ยกเลิก กรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์

posted: 5 years ago
3,594 views
ยกเลิก กรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์

comments

การยกเลิกประกันรถยนต์

การยกเลิก/ยกเลิกแบบพิเศษ และการโอน กรมธรรม์

 

การยกเลิก กรมธรรม์

1) กรณีบริษัทเป็นฝ่ายยกเลิก กรมธรรม์

บริษัทต้องส่งหนังสือบอกกล่าวไม่น้อยกว่า 15 วัน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัย และจะคืนเบี้ยประกันให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ย ประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่ กรมธรรม์ ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน

2) กรณีผู้เอาประกันบอกยกเลิก กรมธรรม์

ผู้เอาประกันต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร จึงจะมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืน ตามอัตรา การคืนเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ หากผู้เอาประกันภัยหยุดชำระเบี้ยประกันเองภายในกำหนด 60 วัน นับตั้งแต่วันที่  กรมธรรม์ เริ่มมีผลบังคับ จะถือว่าผู้เอาประกันภัยไม่ ประสงค์จะเอาประกันภัยอีกต่อไป

ในกรณีเป็นการประกันภัยกลุ่มและมีการลดจำนวนรถยนต์ ให้คืนเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยรายวัน

การยกเลิก กรมธรรม์ แบบพิเศษ

ในกรณีที่ผู้เอาประกันหยุดใช้รถยนต์เป็นเวลานาน เช่นกรณีต้องเดินทางไปต่างประเทศ เป็นเวลานาน ผู้เอาประกันสามารถแจ้งขอหยุดการใช้รถยนต์  แก่บริษัทประกันภัยล่วงหน้า เพื่อขอรับเบี้ยประกันภัยคืนจากบริษัทผู้ประกันภัย การคืนเบี้ยประกันภัยจะคืนให้เฉลี่ยเป็นรายวัน และจะไม่มีการคืนเบี้ยประกันภัยให้ในกรณี หยุดการใช้รถระหว่างการซ่อมแซม หรือ หยุดการใช้รถยนต์น้อยกว่า 30 วัน

 

การโอน กรมธรรม์

เมื่อผู้เอาประกันรถยนต์โอนรถยนต์ให้บุคคลอื่น จะถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตาม กรมธรรม์ ที่มีอยู่ต่อไปตลอดอายุ  กรมธรรม์ ประกันภัย ที่ยังเหลืออยู่ ในกรณีที่เป็นการทำประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการ เปลี่ยนแปลงผู้ขับขี่ให้บริษัทประกันภัยทราบ เพื่อจะได้ทำการปรับปรุงอัตรา เบี้ยประกันภัยตามสภาพ ความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลง มิฉะนั้นผู้เอาประกันภัย อาจจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเอง ตาม เงื่อนไขความคุ้มครองที่ปรากฏใน  กรมธรรม์


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon