ภาพวาดฝีพระหัตถ์ พระอัจฉริยภาพแห่งองค์อัครศิลปิน

posted: 2 years ago
14,282 views
ภาพวาดฝีพระหัตถ์ พระอัจฉริยภาพแห่งองค์อัครศิลปิน

comments

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมพระอัจฉริยภาพทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ ไม่ว่าจะเป็นด้านศาสตร์การพัฒนาประเทศทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การจัดการน้ำ การศึกษา พลังงานหรือด้านศิลป์อย่างเพลงพระราชนิพนธ์ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระราชนิพนธ์ต่างๆ ไปจนถึง ภาพวาดฝีพระหัตถ์ วันนี้เราขอน้อมนำภาพวาดฝีพระหัตถ์ พระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรมแห่งองค์อัครศิลปิน มาเผยแพร่ให้ลูกๆ ของพ่อได้ชื่นชมกัน

พระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรมฉายแวว

ในบรรดางานศิลปกรรมฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่แสดงถึงพลานุภาพแห่งการสร้างสรรค์ งานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์นับเป็นการสร้างสรรค์ที่สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพแห่งพระองค์เป็นอย่างดี ทรงสนพระราชหฤทัยงานศิลปะแขนงนี้นับแต่ครั้งทรงพระเยาว

ขณะประทับ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ประมาณพุทธศักราช ๒๔๘๐ – ๒๔๘๘) ทรงศึกษาและฝึกฝนด้วยพระองค์เองจากสรรพตำราที่ทรงซื้อ และที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย ตลอดถึงการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมศิลปินที่ทรงสนพระราชหฤทัย ทรงมีพระราชปฏิสันถาร และทอดพระเนตรวิธีการสร้างสรรค์งานของศิลปิน อาทิ การใช้สี กรรมวิธีการเขียนภาพต่าง ๆ เป็นต้น

ภาพวาดฝีพระหัตถ์

เมื่อทรงเข้าพระราชหฤทัยในการทำงานของศิลปินนั้นแล้ว จะทรงฝึกฝนด้วยพระวิริยอุตสาหะ จนกระทั่งทรงพระปรีชาสามารถในการสร้างงานศิลปะตามที่ทรงศึกษาและฝึกฝนจากศิลปินแต่ละท่าน จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ที่ทรงสร้างสรรค์ขึ้นจึงเกิดจากที่ทรงนำวิธีการสร้างงานนั้น มาเป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมที่มีลักษณะเฉพาะพระองค์


ทรงงานจิตรกรรมอย่างจริงจัง

ภายหลังจากที่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ราวพุทธศักราช ๒๕๐๒ เป็นช่วงเวลาที่ทรงงานจิตรกรรมอย่างต่อเนื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เชิญจิตรกรไทยหลายรายเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อร่วมปฏิสันถาร ถวายคำปรึกษาด้านศิลปกรรม อาทิ นายเหม เวชกร นายเขียน ยิ้มศิริ นายจำรัส เกียรติก้อง นายเฟื้อ หริพิทักษ์ นายจุลทัศน์ พยาฆรานนท์ นายเฉลิม นาคีรักษ์ นายอวบ สาณะเสน และนายพิริยะ ไกรฤกษ์ เป็นต้น อันเป็นพระราชนิยมที่ทรงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเมื่อทรงว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจ

พระองค์ทรงใช้ช่วงเวลาทรงงานจิตรกรรมในเวลาค่ำ โดยทรงใช้แสงเพื่อบรรยากาศการทรงงานทั้งแสงธรรมชาติ และแสงไฟฟ้า ทำให้ผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์มีความหลากหลายในสีสันของบรรยากาศ ภาพจิตรกรรมที่ทรงเขียนส่วนใหญ่เป็นจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ

ภาพวาดฝีพระหัตถ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มเขียนภาพอย่างจริงจังเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งในระยะแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๓ ภาพวาดฝีพระหัตถ์จะเป็นภาพที่มีแบบในการวาด อย่าง
ภาพเหมือนจริง (Realistic) ส่วนใหญ่ทรงเขียนพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชโอรส พระราชธิดา พระบรมวงศานุวงศ์ อาทิ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หม่อมหลวงบัว กิติยากร พระชายาในพระวรวงศ์เธอพระเจ้านักขัตรมงคลกิติยากร ฯลฯ ด้านหน้าตรงหรือหันข้างแค่ครึ่งพระองค์ และในปีต่อมาจึงทรงเริ่มวาดภาพที่มีลักษณะเป็นนามธรรมมากขึ้น โดยมีการนำแนวคิดส่วนพระองค์สอดแทรกลงในผลงานฝีพระหัตถ์ และส่วนใหญ่จะเป็นภาพของใบหน้าคนหรือรูปคนแบบเต็มตัว

ผลงานของพระองค์ที่ได้ทรงสร้างสรรค์ขึ้นมานั้นมี ๓ ลักษณะใหญ่ๆ คือ

๑. ภาพแบบเหมือนจริง

ภาพเหมือนผู้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท ภาพหุ่นนิ่ง ภาพทิวทัศน์ ภาพเหล่านี้มีความงาม กลมกลืนด้วยแสงเงาที่นุ่มนวลให้บรรยากาศลึกซึ้ง แต่บางภาพทรงใช้ฝีแปรงอย่างกล้าหาญแม่นยำ เช่น ภาพหญิงชรา ทรงวาดเมื่อราวพุทธศักราช ๒๕๐๗ เป็นต้น

ภาพวาดฝีพระหัตถ์

๒. ภาพแบบลัทธิเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์

ภาพที่สร้างสรรค์ตามคตินิยมแบบเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ (Expressionism) เป็นลักษณะจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ที่ทรงวาดในช่วงพุทธศักราช ๒๕๐๔ – ๒๕๐๙ ทรงสะท้อนพระอารมณ์จากส่วนลึกของพระราชหฤทัย ด้วยสีสันที่สดใสและรุนแรง

ภาพวาดฝีพระหัตถ์

๓. ภาพนามธรรม

ภาพนามธรรม (Abstractionism) เป็นจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ที่ทรงสร้างขึ้นในช่วงหลัง ทรงวาดภาพผสมผสานระหว่างข้อมูลที่ทรงเห็นจากธรรมชาติกับพระราชดำริส่วนพระองค์ มีลักษณะเป็นรูปทรงของสิ่งที่ทรงเห็น ทรงตัดทอนและเพิ่มเติมตามพระราชดำริ จนเกิดเป็นรูปทรงใหม่ จับต้องไม่ได้ แต่เป็นสาระ เช่น ภาพชื่อ วัฏฏะ (ทรงวาดเมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๖) ภาพชื่อ โลภะ ภาพชื่อ ยุแหย่ ภาพชื่อ อ่อนโยน ภาพชื่อ บุคลิกซ้อน ฯลฯ

ภาพวาดฝีพระหัตถ์


ผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์

นอกจากนี้พระองค์ได้รับสั่งเกี่ยวกับการวาดภาพของพระองค์ว่า ทรงวาดอย่างนักวาดภาพสมัครเล่น คือทรงวาดตามพระราชหฤทัย มิได้ทรงคำนึงถึงทฤษฎีหรือกฎเกณฑ์อันใดหรือนำแนวทาง ของผู้ใดเข้ามามีอิทธิพลกับงานเขียนภาพ ทำให้ผลงานออกมาได้ดั่งจินตนาการและยังมีเอกลักษณ์ที่มีอิสระเฉพาะตัวอย่าง เห็นได้ชัด ทั้งยังทรงวาดภาพในลักษณะสวยงาม น่ารัก ได้เป็นอย่างดี  ทั้งที่อาจไม่ตรงกับพระอัธยาศัยที่ค่อนข้างเอาจริงเอาจังของพระองค์นัก แต่ในฐานะเมื่อทรงเป็นจิตรกรขณะทรงงาน ทรงถ่ายทอดพระอารมณ์ความรู้สึกเยี่ยงจิตรกรอย่างเต็มที่ ทรงแสดงความรู้สึกตรงและรุนแรงผ่านสีสันที่สดและเส้นที่่กล้า โดยส่วนใหญ่โปรดเส้นโค้ง แต่บางครั้งอาจมีข้อดลพระราชหฤทัย ให้ทรงใช้เส้นตรงและเส้นหยักฟันเลื่อยอยู่บ้าง 

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ที่ทรงสร้างสรรค์ขึ้นเหล่านี้ เริ่มเผยแพร่แก่มวลพสกนิกรให้ได้ประจักษ์ในพระเกียรติคุณด้านศิลปกรรม นับแต่พุทธศักราช ๒๕๐๖ ในงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ และอีกหลายครั้งต่อมา


ภาพแบบเหมือนจริง

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ พระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ภาพวาดฝีพระหัตถ์


สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๖๐ x ๗๕ เซนติเมตร (มีพระปรมาภิไธยย่อและข้อความ ภอ ๔-๒๕๐๓)

ภาพวาดฝีพระหัตถ์


สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เทคนิคสีน้ำมัน

ภาพวาดฝีพระหัตถ์


เทคนิคสีน้ำมัน

ภาพวาดฝีพระหัตถ์


สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เทคนิคสีน้ำมัน

ภาพวาดฝีพระหัตถ์


สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เทคนิคสีน้ำมัน (HER MAJESTY QUEEN SIRIKIT) แบบลัทธิ Expressionism

ภาพวาดฝีพระหัตถ์


สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เทคนิคสีน้ำมัน

ภาพวาดฝีพระหัตถ์


สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เทคนิคสีน้ำมัน

ภาพวาดฝีพระหัตถ์


สีชอล์กบนกระดาษ ขนาด ๕๙ x ๗๖ เซนติเมตร

ภาพวาดฝีพระหัตถ์


ภาพวาดฝีพระหัตถ์


ภาพสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๖๔ x ๖๑ เซนติเมตร

ภาพวาดฝีพระหัตถ์


Portrait of Her Majesty the Queen ภาพสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๓๓ x ๔๖ เซนติเมตร

ภาพวาดฝีพระหัตถ์


ภาพสีน้ำมันบนผ้าใบ ติดบนกระดาษแข็ง ขนาด ๒๑ x ๓๐.๕ เซนติเมตร

ภาพวาดฝีพระหัตถ์


กุหลาบไทย (Thai rose) เทคนิคสีน้ำมัน

ภาพวาดฝีพระหัตถ์


พระบรมวงศานุวงศ์

พระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

ภาพวาดฝีพระหัตถ์


ครอบครัว (Family), ๒๕๐๗ สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๖๐ x ๙๐.๕ เซนติเมตร (มีพระปรมาภิไธยย่อและข้อความ ภอ ๘-๐๗)

ภาพวาดฝีพระหัตถ์


ภาพวาดฝีพระหัตถ์


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งทรงพระเยาว์ ภาพสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๕๖ x ๗๑ เซนติเมตร

ภาพวาดฝีพระหัตถ์


ภาพวาดฝีพระหัตถ์


ภาพพระพุทธเจ้า

ภาพสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๒๐ x ๒๖ เซนติเมตร

ภาพวาดฝีพระหัตถ์


ภาพแบบลัทธิเอ็กซ์เพรสชั่นนิสต์และนามธรรม

ภาพส่วนใหญ่ในหัวข้อนี้ เป็นเทคนิคสีน้ำมัน

บุคลิกซ้อน (Double Personality) เทคนิคสีน้ำมัน

ภาพวาดฝีพระหัตถ์


ภาพวาดฝีพระหัตถ์

ภาพวาดฝีพระหัตถ์

ภาพวาดฝีพระหัตถ์

ภาพวาดฝีพระหัตถ์

ภาพวาดฝีพระหัตถ์


ดิน น้ำ ลม ไฟ เทคนิคสีน้ำมัน

ภาพวาดฝีพระหัตถ์


.ภาพวาดฝีพระหัตถ์

ภาพวาดฝีพระหัตถ์

ภาพวาดฝีพระหัตถ์

ภาพวาดฝีพระหัตถ์


ปัจจุบัน หออัครศิลปินจัดแสดงภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ต้นฉบับ ๔ ภาพ และสำเนาภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานอีก ๑๓ ภาพ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น.

ไม่น่าเชื่อเลยว่าคนๆ หนึ่งจะเก่งไปเสียทุกด้าน เฉกเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชของเรา แม้นวันนี้พระองค์จะสถิต ณ ดินแดนสวรรค์ชั้นฟ้าแล้ว แต่ผลงาน คำสอน และแนวทางพระราชดำริของพ่อยังคงอยู่ให้ลูกได้ชื่นชม และน้อมนำไปเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตให้เป็นสุขแบบพอเพียงสืบไป


avatar
by *muiyoo*
ต้องเป็นเพราะชื่อหมุยยู้ แปลว่าสิ่งที่สวยงามแน่ๆ เลยได้มาเขียนเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงาม แฟชั่น สุขภาพ เครื่องสำอาง ทำอาหาร เข้าทางทุกอย่าง ใครชอบสาระดีๆ แทรกคารมขบขันประสาชะนีบ้าๆ บอๆ ก็ขอให้มิตรรักแฟนเพลงติดตามกันไปนานๆ เนอะ^^

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon