ประกันภัย ก็สำคัญ

posted: 5 years ago
ประกันภัย ก็สำคัญ

comments

ท่องเที่ยวสบายเพราะทำ ประกันภัย

การ ประกันภัย เป็นการบริหารความเสี่ยงภัยวิธีหนึ่ง ซึ่งจะโอนความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยไปสู่บริษัทประกันภัย เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องเสียเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัทประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้

การประกันวินาศภัยนั้นแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ   การประกันอัคคีภัย  การประกันทางทะเลและการขนส่ง  การประกันรถยนต์  การประกันเบ็ดเตล็ด แต่เราจะกล่าวถึงประกันภัยรถยนต์เป็นหลักเนื่องจากการประกันภัยรถยนต์เป็นรูปแบบการประกันที่คนส่วนมากต้องทำโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถใช้ถนน

การประกันภัยรถยนต์ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ  การประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่ง  คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัย ความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้หรือรถยนต์ที่ถูกโจรกรรม และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ซึ่งผู้ขัยขี่รถจะต้องรับผิดชอบ  ส่วนการประกันภัยประเภทสอง  คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์คันที่เอาประกันภัยเฉพาะในกรณีที่มีสาเหตุมาจากไฟไหม้หรือการโจรกรรม  และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก  ซึ่งผู้ขับขี่จะต้องรับผิดชอบ   ถัดมาการประกันภัยประเภทสาม  คุ้มครองเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกซึ่งผู้ขับขี่รถจะต้องรับผิดชอบ ประกันประเภทสุดท้ายก็คือการประกันภัยประเภทสี่  คุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเฉพาะความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก โดยจำนวนเงินคุ้มครองจำนวน 100,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

การประกันภัยรถภาคบังคับ หมายถึงการประกันภัยรถประเภทที่ กฎหมายให้เจ้าของรถซึ่งใช้หรือมีรถไว้เพื่อใช้ ต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับ ผู้ประสบภัยโดยประกันภัยกับบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ กิจการประเภทการประกันภัยรถ โดยรัฐบาลมีเจตจำนงเพื่อให้เกิดความคุ้มครองแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชนที่ประสบภัยเป็นสำคัญ

ในปัจจุบันนี้ยิ่งมีนโยบายรถคันแรกแล้ว ก็ยิ่งเพิ่มจำนวนรถบนท้องถนนทำให้อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้น แน่นอนว่ารถยนต์ที่ออกในปีแรกก็ย่อมต้องทำประกันภัยรถยนต์ไว้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นบนท้องถนน อีกทั้งการทำประกันภัยรถยนต์ยังสร้างความสบายใจให้กับผู้ขับขี่ว่าหากเกิดอุบัติเหตุก็จะมีประกันภัยรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครอง ช่วยลดความกังวลของคนรอบข้างไม่ให้คนรอบข้างต้องเป็นกังวลว่าหากเกิดอุบัติเหตุก็จะมีประกันมาช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่าย แต่อย่างไรตามถึงแม้เราจะทำประกันภัยชั้นหนึ่งที่ดีเลิศเลอให้ความคุ้มครองทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ประกันก็เป็นเพียงการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทางที่ดีหากเราสามารถป้องกันอุบัติเหตุได้ด้วยตัวของเราเอง ด้วยความไม่ประมาทรู้จักระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน ไม่ให้อุบัติเหตุเกิดเลยน่าจะย่อมดีกว่า


avatar
by admin
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon