เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา

posted: 1 year ago
เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา

comments

ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา เปิดเผยความคืบหน้าในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา จากการรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา จ.เชียงใหม่ เกี่ยวกับการปฏิรูปการอุดมศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะให้มีการปฏิรูปการอุดมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ และคณะกรรมการอิสระฯ ซึ่งทุกฝ่ายได้คำตอบที่ตรงกันว่า การจะปฏิรูปอุดมศึกษา ซึ่งมีความแตกต่างจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งการดำเนินงาน การสนับสนุน และการดูแล จำเป็นต้องมีกระทรวงการอุดมศึกษาขึ้นดูแล เพื่อให้การปฏิรูปอุดมศึกษาประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะต้องแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  การผลิตบุคลากรที่เกินจำนวนความต้องการของตลาดแรงงานทำให้บัณฑิตตกงาน ซึ่งจะต้องมีผู้รับผิดชอบ การแก้ปัญหาธรรมาภิบาล การสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางวิชาการกับการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง พ.ร.บ. การอุดมศึกษา
Credit: .medsiamu.com

ศ.นพ.จรัส ให้ข้อมูลว่า “ร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ที่ได้แก้ไขปรับปรุง จะตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของประเทศ ไม่ใช่ทำเพื่อตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาเท่านั้น  แต่จะต้องแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยเฉพาะเรื่องที่อุดมศึกษาที่สร้างปัญหาของประเทศ เช่น การผลิตบัณฑิตแต่บัณฑิตว่างงาน นำไปสู่ปัญหาของประเทศ โดยปัญหาดังกล่าวเกี่ยวโยงทั้งเรื่องการอุดหนุนงบประมาณการศึกษา ซึ่งไม่เพียงพอ บางมหาวิทยาลัยได้งบประมาณเพียงพอแค่เงินเดือนของบุคลากร จึงจำเป็นต้องรับนักศึกษาให้มากเพียงพอที่จะได้เงินมาบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ดังนั้นจะโทษมหาวิทยาลัยฝ่ายเดียวก็ไม่ถูก เนื่องจากสถานการณ์บังคับ รวมถึงค่านิยมของสังคมและการกำหนดราคาปริญญาให้ได้เงินเดือน 15,000 บาท เป็นส่วนทำให้คนมุ่งหวังเรียนให้ได้ปริญญาตรี เพราะได้รับสัญญาว่า จบปริญญาตรีจะได้เงินเดือน 15,000 บาท ทั้งที่คนทำงานระดับอาชีวศึกษามีความจำเป็นกับประเทศเช่นกัน แต่อาชีวศึกษาไม่ได้รับการประกันหรือการันตีเงินเดือนเหมือนปริญญาตรี”

ศ.นพ.อุดม พูดถึงความคืบหน้าเพิ่มเติมว่า “คาดว่าร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษาฯ จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ในต้นเดือน ม.ค.นี้ จากนั้นจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา คาดว่าใช้เวลา 4 เดือน จากนั้นเป็นการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ อีกประมาณ 3-4 เดือน ซึ่งคาดว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะแล้วเสร็จในเดือน ก.ย.2561 ซึ่งเป็นไปตามโร้ดแมปและนโยบายของนายกฯ ที่ต้องการผลักดันเรื่องกระทรวงการอุดมศึกษาให้สำเร็จก่อนการเลือกตั้งเดือน พ.ย.2561”


avatar
by Anatta อนัตตา
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon