การ ประกันอุบัติเหตุ สำคัญไฉน

posted: 5 years ago
1,032 views
การ ประกันอุบัติเหตุ สำคัญไฉน

comments

ประกันอุบัติเหตุนั้นมีความสำคัญ

การประกันอุบัติเหตุ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย ประสบอุบัติเหตุได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย และหากผลของการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก การรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยต้องสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต ความคุ้มครองของประกันอุบัติเหตุ จะให้ความคุ้มครองในทันที ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมงไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามทั่วโลก

Viriyah Insurance

ประเภทของประกันอุบัติเหตุ

การ ประกันอุบัติเหตุ แบ่งออกเป็น 3 กรมธรรม์ ได้แก่ กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา

กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนั้นใช้สำหรับการประกันภัยเฉพาะบุคคลคนเดียวเท่านั้น ส่วนกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มใช้สำหรับกลุ่มบุคคล ที่มีการรวมตัวกันไว้ก่อนแล้ว เช่น กลุ่มพนักงานของบริษัท DOI จำกัด กลุ่มข้าราชการของกรมการประกันภัย เป็นต้น มิใช่กลุ่มที่รวมตัวกันขึ้นเพื่อทำการประกันภัยเท่านั้น และกรมธรรม์ประกันภัยแบบนักเรียน นิสิต นักศึกษานั้นจะเป็นการทำประกันภัยกลุ่มโดยที่สถาบันการศึกษาเป็นผู้จัดทำให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสังกัด

Bangkok Insurance

ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ

ในกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และอุบัติเหตุกลุ่มนั้น จะมีแบบให้เลือก 2 แบบ คือ แบบ อบ. 1 และ แบบ อบ. 2 ซึ่งแบบ อบ. 1 จะให้ความคุ้มครองน้อยกว่าแบบ อบ. 2 กล่าวคือ  แบบ อบ. 1 จะมีความคุ้มครองให้เลือกซื้อ 4 ความคุ้มครอง ได้แก่  การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ/สายตา การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  การทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง  การทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน และ  การรักษาพยาบาล  ส่วนแบบ อบ. 2 จะให้ความคุ้มครองเพิ่มจาก อบ. 1 คือ การสูญเสียนิ้ว การสูญเสียการรับฟังเสียง/การพูดออกเสียง และการทุพพลภาพถาวรบางส่วน  การประกันอุบัติเหตุ โดยปกติแล้วจะให้ความคุ้มครองรวมถึงการถูกฆ่า หรือ ถูกทำร้ายร่างกายด้วย ไม่ว่าการถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกายจะเป็นโดยเจตนา หรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตามหากผู้เอาประกันภัยเห็นว่า ตนไม่มีความเสี่ยงภัยในการถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกาย ก็สามารถที่จะไม่เอาประกันภัยในส่วนนี้ได้ โดยผู้เอาประกันภัยก็จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยไป

จะเห็นได้ว่าการทำประกันอุบัติเหตุมีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตอย่างมากมายเพราะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เราอุ่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นเพราะเราไม่อาจรู้เหตุการณ์ที่จะเกิดล่วงหน้าได้ อีกทั้งประกันอุบัติเหตุยังให้ความคุ้มครองในหลายด้าน การทำประกันอุบัติเหตุไว้ก็ถือเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตของเราในภายพากหน้า หากเราเกิดประสบอุบัติเหตุ หรือ เจออะไรที่ร้ายแรง ประกันอุบัติเหตุก็จะเปนสิ่งที่ให้ความคุ้มครองเรา ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนรอบข้าง ทั้งยังสร้างความสบายให้กับตัวเราและคนรอบข้างอีกด้วย

ความสำคัญประกันอุบัติเหตุ


avatar
by เก่ง ทองเจือ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon