ภาษีอะไรบ้าง ที่คนทำธุรกิจต้องรู้

posted: 2 years ago
1,771 views
ภาษีอะไรบ้าง ที่คนทำธุรกิจต้องรู้

comments

ใครที่คิดกำลังจะเริ่มมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยู่ในขณะนี้ ซึ่งถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย ในยุคเศรษฐกิจที่มีแต่ความผันผวน ถ้าไม่ศึกษาหาข้อมูลให้ดีแล้วละก็…รับรองได้เลยว่า กิจการที่กำลังจะก้าวไปข้างหน้าต้องสะดุดลงอย่างแน่นอน

โดยเฉพาะในเรื่องของภาษีแค่คิดก็ปวดหัวแล้ว เพราะมีความยุ่งยาก ซับซ้อน แถมมีรายละเอียดเยอะจนทำให้เจ้าของธุรกิจมือใหม่เกิดอาการสับสนได้ แล้วภาษีประเภทไหนบ้างล่ะ? ที่คนเป็นเจ้าของธุรกิจต้องรู้ Rabbit Daily ขออาสาพาไปทำความเข้าใจกันเลยคะรูปแบบของธุรกิจมีอะไรบ้าง

การประกอบธุรกิจมีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไป ว่าธุรกิจที่เราจะทำนั้นจัดอยู่ในรูปแบบใดกันบ้าง
1. บุคคลธรรมดา แบ่งออกเป็น 2 แบบ
 เป็นเจ้ากิจการแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งธุรกิจแบบเจ้าของเพียงคนเดียวมีการบริหารงานที่ไม่ซับซ้อนและอำนาจการตัดสินใจขึ้นอยู่ที่คนๆ เดียวเท่านั้น
 ห้างหุ้นส่วนสามัญ มีตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสามัญแบบไม่ได้จดทะเบียน ซึ่งแบบนี้จะจัดอยู่ในหมวดของแบบบุคคลธรรมดา และแบบจดทะเบียนกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ธุรกิจก็จะกลายเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ

2. นิติบุคคล แบ่งออกเป็น 3 แบบ
 ห้างหุ้นส่วนสามัญแบบจดทะเบียน จะเป็นในรูปแบบนิติบุคคล
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมาย ซึ่งคำว่า “จำกัด” หมายถึงหุ้นส่วนบางคนต้องการจำกัดความรับผิดชอบในด้านหนี้สินของธุรกิจเมื่อเกิดการขาดทุน
 บริษัทจำกัด ดำเนินงานกิจการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป บริหารจัดการโดยการกำหนดทุนออกเป็นหุ้นที่แต่ละหุ้นจะมีการกำหนดมูลค่าในการขายไว้ด้วย ซึ่งความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่าของหุ้นที่ซื้อไว้เท่านั้น


ภาษีอะไรบ้างที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้

ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีประเภทนี้จะเก็บกับผู้ที่ทำธุรกิจจดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วน โดยแบบแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคลจะมี 2 แบบ ได้แก่
• แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50 ภาษีสำหรับรอบบัญชีที่ต้องยื่นภายใน 150 วันหลังจากวันที่ปิดระบบบัญชี
• แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 ที่ต้องยื่นภายในสองเดือนหลังรอบบัญชีภาษีครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ผู้ประกอบการ ผู้นำเข้า ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ ซึ่งต้องมีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 1.8 ล้านบาทขึ้นไป ไม่ว่ากิจการนั้นจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ตาม
• เจ้าของธุรกิจที่ต้องซื้อของใช้ต้องจ่ายภาษีประเภทนี้โดยอัตโนมัติ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
เป็นธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงตามชื่อ ได้แก่ กิจการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจโรงรับจำนำ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น
อากรแสตมป์
จัดเป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรอีกประเภทหนึ่ง คล้ายกับ แสตมป์ไปรษณีย์ แต่ต่างกันตรงที่จะไม่มีตราประทับ โดยจะใช้วิธีการขีดฆ่าแสดงถึงการใช้แสตมป์ โดยเอกสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์ ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตรา อากรแสตมป์ เช่น ตราสารเช่าที่กับโรงเรือน (สัญญาเช่า) เช่าซื้อทรัพย์สิน (สัญญาเช่าซื้อ) จ้างทำของ หรือแม้แต่กู้ยืมเงิน เป็นต้น ปัจจุบันมีอยู่จำนวน 28 ประเภทตราสารเมื่อเป็นเจ้าของกิจการต้องไม่ลืมลูกจ้าง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม นายจ้างที่มีลูกจ้างต้องมีการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยนายจ้างมีหน้าที่นำส่งสมทบทั้งส่วนของนายจ้างและลูกจ้างภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กิจการที่มีลูกจ้างตามที่กำหนด นายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน ภายในวันที่ 31 มกราคมของทุกปี คิดร้อยละ 0.2 – 1.0 ของค่าจ้าง ผู้ประกอบการต้องส่งเงินสมทบและรายงานค่าจ้างปีที่ผ่านมาภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ของทุกปี


เพื่อไม่ให้ธุรกิจสะดุดลงตั้งแต่เริ่มต้น ก็ต้องศึกษาหาข้อมูลอย่างรอบครอบกันนะคะ โดยเฉพาะในเรื่องของการเสียภาษี หากเกิดการละเลยการชำระทั้งแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจเป็นเวลานานๆ ถ้าเกิดถูกตรวจสอบย้อนหลังขึ้นมา นอกจากจะเสียเงินเป็นจำนวนมากแล้วธุรกิจของคุณก็จะเสียชื่อเสียงไปด้วย


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon