ประวัติที่มาของ คปภ.

posted: 5 years ago
12,003 views
ประวัติที่มาของ คปภ.

comments

หากคิดว่าการประกันภัย เป็นเรื่องที่ยากยุ่งเกินกว่าจะไว้ใจใครได้ง่ายๆ ครั้นจะปรึกษาใครก็กลัวจะโดนเขายัดเยียดขายให้ด้วยความไม่จริงใจ คปภ. อาจเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่พร้อมจะให้คำปรึกษาแก่คุณในเรื่องการประกันภัย แบบตรงไปตรงมา หรือสำหรับผู้ประกอบการด้านประกันภัย ที่ต้องการพัฒนาองค์กรของของตนให้ทัดเทียมกับผู้อื่น หน่วยงานแห่งนี้ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือและผลักดันท่านให้ไปอยู่ในจุดที่น่าพึงพอใจอย่างไม่มีเงื่อนไข คปภ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คือหน่วยงานอิสระในสังกัดของรัฐบาล ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ที่ต้องการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยให้มีศักยภาพ เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชน

คปภ.ประกันภัย

Viriyah Insurance

ก่อนที่จะมาเป็น คปภ. ดังเช่นในทุกวันนี้ องค์กรแห่งนี้ได้ผ่านการก่อร่าง ปรับเปลี่ย นและขัดเกลามาหลายยุคหลายสมัย  นับตั้งแต่…

ปีพ.ศ. 2472 ถือกำเนิดขึ้นในฐานะ “กองควบคุมบริษัทประกันภัย” อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ และคมนาคม

ปีพ.ศ. 2476 หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตย ได้ถูกย้ายไปอยู่ในสังกัดของกรมทะเบียนการค้า สังกัดกระทรวงเศรษฐการ

ปีพ.ศ. 2484 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 บริษัทประกันฯ ประเทศผู้แพ้ที่มาลงทุนในไทยค่อยๆ ปิดตัวลง กองควบคุมบริษัท ประกันภัยถูกลดบทบาทลง และเปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า “แผนกควบคุมประกันภัย ” ณ กองหุ้นส่วนบริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงเศรษฐการ

ปีพ.ศ. 2495 หลังจากที่ประเทศกลับเข้าสู่สภาวะฟื้นตัว กองควบคุมบริษัทประกันภัยได้กลับมามีบทบาทอีกครั้ง พร้อมทั้งได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “กองประกันภัย ”  ประจำกรมทะเบียนการค้า กระทรวงเศรษฐการ

ปีพ.ศ. 2511 ถูกย้ายมาสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงเศรษฐการ

ปีพ.ศ. 2515 เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานประกันภัย ” สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ แต่ยังคงสถานะและบทบาทเดิมเอาไว้

ปีพ.ศ. 2522 ได้รับการยกฐานะสำนักงาน ประกันภัย เทียบเท่าเป็นกรมหนึ่งในกระทรวงพาณิชย์ และมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย

ปีพ.ศ. 2533 เปลี่ยนชื่อกรมจากสำนักงานประกันภัยเป็น “กรมการประกันภัย ” โดยยังคงสังกัดกระทรวงพาณิชย์เช่นเดิม

ปีพ.ศ. 2550 เปลี่ยนสถานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้สังกัดของรัฐบาลในชื่อ “สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจ ประกันภัย ” หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนามของ “ คปภ. 

Bangkok Insurance

แม้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจ ประกันภัย จะเป็นองค์กรอิสระของรัฐบาล แต่องค์กรแห่งนี้มิได้เบิกจ่ายงบประมาณจากรัฐบาลแต่อย่างใด แต่มีรายได้หลักของหน่วยงานจากเงินสมทบจากบริษัท ประกันภัย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และรายได้จากการดำเนินงานต่างๆ สำหรับบทบาทและหน้าที่หลักของ คปภ. มีดังนี้

– พัฒนาธุรกิจประกันภัย ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถพร้อมที่จะไปแข่งขันกับผู้อื่น

– ส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัย มีบทบาท พร้อมเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ และนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

– สร้างความเข้มแข็ง และพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชนทุกคนผู้มีสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย

ด้วยความเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือ คปภ. จึงนับเป็นอีกองค์กรที่ผู้ที่ทำธุรกิจ หรือกิจการใดเกี่ยวกับประกันฯ จะต้องนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ เสมอ


avatar
by admin
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon