ประเภทของ ประกันภัยอุบัติเหตุ

posted: 5 years ago
ประเภทของ ประกันภัยอุบัติเหตุ

comments

ประกันอุบัติเหตุ

ทุกคนในสมัยนี้ล้วนหันมาให้ความสนใจกับเรื่องของอุบัติเหตุมากยิ่งขึ้น ทั้งเวลาเมื่ออยู่บนถนนหรือเดินอยู่บนฟุตบาต หลาย ๆ คนจึงเลือกใช้บริการ ประกันภัยอุบัติเหตุ กันมากขึ้นทั้งแบบที่เป็นส่วนเสริมอยู่ภายใต้ของประกันชีวิต หรือประกันภัยรถยนต์อยู่เสมอ

ประกันภัยอุบัติเหตุ มีกี่ประเภทอะไรบ้าง ? ที่น่าสนใจ

ปัจจุบัน ประกันภัยอุบัติเหตุ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะมันจะเป็นตัวช่วยอย่างดีในการคุ้มครองผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ทั้งบนท้องถนน หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ทำให้ผู้ถือกรมธรรม์นั้นต้องเข้าโรงพยาบาล แต่อย่างไรก็ตาม ประกันภัยอุบัติเหตุ ก็ถือได้ว่าเป็นกรมธรรม์หนึ่งที่มีกฎเกณฑ์ที่มีค่อนข้างมาก ผู้ซื้อจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอ่านให้ละเอียด

อย่างไรก็ตาม ประกันภัยอุบัติเหตุได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน ซึ่งในแต่ละประเภทก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป โดยแต่ละประเภทที่ว่านั้นประกอบไปด้วย ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และประกันอุบัติเหตุนิสิต และนักศึกษา เป็นต้นโดยที่ทั้งสามนั้นจะมีความแตกต่างด้วยเหตุผลง่าย ๆ เหล่านี้

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

แบบแรกเป็นประกันที่จะให้ความคุ้มครองเฉพาะบุคคลใด บุคคลหนึ่งเท่านั้นจะไม่รวมถึงบุคคลอื่น ๆ แม้กระทั่งบุคคลในครอบครัว โดยค่าเบี้ยประกันหรือสิทธิประโยชน์ก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่ต้องการซื้อว่าต้องการที่จะได้บริการทางด้านใดบ้าง เป็นต้น

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

แบบที่สองเป็นประกันที่จะให้ความคุ้มครองเป็นกลุ่มบุคคลซึ่งโดยส่วนมากจะให้บริการกับเหล่าพนักงานบริษัท ข้าราชการ หรือกลุ่มคน กลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง โดยค่าเบี้ยการ ประกันภัยอุบัติเหตุ แบบนี้จะขึ้นอยู่กับขนาดของกลุ่ม ยิ่งมีจำนวนคนที่มากย่อมที่จะมีราคาถูกลง แต่อย่างไรก็ตามทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับการต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เป็นต้น

ประกันอุบัติเหตุนิสิตและนักศึกษา

แบบที่สามเป็นประกันที่ทางสถาบันศึกษาต่างๆ ได้จัดทำให้กับเหล่านิสิตและนักศึกษาในสังกัดของตัวเอง เพื่อให้เป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่เหล่านักศึกษาควรทีจะได้รับ ทั้งนี้บางสถานศึกษาอาจจะให้ฟรี แต่บางสถานศึกษาอาจจะมีค่าธรรมเนียม

ประกันอุบัติเหตุจะมีความคุ้มครองทางใดบ้าง

กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุหลัก ๆ แล้วมีให้เลือกอยู่สองแบบใหญ่ ๆ ด้วยกันก็คือแบบ อบ.1 และ อบ.2 โดยที่ทั้งสองแบบจะให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป โดยที่แบบอบ.1 นั้นจะให้ความคุ้มครองด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพลภาพ
  2. การทุพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
  3. การทุพลภาพชั่วคราวบางส่วน
  4. การรักษาพยาบาล

ขณะเดียวกัน ประกันภัยอุบัติเหตุ แบบอบ.2 นั้นจะให้ความคุ้มครองที่แตกต่างจากแบบแรกอยู่เล็กน้อย โดยที่จะเพิ่มการคุ้มครองดังต่อไปนี้เข้ามาให้เป็นตัวเลือกแกผู้ใช้บริการซึ่งประกอบไปด้วย

  1. การสูญเสียนิ้ว หรือการสูญเสียการรับฟัง
  2. การทุพลภาพถาวรบางส่วน

ทั้งหมดเป็นสิทธิการคุ้มครองของ ประกันภัยอุบัติเหตุ โดยพื้นฐานของผู้ที่ยินดีที่จะซื้อประกันภัยชนิดนี้ โดยที่สามารถจะให้ความคุ้มครองทั้งประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และแบบกลุ่ม แต่สำหรับนิสิตและนักศึกษานั้นจะได้รับสิทธิประโยชน์แบบ อบ. 1 เท่านั้น


avatar
by admin
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon