ขสมก.ผนึก 3 หน่วยงาน นำร่องรถโดยสารไฟฟ้าวิ่งในกทม.- ปริมณฑล

posted: 1 year ago
ขสมก.ผนึก 3 หน่วยงาน นำร่องรถโดยสารไฟฟ้าวิ่งในกทม.- ปริมณฑล

comments

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จับมือ 3 หน่วยงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสาธิตและประเมินผลการใช้งานรถโดยสารไฟฟ้า นำร่องในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระหว่าง ขสมก. กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)โดยเริ่มทดลองวิ่งในเส้นทางเดินรถของ ขสมก. จำนวน 1 คัน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของรถโดยสาร และศึกษาข้อมูลการใช้พลังงาน ผลการศึกษาของโครงการจะเป็นประโยชน์กับ ขสมก. ในการวางแผนเส้นทางเดินรถโดยสารไฟฟ้าในอนาคต นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังเป็นต้นแบบให้ประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญของการลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ และเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการใช้รถโดยสารไฟฟ้าอีกด้วย

ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการจัดหารถโดยสารใหม่ที่มีคุณภาพมาให้บริการประชาชน ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญถึงการลดการปล่อยมลพิษทางอากาศในภาคขนส่งจึงมีการสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนาการผลิต และการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยนายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ขสมก. กล่าวว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในมาตรการที่สำคัญคือ การมอบหมายให้ ขสมก. พิจารณาการใช้รถโดยสารไฟฟ้ามาวิ่งให้บริการประชาชน เพื่อเป็นพลังงานทางเลือก และช่วยลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมการทดลองเดินรถโดยสารไฟฟ้าครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตและการใช้รถโดยสารไฟฟ้าในประเทศไทย” ซึ่งดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ University of Ulsan, Korean Automotive Technology Institute (KATECH) และ บริษัท Edison Motor จำกัด (ประเทศเกาหลีใต้) โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ Korean Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) ประเทศเกาหลีใต้ รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการไทย 4 ราย ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าที่มีโครงสร้างน้ำหนักเบา ได้แก่ บริษัท คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท เอกวัตร (1994) จำกัด, บริษัท บัส แอนด์ ทรัค จำกัด และ บริษัท พี แอล ที กรีนส์ จำกัด


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon