ประกันภัยรถยนต์…สลักหลังกรมธรรม์คืออะไร?

posted: 4 years ago
1,814 views
ประกันภัยรถยนต์…สลักหลังกรมธรรม์คืออะไร?

comments

Headline banner

ประกันภัย

ใบสลักหลังกรมธรรม์ (Endorsement)

Viriyah Insurance

คือเอกสารหลักฐานที่ทำเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรจากข้อความปกติใน กรมธรรม์ประกันภัย เพื่อจะเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขหรือข้อความต่าง ๆ จากเงื่อนไขหรือข้อความเดิม โดยเงื่อนไขหรือข้อความนี้จะทำขึ้นก่อนหรือหลังการเอาประกันภัยรถยนต์ก็ได้

chalk

บางคนอาจสงสัยว่าข้อมูลในกรรมธรรม์นั้น เราสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ทั้งหมดเลยหรือป่าว? แล้วต้องมีเงื่อนไขล่ะมีอะไรบ้าง? แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงความคุ้มครองในกรมธรรม์ แล้วแบบนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลอะไรในกรมธรรม์ได้บ้าง ลองมาดูกัน

1.ที่อยู่ที่ติดต่อ

เอกสารที่ใช้ :   

 • คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
 • สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา

2. ชื่อ-สกุลของผู้เอาประกันภัย

เอกสารที่ใช้ :

 • คำร้องขอ เปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ (ลงลายมือชื่อเดิมและอันใหม่อย่างละ 2 ลายมือชื่อ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล พร้อมรับรองสำเนา

3. ผู้รับประโยชน์

เอกสารที่ใช้ :

 • คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้รับประโยชน์ที่ขอเปลี่ยนแปลง พร้อมรับรองสำเนา

4. แจ้งอายุหรือเพศที่ถูกต้อง

เอกสารที่ใช้ :

 • คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
 • สำเนาสูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา
 • เบี้ยประกันภัยรถยนต์ส่วนเพิ่ม (ถ้ามี) เนื่องจากอายุหรือเพศที่เปลี่ยนไป อาจเป็นเหตุให้เบี้ยประกันภัยรถยนต์เปลี่ยนแปลง

Contract-and-magnifying-glass

5. งวดการชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์

เอกสารที่ใช้ :

Dhiphaya Insurance

6. กรมธรรม์หาย ต้องการให้ออกฉบับใหม่

*ควรแจ้งบริษัทให้ออกกรมธรรม์ฉบับใหม่ให้แทน เพื่อประโยชน์ในการขอรับสิทธิตามกรมธรรม์

เอกสารที่ใช้ :

 • คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ โดยแจ้งเหตุที่ทำให้กรมธรรม์สูญหายหรือเสียหาย
 • ใบแจ้งความกรมธรรม์สูญหาย
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนา)
 • ค่าธรรมเนียมในการออกกรมธรรม์ใหม่ฉบับละ 200 บาท

7. บัตรผู้เอาประกันภัยหาย ต้องการให้ออกบัตรใหม่

เอกสารที่ใช้ :

 • คำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ โดยแจ้งเหตุที่ทำให้บัตรสูญหาย
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนา)
 • ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ 30 บาท

*หลังจากที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน ผู้เอาประกันภัยรถยนต์จะได้รับกรมธรรม์คู่ฉบับ หรือบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยรถยนต์ฉบับใหม่ไว้เป็นหลักฐาน

8. เปลี่ยนลายมือชื่อผู้เอาประกันภัยที่ให้ไว้กับบริษัท

สามารถทำได้ดังนี้

 • ลงลายมือชื่อเดิมและลายชื่อใหม่อย่างละ 2 ลายมือชื่อในใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาโดยใช้ลายมือชื่อเดิมและลายมือชื่อใหม่

endorsements

หมายเหตุ : หลังจากที่บริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เกี่ยวกับความคุ้มครองแล้ว ผู้เอาประกันภัยรถยนต์จะได้รับบันทึกสลักหลังกรมธรรม์ 1 ฉบับ ที่ระบุรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

เปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์จากกว่า 30 บริษัทชั้นนำ ง่ายนิดเดียว คลิกเลย

Headline banner


avatar
by admin
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon