การ ประกันสุขภาพ คืออะไร?

posted: 4 years ago
3,746 views
การ ประกันสุขภาพ คืออะไร?

comments

ปก ไม่มี

การ ประกันสุขภาพ คือ การประกันภัยที่ทางบริษัทประกัน ตกลงจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้เอาประกัน ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากโรคภัยต่างๆ หรือเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ : ประกันสุขภาพ VS ประกันสังคม,  10 วิธีรักษา สุขภาพ สำหรับคนทำงาน,  กิน อาหารเพื่อสุขภาพ อย่างไร ช่วยให้อายุยืน!

 

Viriyah Insurance

1. การ ประกันสุขภาพ มีกี่ประเภท?

การประกันสุขภาพมี 2 ประเภท ได้แก่ การประกันภัย อุบัติเหตุและสุขภาพรายบุคคล และการประกันภัยอุบัติเหตุและการประกันสุขภาพหมู่

2. ขอบเขตการคุ้มครองกว้างแค่ไหน?

ประกันทั้ง 2 ประเภทให้ความคุ้มครองเหมือนกัน โดยแบ่งการคุ้มครองหลักเป็น 7 หมวด ได้แก่

2.1 ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บจากการประสบอุบัติเหตุ หรือการป่วยไข้ โดยทางบริษัทประกันจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก

  • ค่าห้องและค่าอาหาร
  • ค่าบริการทั่วไป
  • ค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหลังเกิดอุบัติเหตุ

2.2 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผ่าตัดและค่าปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัด

2.3 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้แพทย์มาดูแล

2.4 ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาที่คลีนิค หรือแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล

2.5 ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร

2.6 ค่าใช้จ่ายในการรักษาฟัน

2.7 การชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการบริการโดยพยาบาลพิเศษขณะรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือกลับไปรักษาตัวที่บ้านภายหลังจากการรักษาในโรงพยาบาล โดยทั้งนี้ต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์

หมอ

 

Bangkok Insurance

 

3. อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

3.1 อายุ อายุที่แตกต่างกันของผู้เอาประกันภัย สามารถบ่งบอกถึงโอกาสที่ร่างกายจะเกิดการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย รวมทั้งผลกระทบแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นซึ่งแตกต่างกันได้ เพราะโดยทั่วไป เมื่อบุคคลมีอายุมากขึ้น ก็จะมีโอกาสเกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพได้มากขึ้น และถ้าได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ประสิทธิภาพในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายก็จะลดลง มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่า และใช้เวลาในการพักรักษาตัวนานกว่าบุคคลที่มีอายุน้อยกว่า

3.2 เพศ ในปัจจุบันนี้ อัตราเสี่ยงภัยสำหรับเพศหญิงและเพศชายไม่แตกต่างกันมาก แต่ในเรื่องของความแข็งแรงทางสุขภาพร่างกายแล้วยังคงมีความแตกต่างกันอยู่ ซึ่งปกติเพศหญิงจะใช้เวลาฟื้นตัวจากการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บนานกว่าเพศชาย ดังนั้น อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับเพศหญิงจึงอาจจะสูงกว่าเพศชาย

3.3 สุขภาพ ได้แก่ ประวัติเกี่ยวกับสุขภาพและการรักษาพยาบาล รวมถึงสภาพร่างกายของผู้ขอเอาประกัน บุคคลที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เคยมีประวัติการเจ็บป่วยรุนแรง มีโอกาสที่จะได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วยร้ายแรง หรือได้รับผลกระทบจนกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพต่ำ ก็ย่อมมีความเป็นไปได้ว่า จะได้รับอัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ำกว่าบุคคลที่มีสภาพร่างกายอ่อนแอผิดปกติ มีประวัติเจ็บป่วยร้ายแรงมาก่อน หรือมี ความผิดปกติทางร่างกายหรือทางจิตใจ บางอย่าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดแนวโน้มหรือมีความเป็นไปได้สูงในการเกิดอุบัติเหตุ เช่น โรคลมบ้าหมู ประสาทหลอน อาการตื่นตกใจง่าย เป็นต้น

3.4 อาชีพ อาชีพในที่นี้บ่งบอกถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของแต่ละคน ซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงภัยและแนวโน้มที่จะได้รับการบาดเจ็บ รวมถึงแนวโน้มการเจ็บป่วยที่แตกต่างกัน

3.5 การดำเนินชีวิต สามารถแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่อาจส่งผลต่อสุขภาพหรือการเกิดอุบัติเหตุของแต่ละบุคคล เช่น การดื่มแอลกอฮอล์ หรือ การเล่นกีฬาที่เสี่ยงอันตราย เป็นต้น

6.สำหรับการประกันภัยหมู่  จะต้องมีการพิจารณาถึงจำนวนบุคคลที่จะเอาประกันด้วย เพราะถ้าจำนวนบุคคลมาก การกระจายความเสี่ยงก็จะมีมากกว่า ซึ่งจะทำให้อัตราเบี้ยประกันภัยต่ำลงได้

ค่าประกัน

4. หลักในการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกัน

ในการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับสุขภาพและอายุของผู้เอาประกันเป็นสำคัญ ซึ่งการให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยนั้น บริษัทจะไม่คุ้มครอง “โรคที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย” เช่น หากผู้เอาประกันเป็นโรคเบาหวานมาก่อนที่จะทำประกันภัย ทางบริษัทจะไม่คุ้มครอง หากผู้เอาประกันภัยนั้นต้องรักษาตัวด้วยโรคเบาหวาน แต่จะคุ้มครอง หากผู้เอาประกันนั้นเกิดเป็นโรคหัวใจขึ้นมาภายหลังการทำประกัน ดังนั้น หากผู้ขอเอาประกันมีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงหรือมีโรคประจำตัวหลายอย่าง โอกาสที่จะเจ็บป่วยในอนาคตย่อมมากกว่าผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ทางบริษัทจึงอาจจะพิจารณารับประกันภัยผู้ขอเอาประกันที่ร่างกายอ่อนแอด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยที่สูงกว่าคนปกติ หรืออาจจะไม่รับประกันภัยเลยก็ได้ ซึ่งในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยโรครุนแรง เช่น เอดส์หรือมะเร็ง บริษัทประกันภัยมักจะไม่รับทำประกันภัย

 

MuangThai Insurance

 

5. ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

การประกันสุขภาพโดยทั่วไป จะไม่คุ้มครองการเข้าพักรักษาตัวที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย เช่น การทำหมัน การทำศัลยกรรม การลดความอ้วน การพักผ่อน รวมถึงการรักษาโรคประสาท กามโรค การติดสารเสพติด และการตรวจสายตา เช่นกัน

6. หลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นอย่างไร

การจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับการ ประกันสุขภาพ คือ “จ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินที่เอาประกันภัยไว้” ซึ่งยึดหลักเกณฑ์เดียวกับการทำประกันภัยประเภทอื่นๆ

ตรวจ

7. ความสำคัญของการทำ ประกันสุขภาพ

เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลนั้นมีราคาแพง และแพงมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี แต่โรคภัยไข้เจ็บก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ก่อนว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร ถ้าคุณเกิดเจ็บป่วยหรือไม่สบายขึ้นมา แน่นอนอยู่แล้วว่าสิ่งที่ตามมาก็จะหนีไม่พ้นเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ซึ่งอาจมีจำนวนที่สูงมาก เพราะการรักษาบางโรคอาจมีค่าใช้จ่ายสูงถึงหลักล้าน และข้อดีของการทำประกันสุขภาพก็คือ ช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลแทนคุณ ดังนั้น คุณจึงไม่ต้องกังวลกับเรื่องค่ารักษาพยาบาลแพงๆ อีกต่อไป

8. ประกันสุขภาพ ให้ความอุ่นใจแก่คุณ

คุณจะรู้สึกอุ่นใจเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ก้าวของชีวิต เพราะหากคุณได้ทำประกันสุขภาพเอาไว้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น หรือคุณเกิดเจ็บป่วยขึ้นมา ทางบริษัทประกันจะเข้ามาดูแลค่ารักษาพยาบาลแทนคุณ โดยที่คุณไม่ต้องกังวลกับเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งยังได้รับการรักษา คำปรึกษา และการดูแลจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างดีอีกด้วย

9. ลดภาระทางการเงินของคุณและครอบครัว

เมื่อคุณเกิดการเจ็บปวยและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เป็นธรรมดาที่คุณและครอบครัวจะต้องมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสีย แต่ถ้าคุณทำ ประกันสุขภาพ เอาไว้ ทางบริษัทประกันจะช่วยดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลแทนคุณ คุณจะไม่ต้องกังวลเรื่องการแบกรับภาระสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอีกต่อไป ซึ่งคุณจะได้รับความคุ้มครองสุขภาพในทุกๆ กรณี ไม่ว่าคุณจะเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยหรือเป็นโรคที่ร้ายแรงก็ตาม

 

Dhiphaya Insurance

 

10. การป้องกันความเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยที่อาจนำไปสู่โรคร้ายแรง

คนที่ไม่ยอมทำ ประกันสุขภาพ เผื่อไว้สำหรับกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยนั้น โดยมากแล้วมักหลีกเลี่ยงการไปพบแพทย์  เพราะกลัวว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง และมักจะเลือกวิธีรักษาตัวเองโดยการหายามารับประทานเอง ซึ่งบางครั้งก็ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี แม้ตอนแรกอาจมีอาการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยแต่ก็สามารถนำไปสู่โรคที่ร้ายแรงขึ้นได้ การที่คุณมีประกันเพื่อสุขภาพ ทำให้คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษาและกล้าที่จะไปพบแพทย์มากขึ้น แม้จะด้วยอาการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย

11. มีผู้ให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพ

โดยส่วนใหญ่แล้ว ในบริษัทที่ให้บริการด้าน ประกันสุขภาพ จะมีทีมแพทย์และพยาบาลคอยให้คำแนะนำและให้การดูแลในเรื่องการรักษาพยาบาลสำหรับโรคต่างๆ รวมถึงให้คำปรึกษาเรื่องการดูตัวเองให้มี สุขภาพดี อยู่เสมอ และยังมีการให้ข้อมูลความรู้ต่างๆ ทางการแพทย์เพิ่มเติมอีกด้วย

ขอบคุณที่มา:  www.oic.or.th  |  www.bupa.co.th

avatar
by admin
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon