ประเภทของประกันรถยนต์

posted: 5 years ago
2,785 views
ประเภทของประกันรถยนต์

comments

 

ประกันรถยนต์

ในปัจจุบันนี้ ประเภทของประกันรถยนต์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ภาคบังคับ (ประกัน พ.ร.บ. รถยนต์) และ ภาคสมัครใจ (ประกันภัยรถยนต์จากบริษัทประกันภัยทั่วไป) เรามาทำความรู้จักกับ ประเภทของประกันรถยนต์ ภาคบังคับ กันก่อนเลย

ประกันภัยภาคบังคับ

ประกันภัยที่บังคับให้ผู้ที่ซื้อรถใหม่หรือรถทุกคันต้องมี หรือเรียกอีกอย่างว่าประกันภัย พรบ.ซึ่งถ้าหากรถคันไหนไม่ทำประกันภัยภาคบังคับก็จะมีโทษตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ คือ ต้องเสียค่าปรับ เป็นเงินไม่เกิน 10,000 บาท โดยการป้องกันภัยจากประเภทประกันภัยนี้คือ การได้รับการคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งมีความครอบคลุม ดังนี้คือ ผู้ประสบภัยจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น เป็นค่ารักษาพยาบาลใน กรณีการบาดเจ็บทางร่างกายและค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผิดหรือไม่ก็ตาม กรณีการบาดเจ็บทางร่างกาย จะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลสุงสุด 15,000 บาท กรณีเสียชีวิต จะได้รับการชดใช้ค่าปลงศพ 35,000 บาท กรณีเสียชีวิตหลังการเข้ารักษาพยาบาล จะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตาม ที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท และค่าปลงศพ 35,000 บาท รวมแล้วจะได้รับชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นไม่เกิน 50,000 บาท

สำหรับ ค่าเสียหายส่วนเกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น จะได้รับการชดเชยภายหลังจากที่มีการพิสูจน์ ความรับผิดตามกฎหมายแล้ว หากผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิด บริษัทจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทผู้ประสบภัย เมื่อรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นแล้วจะเป็นดังต่อไปนี้ กรณีการบาดเจ็บทางร่างกาย จะได้รับการชดเชยเป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น สูงสุด 50,000 บาท กรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ จะได้รับการชดเชย 200,000 บาท โดยไม่มีการพิสูจน์ฐานานุรูป

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่า “ประกัน พ.ร.บ.” เป็นการประกันภัยที่กฏหมายบังคับให้รถทุกคัน ทุกประเภท ต้องทำประกันภัย (ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535) เพื่อเป็นการให้ความคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย ให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างทันท่วงที และเป็นหลักประกันแก่สถานพยาบาลทุกแห่งว่าได้รับค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ให้ การรักษาแก่ผู้ประสบภัยจากรถแน่นอน

การประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีหลายประเภทด้วยกัน แต่ละประเภทมีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบมากน้อยเรียงตามลำดับ ได้แก่

 

ประกันชั้น 1

ประกันประเภทนี้จะให้ความคุ้มครองครอบคลุมทุกอย่างดังนั้น ราคาจึงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง โดยการ คุ้มครองนั้นจะประกอบไปด้วย ความรับผิดชอบต่อร่างกาย ไปจนถึงความเสียหายของรถยนต์

ประกันชั้นที่ 2

ประกันประเภทนี้จะให้ความคุ้มครองในระดับรองลงมา ราคาจึงอยู่ในระดับที่ไม่ถูกมากและไม่แพงจน เกินไป โดยการคุ้มครองจะมีความคล้ายคลึงกับชั้นที่ 1 เพียงแต่จะมีการงดความคุ้มครองบางอย่างออกไป

ประกันชั้น 3

ประกันประเภทนี้เป็นประกันภัยที่อยู่ในระดับกลาง จะเป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเพียงแค่คุ้มกันตัวเรา บุคคลผู้โดยสารรถ และทรัพย์สินของบุคคลภายนนอกเท่านั้น

ประกันชั้น 4

เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองน้อยที่สุดคือ ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกดังนั้นราคาในระดับการประกัน ประเภทนี้จึงมีราคาค่อนข้างถูก และได้รับความนิยมสำหรับการทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจนั้น กรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วม มีเพียงประกันชั้น 1 เท่านั้น ส่วนประกันประเภท 2, 3, 4, 5 ไม่ได้รับความคุ้มครองเรื่องความเสียหายจากน้ำท่วมรถ ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาค่าสินไหมทดแทนจากน้ำท่วม กรณีเป็นประกันชั้น 1 นั้น ต้องพิจาณาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นตามจริง ซึ่งแบ่งออกเป็น

  • เสียหายสิ้นเชิง total loss ในที่นี้หมายถึงเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่สภาพเดิมได้ หรือค่าความเสียหายไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่ารถยนต์ ขณะเกิดความเสียหาย เช่น โดยน้ำท่วมทั้งคัน
  • เสียหายแต่ไม่ถึงเสียหายสิ้นเชิง partial loss ในกรณีนี้ บริษัทรับประกัน จะซ่อมให้จนรถกลับสู่สภาพเดิมอุบัติเหตุ

ประกันชั้น 2+ 

เป็นประกันภัยที่มีการคุ้มครองเพิ่มเติมจาก ประกันชั้น 2 คือ ให้การคุ้มครองใน วงเงินที่จำกัดจำนวน และจะให้ความคุ้มครอง และรับผิดชอบเมื่อรถของผู้เอาประกันเกิดอุบัติเหตุทางบก (เกิดอุบัติเหตุ กรณีอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น) แต่ในกรณีที่ทางผู้เอากรมธรรม์เป็นฝ่ายผิดจะ ต้องรับผิดชอบความเสียหายในส่วนแรก 2,000 บาท แต่ในบางบริษัทอาจจะยกเว้น

ประกันชั้น 3+ 

เป็นประกันภัยรถยนต์ที่มีความคุ้มครองที่เหมือนกับประเภทที่ 3 แต่มีความพิเศษเพิ่มเติมคือ จะให้ความรับผิดชอบต่อความเสียหายของรถยนต์ผู้เอาประกันภัยในวงเงินที่จำกัด และจะให้ความคุ้มครองเมื่อรถของผู้เอาประกันภัย
นั้นเกิดอุบัติเหตุกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น ดังนั้นหากรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยเกิดประสบเหตุกับ
สิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่ยานพาหนะล้วนไม่ได้รับการคุ้มครอง

หรือที่เรียกกันติดปาก 2+ 3+ 2พิเศษ 3พิเศษนั่นหมายถึง ซ่อมเขา + ซ่อมเรา(จำกัดตามทุนประกัน และมีเงื่อนไข) + สูญหาย + ไฟไหม้(จำกัดตามทุนประกัน และมีเงื่อนไข)แต่หากกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 เป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท 2และ 3 พิเศษ ที่มีกรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ดเพิ่มเติม จะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนความคุ้มครองในการซ่อมรถคันเอาประกันด้วยในวงเงินสูงสุด 300,000 บาทต่อครั้ง

ประกันรถยนต์ออนไลน์


avatar
by เก่ง ทองเจือ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon