ประกันรถยนต์ชั้น 1 คืออะไรกัน ใครรู้บ้าง?

posted: 5 years ago
20,629 views
ประกันรถยนต์ชั้น 1 คืออะไรกัน ใครรู้บ้าง?

comments

ประกันรถยนต์ชั้น-1-คืออะไร_feature-image

การประกันภัยรถยนต์ นั้น มีทั้งหมด 2 แบบหลักๆ คือ ประกันภาคบังคับ และประกันภาคสมัครใจ สำหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้น มีการแบ่งย่อยออกไปอีกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน โดยแบ่งเป็นการประกันภัยประเภทที่ไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ ที่จะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อรถยนต์จากการใช้งาน โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยของรถยนต์คันนั้นๆ กับประเภทที่สอง คือ ประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ ที่จะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อรถยนต์ ในระหว่างที่ผู้ที่มีชื่อระบุในกรมธรรม์เป็นคนขับ แต่ว่าถ้าผู้ขับขี่ไม่มีชื่อเป็นผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันจะต้องมีส่วนในการรับผิดขอบต่อ ความเสียหาย ในส่วนแรกด้วยเช่นกัน ทีนี้เรามาดูรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับ ประกันรถยนต์ชั้น 1 เพิ่มเติมกันสักหน่อยดีกว่า

ประกันรถยนต์ชั้น 1 นั้นจะให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุดตามชื่อ โดยจะมีความคุ้มครองให้แก่ผู้เอาประกันในหลายๆ ด้านด้วยกัน โดยจะให้ความรับผิดชอบคุ้มครองค่าสินไหมแก่บุคคลภายนอก ในกรณีที่เกิดความเสียหาย หรือ เกิดการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก โดยที่ ผู้เอาประกันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะแบ่งเป็นความคุ้มครองในหลายๆ ด้าน ดังต่อไปนี้

1. ให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อร่างกาย อนามัย และ ชีวิต

ให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อร่างกาย อนามัย และชีวิต โดยจะมีการคุ้มครองความบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น และ/หรือ ในกรณีเสียชีวิต บุคคลที่จะได้รับการคุ้มครองในส่วนนี้ รวมถึงบุคคลภายนอกรถยนต์คันเอาประกันภัย และผู้โดยสารทั้งใน และ นอกรถคันเอาประกันภัย หรือผู้โดยสารที่กำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถคันเอาประกันภัย ในกรณีนี้ ความคุ้มครองจะรวมเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินจากความคุ้มครองในพรบ.  แต่ความคุ้มครองนี้จะไม่ครอบคลุมไปถึงผู้ขับขี่ของรถยนต์ คันเอาประกันภัย และครอบครัว หรือ ลูกจ้างของผู้ขับขี่ในขณะทำงาน

2. ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน

ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน โดยที่บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบด้านค่าสินไหมทดแทน รับผิดชอบต่อความเสียหายทีเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยจะคิดตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง และ ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันในกรมธรรม์ แต่ไม่คุ้มครองทรัพย์สินของผู้ขับรถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งครอบครัวของผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกัน

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คืออะไร_01
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ สิ่งแรกที่ต้องทำคือ จดทะเบียนรถที่เป็นคู่กรณีในทันที

3. ความคุ้มครองที่แตกต่างกัน

ในกรณีรถยนต์คันเอา ประกันรถยนต์ชั้น 1 เกิดความเสียหาย สูญหาย หรือ ไฟไหม้ ในกรณีนี้จะมีความคุ้มครองรับผิดชอบแตกต่างกัน โดยบริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบด้านค่าสินไหมสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยคิดตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย แต่ความคุ้มครองนี้จะไม่คุ้มครองทรัพย์สินของผู้ขับขี่ของรถคันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ และไม่คุ้มครองครอบครัว หรือผู้โดยสารของรถคันเอาประกันภัยความเสียหายส่วนแรก คือ ส่วนที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบ โดยจะรับผิดชอบตามจำนวนเงินที่ได้ระบุไว้เมื่อทำกรมธรรม์ในกรณีที่เป็นฝ่ายที่ทำให้เกิดความเสียหายกรณีรถยนต์สูญหาย บริษัทประกันจะรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นกรณีการสูญหายทั้งคัน บางส่วน หรือ เกิดจากการลักทรัพย์ใดๆก็ตาม โดยจะรับผิดชอบคุ้มครองตามข้อตกลงในกรมธรรม์บริษัทประกันจะรับผิดชอบคุ้มครองความเสียหายของรถยนต์คันเอาประกัน ในกรณีไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดไฟไหม้จากตัวรถเอง หรือ เกิดจากสาเหตุอื่นๆก็ตาม โดยเป็นไปตามข้อตกลงในกรมธรรม์

4. ความคุ้มครองที่รับผิดชอบตามเอกสารอนุสัญญา

ความคุ้มครองที่รับผิดชอบตามเอกสารอนุสัญญา (เอกสารแนบท้าย) โดยจะมีการคุ้มครองความบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้ขับรถ หรือ ผู้โดยสายของรถคันเอาประกันภัย โดยถ้าความบาดเจ็บดังกล่าวนั้นสร้างความสูญเสียของชีวิต อวัยวะ หรือ ทำให้เกิดความทุพพลภาพถาวร หรือชั่วคราว บริษัทประกันภัยจะคุ้มครองโดยรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทน ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุเอาไว้ตามกรมธรรม์ด้านค่ารักษาพยาบาล บริษัทประกันจะคุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับความบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุของผู้ที่อยู่ในรถยนต์คันเอาประกันภัย และ หากความบาดเจ็บนั้นเกิดจากอุบัติเหตุดังกล่าวทำให้ต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาพยาบาล บริษัทประกันจะรับผิดชอบค่าบริการด้านการแพทย์ ค่ารักษา ค่าโรงพยาบาล ค่าผ่าตัด โดยจะให้ความคุ้มครองตามจำนวนจริงที่จ่ายไป แต่จะต้องไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์การประกันตัวผู้ขับขี่รถยนต์ ในกรณีนี้ ผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้ขับขี่รถของผู้เอาประกันภัยต้องได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ให้นำรถยนต์ที่เอาประกันไปใช้ แล้วเกิดอุบัติเหตุ โดยทำให้ถูกควบคุมตัวเนื่องด้วยคดีอาญาในทุกชั้น ตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน จนถึง ชั้นศาลฎีกา ทางบริษัทประกันภัยจะต้องรับผิดชอบด้านการประกันตัวผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้ขับขี่ออกมาในทันที โดยที่ค่าประกันจะต้องอยู่ในวงเงินที่ระบุไว้

5. ส่วนลดจากการระบุอายุผู้ขับขี่

ส่วนลดจากการระบุอายุผู้ขับขี่ ส่วนนี้จะเป็นการคุ้มครองสำหรับรถยนต์คันเอาประกัน ในกรณีที่มีการระบุชื่อผู้ขับ แต่จะให้ความคุ้มครองรับผิดชอบเฉพาะกรณีที่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น ในส่วนนี้มี 4 ระดับ โดยจัดระดับตามช่วงอายุ โดยส่วนลดสูงสุดคือ 20% ให้แก่ผู้ขับขี่ที่มีช่วงอายุเกิน 50 ปีขึ้นไป

6. ส่วนลดค่าความเสียหายส่วนแรก

ส่วนลดค่าความเสียหายส่วนแรก เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทประกัน และ ผู้เอาประกัน ในด้านค่าเสียหายส่วนแรกที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินบุคคลภายนอก และค่าความเสียหายส่วนแรกที่เกิดขึ้นต่อรถยนต์

7. ส่วนลดกลุ่ม

ส่วนลดกลุ่ม คือกรณีที่ผู้เอาประกันรถยชั้น 1 มีรถยนต์ที่ทำกรมธรรม์ไว้กับบริษัทมากกว่า 3 คันขึ้นไป จะสามารถได้สิทธิรับส่วนลดเบี้ยประกันภัยกลุ่มได้ 10%

ประกันรถยนต์ชั้น-1-คืออะไร_02
ส่วนลดประวัติดี คือ ส่วนลดที่ได้รับเนื่องจากไม่ได้เป็นฝ่ายผิดในอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา

8. ส่วนลดประวัติดี

ส่วนลดประวัติดี คือ ส่วนลดที่ได้รับตามเกณฑ์ส่วนลดของเบี้ยประกันภัยเมื่อประวัติไม่ด่างพร้อย คือไม่ได้เป็นฝ่ายผิดในอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา โดยบริษัทประกันจะนำรายละเอียดตรงนี้มาใช้ในการคำนวนเบี้ยประกัน

9. การเคลมประกันภัยรถยนต์

ที่ต้องการจะพูดถึงในส่วนของการเคลมประกันอุบัติเหตุรถยนต์ในตอนท้ายนี้ ก็เพราะว่าคนส่วนมากจะไม่ค่อยมีความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของตนหลังจากการทำประกันภัยรถยนต์ ส่วนมากแล้วพอทำประกันภัยรถยนต์แล้ว จ่ายเบี้ยประกันแล้ว ก็คิดว่าต้องหาเรื่องเคลมให้ได้ กลัวไม่คุ้ม

พอบริษัทประกันภัยขอขึ้นค่าประกันก็ไปโมโหใส่เขา แล้วก็เปลี่ยนบริษัท แต่จริงๆ แล้วเป็นเพราะความเข้าใจที่ผิดๆ แบบนี้นี่เองที่ทำให้ค่าเบี้ยประกันพุ่งเอาๆ ทุกปี อย่างแรกที่คุณต้องทำเมื่อเกิดอุบัติเหตุ คือ จดทะเบียนรถที่เป็นคู่กรณีให้ได้ในทันที ที่แนะนำแบบนี้เพราะว่าตามเงื่อนไขกรมธรรม์แล้วหากคุณไม่มีคู่กรณี หรือ กรณีคู่กรณีหนีไปได้ แล้วคุณไม่ทันจดทะเบียนของคู่กรณี ตัวคุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอคเซสเป็นจำนวน 1,000 บาท สาเหตุที่ต้องทำแบบนี้ เพราะว่าบริษัทประกันเองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเช่นกัน ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดรถของลูกค้าเกิดมีรอย แต่ไม่มีคู่กรณี หรือ พิสูจน์อะไรไม่ได้ แต่เคลมให้ บริษัทประกันก็ได้ล้มละลายพอดี หรือบางทีคู่กรณีหัวใส ชิงแจ้งก่อนว่าขับไปชนอย่างอื่นมาเอาผิดไม่ได้ ทีนี้รับรองว่าเบื้ยปีต่อไปขึ้นแน่นอน

แต่ถ้าเรามีคู่กรณีที่เราสามารถแสดงให้เจ้าหน้าที่เห็นได้ว่าเราเป็นฝ่ายถูก เราก็จะไม่มีประวัติ ไม่มีประวัติก็ไม่มีการขึ้นเบี้ยประกันในปีต่อไป อีกกรณีที่ต้องเข้าใจ คือ บริษัทประกันจะมีกฎว่าให้ผู้เอาประกันจ่ายก่อน แล้วค่อยออกเงินกรมธรรม์ให้ ง่ายๆคือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ แล้วจะต้องซ่อมรถยนต์ หลังจากที่จัดการรายละเอียดกับคู่กรณีเรียบร้อยแล้ว คุณก็เอารถของคุณไปเข้าอู่ตีราคา แล้วก็ซ่อม โดยคุณเป็นคนจ่ายค่าซ่อมไปก่อน แต่ว่าจะต้องเก็บใบเสร็จค่าซ่อมรถเอาไว้เพื่อเอามาเป็นหลักฐานให้กับบริษัทประกัน

โดยในกรณีนี้บริษัทประกันจะต้องทำการจัดส่งค่ากรมธรรม์ให้ผู้เอาประกัน ภายในเวลา 15 วัน ตรงนี้อย่าลืมทวงบริษัทประกัน จะได้ไม่เกิดความล่าช้า หรือ โดนเบี้ยวค่ากรมธรรม์


avatar
by เก่ง ทองเจือ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon