หมู่พระที่นั่งต่างๆ ในพระบรมมหาราชวัง

posted: 2 years ago
6,729 views
หมู่พระที่นั่งต่างๆ ในพระบรมมหาราชวัง

comments

สำนักพระราชวังได้ออกประกาศให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเบื้องหน้าพระบรมโกศ ในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

G2

เชื่อว่าประชาชนชาวไทยทุกคนล้วนต้องการเดินทางมาถวายสักการะแด่พระเจ้าแผ่นดินล้นเกล้า รัชกาลที่ 9 ผู้ซึ่งเป็นที่รักของปวงชน นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกำหนดการและระเบียบของทางสำนักพระราชวังแล้ว Rabbit Daily ขอนำเสนอความรู้และสาระดีๆ เกี่ยวกับประวัติและหมู่พระที่นั่งต่างๆ ในพระบรมมหาราชวังให้ผู้อ่านได้ทราบกัน


ประวัติ

พระบรมมหาราชวัง
Credit : วิกิพีเดีย
พระบรมมหาราชวัง
ภาพพระบรมมหาราชวัง ในสมัยรัชกาลที่ 5 ( พ.ศ. 2451) Credit : http://social.tnews.co.th/content/132178/
พระแก้วมรกต
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

‘พระบรมมหาราชวัง’ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2325 พร้อมการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ โดยใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนนั้น จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทั้งนี้แต่เดิมพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นที่อยู่ของเหล่าเศรษฐีและชาวจีน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1) จึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายไปอาศัยในสถานที่ใหม่ บริเวณคลองใต้วัดสามปลื้มตลอดจนถึงคลองเหนือวัดสำเพ็ง หลังจากนั้นจึงมีการสร้างพระราชมณเฑียร พระมหาปราสาท กำแพงรายรอบพระบรมมหาราชวัง และสร้างพระอารามหลวง ซึ่งก็คือ ‘วัดพระศรีรัตนศาสดาราม’ เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือที่คนไทยนิยมเรียกกันว่า ‘พระแก้วมรกต’


อาณาเขต

หมู่พระที่นั่ง
ภาพมุมสูงของพระบรมมหาราชวัง
ผ่านพระบรมมหาราชวัง
ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคบนลำน้ำเจ้าพระยา ผ่านพระบรมมหาราชวัง

ทิศเหนือ         ติดกับท้องสนามหลวง
ทิศตะวันออก   ติดกับกระทรวงกลาโหม
ทิศใต้             ติดกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ทิศตะวันตก     ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา

สำหรับแผนผังของพระบรมมหาราชวังนั้น ล้นเกล้ารัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้ยึดถือแบบของพระราชวังหลวงสมัยกรุงศรีอยุธยา คือติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา และมีพระอารามหลวงอยู่ภายในพระบรมมหาราชวัง ตามแบบวัดพระศรีสรรเพชญ์ของกรุงศรีอยุธยา


ความสำคัญ

G1

พระบรมมหาราชวังได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์มาในทุกรัชกาล เนื่องจากเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์ จวบจนกระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) เสด็จประทับบ้างเป็นครั้งคราว ส่วนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) ทรงประทับ ณ พระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวัง แต่หลังจากเสด็จสวรรคตก็ไม่ได้ใช้เป็นที่ประทับถาวรของพระมหากษัตริย์อีกเลย ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ประทับที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

แต่ทั้งนี้ พระบรมมหาราชวังก็ยังเป็นสถานที่สำคัญที่ใช้สำหรับประกอบพระราชพิธีสำคัญต่างๆ ตามพระราชประเพณี รวมถึงเป็นสถานที่ตั้งพระบรมศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง ส่วนเขตพระราชฐานก็ไม่ได้เป็นที่อาศัยของเจ้านายฝ่ายในอีกต่อไป แต่ได้ใช้เป็นสถานที่ตั้งของราชการ เช่น สำนักพระราชวัง สำนักราชเลขาธิการและราชบัณฑิตยสถาน

พระบรมโกษฐ์ในหลวง ร.9
ภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ที่ประดิษฐานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระที่นั่งภายในพระบรมมหาราชวัง

พระที่นั่งภายในพระบรมมหาราชวังแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก และแต่ละส่วนเรียกว่า ‘หมู่’ โดยใน 1 หมู่ประกอบด้วยหลายพระที่นั่ง ดังนี้


  • หมู่พระมหาปราสาท
    เป็นที่ตั้งของพระแท่นบุษบกมาลาเพื่อประดิษฐานพระสยามเทวาธิราช พระที่นั่งหมู่นี้ใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญ ประกอบไปด้วย

แผนที่ราชวัง-011. พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
– ใช้สำหรับประกอบพระราชพิธีฉัตรมงคล และพระราชพิธีถวายพระอภิธรรมพระบรมศพของพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในขณะนี้ด้วย
2. พระที่นั่งพิมานรัตยา
– ใช้สำหรับประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมศพบนพระแท่น ก่อนอัญเชิญไปถวายพระอภิธรรม
3. พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท
4. พระที่นั่งราชกรัณยสภา

พระที่นั่งในพระบรมมหาราชวัง
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

  • หมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
    ใช้ในการออกว่าราชการ และเป็นที่ประทับประกอบไปด้วย

แผนที่ราชวัง-02

 

1. พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
2. พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์
– ใช้ในการพระราชทานเลี้ยง
3. พระที่นั่งสมมติเทวราชอุปปัติ
– สถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า (รัชกาลที่ 5) ทรงประกาศยกเลิกทาส ปัจจุบัน ใช้ในการพระราชทานเลี้ยง
4. พระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬาร
– ใช้ในการจัดพระราชทานเลี้ยงแขกบ้านแขกเมืองที่สำคัญ รวมถึงงานพระราชทานพระกระยาหารค่ำเลี้ยงแก่พระราชอาคันตุกะที่เสด็จมาร่วมพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พ.ศ. 2549

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

  • หมู่พระมหามณเฑียร
    ใช้เป็นที่ประทับและประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบไปด้วย

แผนที่ราชวัง-03

1. พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน
2. พระที่นั่งไพศาลทักษิณ
– ในสมัยที่พระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พิธีจัดขึ้นที่วังสระปทุม เมื่อพิธีแล้วเสร็จ ทรงเสด็จออกมหาสมาคม ให้เชื้อพระวงศ์เข้าเฝ้าที่นี่
3. พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
– สถานที่โปรดเกล้าฯ ให้คณะองคมนตรี รัฐมนตรี รัฐบาล และคณะฑูตเข้าเฝ้า นอกจากนี้ยังใช้ในการประกอบพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีด้วย

พระที่นั่งในพระบรมราชวัง
พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

หากเข้าไปในพระบรมมหาราชวังนอกจากจะต้องแต่งกายให้สุภาพและถูกกาลเทศะแล้ว ยังต้องสำรวมและให้เกียรติสถานที่ด้วยนะ สำหรับใครที่สนใจศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ก็สามารถเข้าไปติดตามอ่าน ทำความรู้จักกับ ‘พระตำหนักแปรพระราชฐาน’ ทั่วประเทศไทย หรือหากทราบเรื่องราวพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ‘คลิกที่นี่’


avatar
by เคอร์เซอร์กะพริบ
อัพเดตกระแสฮิตติดโซเชียล เกาะติดอีเว้นท์ชิคๆรอบกรุง จับตาทุกความเคลื่อนไหวของเซเลบริตี้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon