ประเภทของ บัตรเครดิต

posted: 5 years ago
10,798 views
ประเภทของ บัตรเครดิต

comments

ประเภทบัตรเครดิต

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ให้ความหมายของ บัตรเครดิต ไว้ คือ บัตรที่ผู้ประกอบธุรกิจออกให้แก่ผู้บริโภคตามหลักเกณฑ์ค่าบริการหรือค่าอื่นใด และวิธี การที่ผู้ประกอบธุรกิจกำหนดเพื่อใช้ชำระ ค่าสินค้า แทนการชำระด้วยเงินสดหรือเพื่อใช้เบิกถอนเงินสด แต่ไม่รวมถึงบัตรที่ ได้มีการชำระค่าสินค้า ค่าบริการหรือค่าอื่นใดไว้ล่วงหน้าแล้ว

Viriyah Insurance

รูปแบบบัตรเครดิต

บัตรเครดิตนั้นมีหลายรูปแบบ สามารถจำแนกออกได้เป็นหลายๆประเภทตามวิธีการใช้งานของบัตร

โดยจะสามารถจำแนกได้เป็นประเภทหลักๆ 3 ประเภท ได้แก่

  1. บัตรเครดิตที่สามารถใชได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (International Credit Card) เช่น บัตรเครดิต VISA บัตร Master บัตร Diners Club และบัตร American Express เป็นต้น
  2. บัตรเครดิต ที่ใช้ได้เฉพาะภายในประเทศ (Local Credit Card) เช่น บัตรเครดิตธนาคารต่างๆ ในประเทศไทย เป็นต้น
  3. บัตรเครดิตที่ใช้เฉพาะร้านค้า (Store Card หรือ Private Label) ได้แก่ บัตรเครดิตเซ็นทรัล บัตรเครดิตเพาเวอร์บาย บัตรเครดิตเทสโก้โลตัส เป็นต้น

นอกจากนี้ บัตรเครดิตยังนิยมจำแนกออกเป็นลักษณะได้อีกหลายประเภท ดังนี้ 

Charge Card 

บัตรเครดิตที่ผู้ถือบัตรจะต้องชำระยอดหนี้สินให้เสร็จสิ้นไปภายในระยะเวลาอันสั้นที่กำหนดไว้ ซึ่งโดยปกติจะเป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน บัตรเครดิตประเภทนี้มีจุดประสงค์ในการใช้สอยเพื่อชำระค่าบริการการเดินทางและท่องเที่ยวพักผ่อน (Travel and Entertainment Card) เป็นหลัก 

บัตรประเภทนี้มักไม่ค่อยมีการจำกัดวงเงินค่าใช้จ่ายล่วงหน้า กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มนักบริหาร หรือ บุคคลผู้มีฐานะทางการเงินค่อนข้างดี ที่ต้องเดินทางหรือต้องเลี้ยงรับรองแขกอยู่เป็นประจำ โดยบัตรเครดิตประเภทนี้ ได้แก่ บัตร Diners Club และบัตร American Express Card (AMEX) 

บัตรเครดิต

Credit Card หรือ Bank Card

เป็นบัตรเครดิตที่มักออกโดยสถาบันการเงิน โดยจะออกร่วมกับสถาบันบัตรเครดิตต่างประเทศ (International Credit Card) หรือ สถาบันการเงินออกบัตรเครดิตเป็นของตนเอง (Local Credit Card) โดบบัตรเครดิตประเภทนี้ นอกจากมีลักษณะการชำระเหมือนกันกับ Charge Card แล้ว คือ ต้องชำระยอดหนี้สินให้เสร็จสิ้นไปภายในระยะเวลาที่ได้กำหนดเอาไว้  โดยไม่เสียดอกเบี้ย ผู้ถือบัตรยังสามารถเลือกชำระเงินคืนเป็นบางส่วนได้ด้วยการใช้สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) โดยเสียดอกเบี้ยด้วยก็ได้ ในกรณีนี้ยอดค้างชำระของบัตรเครดิตจะแปลงสภาพเป็นเงินกู้ที่ต้องผ่อนชำระเป็นรายงวด อันเป็นช่องทางเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ออกบัตรอีกทางหนึ่ง และอีกด้านหนึ่งเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นในการชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือบัตร โดยบัตรเครดิตประเภทนี้ มีจุดประสงค์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้จ่ายซื้อสิสนค้า และ ในการชำระค่าสินค้าและบริการสําหรับการดำรงชีวิตประจำวันเป็นหลัก ส่วนมากแล้วมักมีการจำกัดวงเงินให้สินเชื่อ (Credit Line) ไว้ในระดับหนึ่ง บัตรเครดิตชนิดนี้ ได้แก่ บัตร VISA บัตร Master Card บัตรเครดิตจากธนาคารต่าง ๆ เป็นต้น

นอกจากนั้น บัตรเครดิตประเภท Bank Card นี้ ยังสามารถออกร่วมกับบริษัทห้างร้านต่างๆ ซึ่งนิยมเรียกว่า Affinity Card หรือ Co-Brand Card  ผู้ถือบัตรในลักษณะนี้จะได้รับสิทธิประโยชน์ หรือส่วนลดจากบริษัทห้างร้านที่ออกบัตรเพิ่มเติมตามที่กำหนดด้วยเหมือนกัน เช่น บัตรเครดิตที่ธนาคารออกร่วมกับห้างสรรพสินค้า ซึ่งนอกจากลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินเชื่อแล้ว ยังนำไปใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าบางรายการตามโปรโมชั่นในห้างสรรพสินค้าต่างๆได้อีกด้วย

Store Card หรือ Private Label 

หมายถึง บัตรเครดิตที่ร้านค้า หรือ ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเป็นผู้ออกให้แก่ลูกค้าโดยตรง เพื่อใช้ในการซื้อสินค้า และ บริการในเครือข่ายห้างสรรพสินค้า หรือ ร้านค้า หรือในสถานประกอบการ ของตนซึ่งมีลักษณะคล้ายบัตรเครดิตยุคแรกเริ่มนั่นเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขายของร้านค้าหรือของห้างนั้นๆ

Dhiphaya Insurance

Cash Card 

หมายถึง บัตรเครดิตที่ผู้ถือบัตร สามารถนำไปแสดงที่ธนาคารที่ให้บริการ แล้วสามารถทำการเบิกเงินสดล่วงหน้าได้ โดยจะใช้ในการเบิกจ่ายได้เฉพาะกับธนาคารที่ร่วมให้บริการ หรือ ตู้เอทีเอ็มจากธนาคารที่ร่วมให้บริการ โดยผู้ใช้บัตรจะต้องเสียค่าธรรมเนียม และ ดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่ผู้ออกบัตรกำหนดไว้

Debit Card 

จัดเป็นบัตรที่ไม่มีสินเชื่อ ใช้ในการเบิกเงินสด หรือ ใช้ชำระค่าสินค้า และ บริการ โดยร้านค้าจะเรียกเก็บเหมือนบัตรเครดิต แต่จะไม่มีดอกเบี้ยเพราะเป็นการหักเงินโดยตรงจากในบัญชีของเจ้าของบัตร โดยรายละเอียดจะขึ้นอยู่กับธนาคารที่ผู้ใช้บัตรเปิดบัญชีบัตรด้วย 

ในปัจจุบันตามประกาศของคณะกรรมการ ว่าด้วยสัญญาสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งประกาศให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา โดยกำหนดให้บัตรเครดิตนั้นมีความหมายรวมถึงบัตรเดบิตด้วย

รถคันนี้ไม่รับบัตรเครดิตจ้ะ


avatar
by admin
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon