ไทยอยู่อันดับ 7 รองบ๊วยในอาเซียน ด้านประสิทธิผลระหว่างประเทศ

posted: 1 year ago
ไทยอยู่อันดับ 7 รองบ๊วยในอาเซียน ด้านประสิทธิผลระหว่างประเทศ

comments

วันที่ 23 พ.ย. 60 นายทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้อำนวยการวิจัย จัดแถลง จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำงานขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนในด้านประสิทธิผล โดยนำข้อมูลไปเทียบกับประเทศเพื้อนบ้านอาเซียน โดยการวิเคราะห์ประกอบด้วยโครงสร้างดัชนี 7 ด้าน 16 หมวด และ 41 ตัวชี้วัด 1.เศรษฐกิจ ได้แก่ การเติบโต, เสถียรภาพ, ความยากจน/เท่าเทียม 2.สิ่งแวดล้อม ได้แก่ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 3.การศึกษา ได้แก่ การเข้าถึง, คุณภาพ 4.สุขภาพ ได้แก่ ร่างกายและจิตใจ 5.ความปลอดภัย ได้แก่ อุบัติเหตุและอาชญากรรม 6.ความมั่นคง ได้แก่ ภายในและภายนอก และ 7.การดำเนินงานของภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนไทยอยู่อันดับ 7 รองบ๊วยในอาเซียน ด้านประสิทธิผลระหว่างประเทศ
Credit: คมชัดลึก

ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน

มาเลเซีย มีคะแนนอยู่ในอันดับ 1 ถึง 42.1%

ฟิลิปปินส์ 38.6%

สิงคโปร์ 37.9%

อินโดนีเซีย 34%

ไทย 27.2%

บรูไน 16.6%

มาเลเซีย มีการพัฒนาปรับปรุงในด้านการศึกษาและสุขภาพ แต่ไทยมีปัญหาในด้านการศึกษาการขาดโอกาส และความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่นเดียวกับเรื่องของความปลอดภัย อุบัติเหตุการตายบนท้องถนน แต่ด้านประสิทธิผลการพัฒนาด้านเศรษฐกิจก็พบว่า ไทยทำได้ดีกว่าประเทศอื่น ทั้งการภาพการเจริญเติบโต การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ และ นายทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ มีข้อชี้แนะเชิงนโยบาย 3 เรื่อง

  1. ไทยควรให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
  2. ควรมียุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพและการเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิผล
  3. ดำเนินการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการสูญเสีย

avatar
by Anatta อนัตตา
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon