดู ประกันรภัยถยนต์ อีกประเภทกัน ซึ่งก็คือ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2 และชั้น 2+ (สองพลัส) กัน โดย ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 นั้นมีความแตกต่างกับ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 ไม่มากนัก ในขณะที่ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2+ เป็นการให้ความคุ้มครองเพิ่มเติม โดยให้ความคุ้มครองอนามัย ร่างกาย และชีวิตของบุคคลภายนอก ความคุ้มครองแก่ผู้โดยสารรถยนต์คันเอาประกัน และ ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเท่านั้น โดยจะไม่ให้ความคุ้มครองแก่รถคันเอาประกันเลย ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถคันเอาประกันผู้ขับขี่ หรือ เจ้าของจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

ประกันชั้น 2 

ให้ความคุ้มครองรับผิดชอบค่าสินไหมแก่บุคคลภายนอก โดยถ้าเกิดความเสียหาย หรือ เกิดการบาดเจ็บแก่บุคคลภายนอก โดยที่ผู้เอาประกัน (ตัวคุณ) จะต้องรับผิดชอบตามกฏหมาย ตามรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ให้ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อร่างกาย และ ชีวิตของบุคคลภายนอกที่อาจเกิดขึ้น หรือกรณีเสียชีวิต บุคคลภายนอกรถยนต์คันเอาประกัน และ ผู้โดยสารในรถคันเอาประกัน โดยจะชดใช้ค่าเสียหายให้ไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทต่อคน ความคุ้มครองตรงนี้จะรวมค่าเสียหายส่วนที่นอกเหนือจากความคุ้มครองที่มีให้จากในความคุ้มครองภาคบังคับในพรบ.
 2. ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน โดยที่บริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าสินไหมทดแทน ค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเท่านั้น ไม่ได้ให้ความคุ้มครองค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถคันเอาประกันภัย ค่าเสียหาย และ ค่าซ่อมบำรุงรถคันเอาประกัน ผู้เอาประกันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด
 3. ในกรณีที่รถคันเอาประกันภัยมีความเสียหาย เกิดการสูญหาย หรือ เกิดไฟไหม้ บริษัทประกันจะให้ความคุ้มครองรับผิดชอบด้านค่าสินไหมสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของบุคคลภายนอก คิดตามความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงโดยที่จะต้องไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย แต่ว่าจะไม่ให้ความคุ้มครองรับผิดชอบทรัพย์สินของรถคันเอาประกันขณะเกิดอุบัติเหตุ ไม่ให้ความคุ้มครองแก่ครอบครัว หรือ ผู้โดยสารของรถคันเอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะต้องร่วมรับผิดชอบค่าความเสียหายส่วนแรกตามจำนวนที่ระบุไว้ตอนทำกรมธรรม์
 4. บริษัทประกันจะให้ความคุ้มครองรับผิดชอบในกรณีรถยนต์สูญหาย ไม่ว่าจะสูญหายทั้งคัน บางส่วน หรือไม่ว่าจะเกิดจากการลักทรัพย์ โดยจะให้ความคุ้มครองรับผิดชอบตามข้อตกลงในกรมธรรม์
 5. บริษัทประกันภัยจะให้ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อความเสียหายของรถยนต์คันเอาประกันไฟในกรณีที่เกิดไฟไหม้ ไม่ว่าจะเกิดจากตัวรถัอง หรือ สาเหตุอื่น โดยรายละเอียดความคุ้มครองจะต้องเป็นไปตามข้อตกลงในกรมธรรม์
 6. บริษัทประกันจะให้ความคุ้มครองรับผิดชอบตามเอกสารแนบท้าย หรือ เอกสารอนุสัญญา โดยจะมีความคุ้มครองการบาดเจ็บที่อาจเกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารของรถคันเอาประกัน ถ้าความเสียหายทำให้เกิดความบาดเจ็บถึงขั้นเสียอวัยวะ เกิดการทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต บริษัทจะให้ความรับผิดชอบคุ้มครองค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอก โดยจะให้ความคุ้มครองค่าบริการด้านการแพทย์ ค่ารักษาพยาบาล โดยความคุ้มครองจะรับผิดชอบตามจำนวนจริง แต่จะต้องไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์
 7. บริษัทจะให้ส่วนลดจากการระบุผู้ขับขี่ และ อายุผู้ขับขี่ โดยจะให้ความคุ้มครองเฉพาะในกรณีที่เป็นรถยนต์ส่วนตัวเท่านั้น และส่วนลดจะลดหลั่นกันไปตามจำนวนอายุผู้ขับขี่ โดยผู้ที่มีอายุมากจะได้ส่วนลดมาก เช่น สำหรับผู้ขับขี่ที่ระบุไว้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปจะได้ส่วนลดสูงสุดที่ 20% จากเบี้ยประกันรายปี
 8. ส่วนลดประวัติดี คือ ส่วนลดที่บริษัทประกันจะให้โดยคิดปัจจัยจากประวัติการเคลม หรือ อุบัติเหตุในปีก่อนหน้า หากประวัติดีไม่มีกรณีอุบัติเหตุที่ผู้เอาประกันเป็นผู้ผิด หรือไม่มีการเคลม บริษัทประกันจะใช้ปัจจัยส่วนนี้ในการคำนวนส่วนลดสำหรับเบี้ยประกันในปีต่อไป

ประหยัดกับประกันชั้น 2 และ 2+

ประกันภัยชั้น 2 

ไม่มีการคุ้มครองรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งรถคันเอาประกันเข้าอู่หรือห้างซ่อม ผู้เอาประกันจะต้องคุยกัยอู่เองเพื่อตกลงค่าซ่อม และ จ่ายค่าซ่อมความเสียหายของรถที่เกิดจากอุบัติเหตุด้วยตนเอง โดยบริษัทประกันจะไม่รับผิดชอบส่วนนี้เลย

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ จะเป็นเหมือนการเพิ่มความคุ้มครองจาก ประกันชั้น 2 และ 3 (เรียกกันว่าประกันชั้น 2+ หรือ 3+)

 1. ประกันภัยชั้น 2+ ส่วนมากจะมีราคาค่อนข้างต่ำ และข้อบังคับสำหรับผู้เอาประกันน้อยกว่า ประกันชั้น 1 และ ประกันชั้น 2
 2. ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับ ประกันภัยชั้น 1 ที่บริษัทประกันจะรับผิดชอบคุ้มครองรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อร่างกาย และ ชีวิตของบุคคลภายนอกที่อาจเกิดขึ้น หรือกรณีเสียชีวิต บุคคลภายนอกรถยนต์คันเอาประกัน และ ผู้โดยสารในรถคันเอาประกัน โดยความคุ้มครองตรงนี้จะรวมค่าเสียหายส่วนที่นอกเหนือจากความคุ้มครองที่ได้จากในความคุ้มครองภาคบังคับในพรบ.
 3. ผู้เอาประกันไม่ต้องนำรถยนต์มาตรวจสภาพก่อนทำประกัน แต่ว่าจะรับทำประกันให้เฉพาะรถเก๋ง และ รถกระบะที่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่ใช่รถรับจ้าง รถสาธารณะ หรือ รถให้เช่า
 4. ให้ความคุ้มครองรถยนต์ที่มีอายุตั้งแต่ 1-15 ปี
 5. ให้ความคุ้มครองรับผิดชอบในกรณีที่รถคันเอาประกันภัยเกิดการสูญหาย หรือ เกิดไฟไหม้ บริษัทประกันจะให้ความคุ้มครองรับผิดชอบด้านค่าสินไหมสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยจะทำการคิดตามความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง แต่จะต้องไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุในกรมธรรม์
 6. ให้บริการการซ่อมแซมรถเอาประกันโดยใช้บริการผ่านอู่ที่มีการรับรอง มีมาตรฐานฝีมือช่างซ่อมที่ได้รับการรับรองจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ ได้อู่จะได้รับการคัดเลือกตามมาตรฐานงานซ่อมบำรุงที่ทางบริษัทประกันตั้งเอาไว้
 7. หมายเหตุ: หากเกิดอุบัติเหตุที่ผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด ผู้เอาประกันจะต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรก (excess) เป็นเงิน 2,000 บาทต่อครั้ง และจะไม่ให้ความคุ้มครองรับผิดชอบกรณีที่ผู้เอาประกันเกิดอุบัติเหตุโดยไม่มีคู่กรณี เช่น ขับรถเฉี่ยวเสาไฟฟ้า ชนต้นไม้ หรือ อื่นๆ

อย่าลืมอ่านรายละเอียด และ เลือกกรมธรรม์ที่เหมาะสมกับการใช้งานรถยนต์ของคุณด้วย และขอให้ขับขี่อย่างปลอดภัยกันทุกคน

ประกันรถยนต์ประเภท 2 และ 2+


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon