จะซื้อ ประกันรถ ทั้งที รู้ไหมว่ามีเอกสารอะไรบ้าง

posted: 3 years ago
จะซื้อ ประกันรถ ทั้งที รู้ไหมว่ามีเอกสารอะไรบ้าง

comments

เอกสาร ประกันรถ_FeatureImage

ในการทำ ประกันรถ นอกจากการเลือกว่า จะทำประกันแบบไหน กับบริษัทใดแล้ว เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำประกันภัย ก็เป็นสิ่งที่คุณควรรู้เอาไว้ เพราะนอกจากนะไม่มีอะไรซับซ้อนวุ่นวายเลยแล้ว การรู้ว่าเอกสารเหล่ามีอะไรบ้าง และมีความสำคัญอย่างไรนั้น จะช่วยให้คุณเข้าใจเงื่อนไขและสิทธิ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ ประกันรถ ที่คุณได้ซื้อมาอีกด้วย

เรื่องที่คุณอาจสนใจ: 5 เทคนิคลับ กับการเลือกประกันรถยนต์ที่ใช่, วิธีลดเบี้ยประกันรถยนต์ 7 ข้อ, ประกันรถยนต์มีกี่ประเภท, ประกันรถยนต์ภาคบังคับ: ข้อดี-ข้อเสีย-ข้อควรรู้

Viriyah Insurance

เอกสาร-ประกันรถ_01

ใบคำขอเอาประกันภัย

ใบคำขอเอาประกันภัย คือ เอกสารที่ผู้เอาประกันภัยยื่นต่อบริษัทประกันภัย เพื่อขอรับการประกันภัย และถือว่าเป็นคำเสนอที่จะก่อให้เกิดสัญญาการประกันภัยระหว่างผู้เอาประกันภันกับบริษัทประกัน ใบคำร้องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประษัทประกันสามารถประเมินความเสี่ยง กำหนดอัตราดอกเบี้ย เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการออกกรมธรรม์ต่อไป โดยรายละเอียดที่จำเป็นต้องระบุในใบคำร้องขอเอาประกันภัยมี ดังนี้

 1. ชื่อนามสกุล และอายุของผู้เอาประกันภัย
 2. ที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย
 3. รายละเอียดเกี่ยวกับรถที่เอาประกัน
 4. จำนวนเงินที่เอาประกัน หรือมูลค่าของทรัพย์สินนั้น
 5. ภัยที่ต้องการคุ้มครอง
 6. ประวัติในการทำประกัน
 7. ระดับความเสี่ยงภัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 8. ส่วนได้เสีย หรือความสัมพันธ์กับวัตถุที่เอาประกัน
 9. ลายเซ็นของผู้เอาประกันภัย

Bangkok Insurance

กรมธรรม์

เล่มกรมธรรม์ เป็นหลักฐานลายลักษณ์อักษรที่ยืนยันว่า คุณได้ซื้อประกันภัยเอาไว้ และบริษัทประกันจะให้ความคุ้มครองตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามสัญญาประกันภัย โดยในเล่มกรมธรรม์ จะมีส่วนที่เรียกว่าตารางกรมธรรม์ประกันภัยอยู่ ซึ่งเป็นส่วนที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความคุ้มครองในการประกันภัยทั้งหมดเอาไว้ ได้แก่

 1. วัตถุที่เอาประกันภัย
 2. ภัยที่ผู้เอาประกันภัยรับเสี่ยง หรือสาเหตุของความเสียหาย
 3. ราคาแห่งมูลประกันภัย
 4. จำนวนเงินเอาประกันภัย หรือจำนวนเงินสูงสุดที่ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบ
 5. จำนวนเงินเบี้ยประกันภัยและวิธีส่งเบี้ยประกันภัย
 6. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดความคุ้มครอง
 7. ชื่อของผู้รับประกันภัย
 8. ชื่อของผู้เอาประกันภัย
 9. ชื่อของผู้รับประโยชน์ (ถ้ามี)
 10. วันที่ทำสัญญาประกันภัย
 11. สถานที่และวันที่ได้ทำกรมธรรม์ประกันภัย
เอกสาร-ประกันรถ_02
หากรถของคุณเกิดอุบัติเหตุ ควรแจ้งบริษัทประกันทันที

ใบสลักหลังกรมธรรม์

ใบสลักหลังกรมธรรม์ คือ ข้อความที่เขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ข้อความที่เปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขหรือข้อความต่างๆ ที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเดิมมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนก่อน

หนังสือคุ้มครองชั่วคราว

หนังสือคุ้มครองชั่วคราว เป็นเอกสารที่บริษัทประกันภัยออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยเพื่อเป็นหลักฐานรับรองว่า รถยนต์ที่ระบุรายละเอียดเอาไว้ในหนังสือคุ้มครองชั่วคราว จะได้รับการคุ้มครองตามเงื่อนไขและจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไว้ ซึ่งตามปกติแล้วหนังสือคุ้มครองชั่วคราวนี้จะมีอายุ 30 วัน ในช่วงที่บริษัทประกันภัยกำลังรอข้อมูล หรือกำลังออกเล่มกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกัน โดยในการออกหนังสือคุ้มครองชั่วคราวนี้ จะยังไม่มีการคำนวณเบี้ยประกันแต่อย่างใด

จะเห็นได้ว่า เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ประกันรถ นั้นไม่ได้มีอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนเลย หากคุณใส่ใจและทำความเข้าใจกับรายละเอียดต่างๆ สักนิด เพียงแค่นี้การคุ้มครองของคุณก็ปลอดภัยแล้ว


avatar
by admin
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon