“ยูเนสโก” ถวายราชสดุดี “ในหลวง ร.9” พระบารมีก้องโลกยกย่องทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา

posted: 1 year ago
1,376 views
“ยูเนสโก” ถวายราชสดุดี “ในหลวง ร.9” พระบารมีก้องโลกยกย่องทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา

comments

องค์การพระพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (The World Fellowship of Buddhists) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส และสำนักงานผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก จัดการประชุมสันติภาพนานาชาติ 2017 (International World Peace September 2017) ระหว่างวันที่ 26 -28 กันยายน 2560 ในหัวข้อ “การสร้างสันติภาพในสังคมอย่างยั่งยืน: มรดกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” (Creating Sustainable Society of Peace: A legacy of King Bhumibol Adulyadej of Thailand) ที่สำนักงานใหญ่ยูเนสโก ในกรุงปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส โดยเชิญผู้แทนองค์กรนานาชาติกล่าวเทิดพระเกียรติและสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้ชาวโลกได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณการประชุมครั้งนี้ มีบุคคลสำคัญ อาทิ นางอีริน่า โบโกวา ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก นายไมเคิล ว็อป ประธานกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก และผู้แทนถาวรจากนานาประเทศ รวมทั้งพระภิกษุสงฆ์จากองค์กรพระพุทธศาสนาจากประเทศต่าง ๆ ทั้งญี่ปุ่น เกาหลี จีน ออสเตรเลีย เนปาล และมาเลเซีย เข้าร่วมงานเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ ในการเสริมสร้างสันติสุข และถวายราชสดุดีและแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กษัตริย์ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา ต้นแบบแห่งเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาขององค์การสหประชาติ Sustainable Development Goal หรือ SGDs ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักแห่งการพัฒนาในยุคนี้

โดยในวันที่ 26 กันยายน 2560 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ขณะที่นาง อิรินา โบโควา ผู้อำนวยการใหญ่แห่งองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก ได้ถวายราชสดุดีเทิดพระเกียติและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ว่า ทรงเป็นมหากษัตริย์นักพัฒนา ที่ทรงส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเป็น เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทรงส่งเสริมให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมรดกที่พระองค์พระราชทานไว้ในโลกใบนี้ ถือเป็นมรดกของมวลมนุษยชาติเลยทีเดียว ขณะที่ ยูเนสโกมีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อพระราชปณิธานของในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยเฉพาะในเรื่องการศึกษา ที่ว่าจะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง เพราะการศึกษาที่ทั่วถึงจะทำให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

shutterstock_500575042

ขณะที่ศาสตราจารย์ สตีเฟน บี ยัง Global Executive Director ของ Caux Round Table จากประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวในหัวข้อ “จะอยู่อย่างไรในโลกที่แตกเป็นเสี่ยง ๆ – พุทธจริยศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” (Guidance for a broken world: the Buddhist Ethics of King Bhumibol of Thailand) ว่าด้วยพระอัจฉริยภาพด้านพุทธจริยศาสตร์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการแก้ไขปัญหาโลก อาทิ ปัญหาความยากจน ปัญหาการพัฒนาที่ช้า และความเหลือมล้ำทางสังคม เป็นต้น

ด้านนายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอหัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน – พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเชิงประจักษ์” ซึ่งสภาพัฒน์ ฯ ได้บรรจุ เศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อการพัฒนาที่สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นการพัฒนาประเทศตามกรอบการพัฒนาตามองค์การสหประชาชาติ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี ค.ศ. 2030โดยก่อนหน้านี้ พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (ดร.พระอนิลมาน ศากยะ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก และพัลลภ ไทยอารี รองประธานและเลขาธิการ พ.ส.ล. ได้กล่าวว่า การจัดงานใหญ่ที่กรุงปารีส นับว่าเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เพราะครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงทุ่มเทและเสียสละอย่างล้นเหลือ จนไม่รู้ว่าจะตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณนั้นได้อย่างไร

ขณะนี้เหลือเวลาอีกเดือนเศษ พระบรมศพจะหายไป แต่พระมหากรุณาธิคุณยังอยู่ในหัวใจเราทุกคน พ.ส.ล.ร่วมกับชาวพุทธทั่วโลก จึงจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อประกาศให้ชาวโลกได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยหัวข้อในงานสัมมนา เป็นหัวข้อที่ผู้ร่วมเสวนาล้วนแต่มีชื่อเสียงทั้งในไทย และทั่วโลกนำเสนอ ได้แก่ เรื่องการสร้างสังคมสันติภาพที่ยั่งยืน มรดกในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon