การลดหย่อนภาษีฉบับมนุษย์เงินเดือน รายการไหนลดได้บ้าง ?

posted: 2 years ago
2,160 views
การลดหย่อนภาษีฉบับมนุษย์เงินเดือน รายการไหนลดได้บ้าง ?

comments

หากพูดเรื่องเงินๆ ทองๆ ในช่วงปลายปีแบบนี้ ผู้มีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษีก็คงต้องเตรียมตัวเตรียมใจสำหรับการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และประเด็นสำคัญต่อมาก็คือ ‘การใช้สิทธิลดหย่อนภาษี’ เพื่อลดภาระในการจ่ายภาษีให้กับตัวคุณเอง อ้อ ! ที่สำคัญยังใช้ฐานภาษีและสิทธิลดหย่อนแบบเดิมอยู่นะ สำหรับโครงสร้างภาษีเงินได้แบบใหม่นั้นจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560 เพื่อใช้ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี 2561

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 ขอบคุณที่มา : กรมสรรพากร  อ้างอิงข้อกฎหมาย : พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ๖๐๐) พ.ศ.๒๕๕๙

สำหรับการยื่นแบบขอลดหย่อนภาษีประจำปี 2559 ตามกฎระเบียบของกรมสรรพากรนั้น มาดูกันสิว่ามีรายการอะไรบ้างที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีฉบับมนุษย์เงินเดือนแบบเราๆ ได้บ้าง ?


1. ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา


ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของผู้มีเงินได้ สามารถหักลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท และหักลดหย่อนบิดามารดาของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้อีกคนละ 30,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าบิดามารดาต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีรายได้ในปีภาษีที่ขอหักลดหย่อนไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี พร้อมทั้งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้และบิดามารดาของผู้มีเงินได้หรือคู่สมรสจะต้องออกหนังสือรับรองว่าบุตรคนใดคนหนึ่งเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูเพียงคนเดียว (บุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิหักลดหย่อน)

2. เงินบริจาค


สามารถหักเงินบริจาคได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน (หักลดหย่อนได้เฉพาะที่บริจาคเป็นเงินเท่านั้น) ได้แก่ การบริจาคเงินให้แก่วัดวาอาราม สภากาชาดไทย สถานพยาบาล และสถานศึกษาของทางราชการ หรือองค์การของรัฐบาล สถานศึกษาเอกชน สถานสาธารณกุศล และกองทุนสวัสดิการภายในส่วนราชการ (ต้องเป็นองค์การสถานสาธารณกุศลตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา)

3. ค่าเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ


สามารถลดหย่อนค่าบริการหรือค่าที่พัก ในการท่องเที่ยวภายในประเทศตามที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท ทั้งนี้มติ ครม. อนุมัติลดหย่อนภาษีเงินได้ ใช้จ่ายท่องเที่ยว 1 – 31 ธ.ค. 2559 ได้ในวงเงินไม่เกิน 15,000 บาท เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ เพราะฉะนั้นในปีนี้สามารถลดหย่อนค่าบริการหรือค่าที่พัก ในการท่องเที่ยวภายในประเทศตามที่จ่ายจริง เป็นวงเงินรวม 30,000 บาท ทั้งนี้ ค่าบริการนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ รวมถึงค่าแพ็กเกจทัวร์ จะต้องเป็นของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่วนค่าที่พักในโรงแรมก็ต้องเป็นของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม กระทรวงมหาดไทย

4. ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long-Term Equity Fund หรือ LTF)


กองทุนประเภทนี้เหมาะสำหรับคนทุกกลุ่มที่ต้องการลงทุนในหุ้นระยะยาว แต่อาจไม่มีความชำนาญและไม่มีเวลาติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิด สำหรับเงื่อนไข LTF นั้นก็คือซื้อได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับ ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท โดยการลงทุนหลักของ LTF จะลงทุนในหุ้นไทยเป็นส่วนใหญ่ (อย่างน้อย 65%)

5. ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund หรือ RMF)

กองทุนนี้จัดขึ้นเพื่อการออมและการลงทุนในระยะยาว รวมถึงสำหรับเตรียมความพร้อมหลังเกษียณ  เงื่อนไขคือซื้อได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ + เงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ + เงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ + เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน + เงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาทสำหรับ RMF ถือว่าเป็นการลงทุนที่มีทางเลือกเยอะมากกว่า LTF เพราะว่า RMF มีการลงทุนให้เลือกที่หลากหลายมากกว่า เช่น ตลาดเงิน ตราสารหนี้ หุ้น อสังหาริมทรัพย์ ทองคำและน้ำมัน

6. ประกันชีวิต


สำหรับเบี้ยประกันชีวิตที่ได้รับการลดหย่อนนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

เบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไป : สามารถหักลดหย่อนและยกเว้นได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท และของคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ สามารถหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท (กรมธรรม์ประกันชีวิตต้องมีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และผลประโยชน์ตอบแทนคืนไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตรายปี แต่เบี้ยประกันภัยความคุ้มครองอื่น เช่น คุ้มครองสุขภาพ หรือคุ้มครองอุบัติเหตุไม่สามารถหักลดหย่อนได้)

เบี้ยประกันแบบบำนาญ : ส่วนนี้จะได้รับลดหย่อนตามจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี แต่ไม่เกิน 200,000 บาท เป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และจ่ายผลประโยชน์เงินบำนาญเมื่อผู้มีเงินได้อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปถึงอายุ 85 ปีหรือกว่านั้น และเมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ + เงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ + เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน + เงินที่ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ + เงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

เห็นไหมว่า ‘การทำประกันชีวิต’ ที่บางครั้งๆ หลายๆ คนมองข้ามนั้น สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน นอกจากจะเป็นการคุ้มครองชีวิตแล้ว ยังมอบความคุ้มค่าคืนมาอีกด้วย โครงการเมืองไทย ‘Super Saving 14/7’ ของเมืองไทยประกันชีวิตก็นับว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่กำลังมาแรงและน่าสนใจอย่างมาก เพราะสามารถตอบโจทย์ให้มนุษย์เงินเดือนได้ โดยนอกจากเป็นการออมเงิน มีเงินจ่ายคืนแล้ว ยังใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย พิเศษ ! เพียงลงทะเบียนผ่าน Rabbit Finance และซื้อประกันตามที่ระบุก็เลือกรับของสมนาคุณ ฟรี! และลุ้นรับรางวัลอีกกว่า 200,000 บาท  ลงทะเบียนที่นี่’

Cap-ประกันชีวิต

หากได้ลองศึกษาข้อมูลแล้วจะทราบว่า มีหลากหลายรายการเลยทีเดียวที่ ‘มนุษย์เงินเดือน’ สามารถเลือกใช้สิทธิ์เพื่อการขอลดหย่อนภาษีได้ นอกจากนี้ก็ยังมีรายการอื่นๆที่นำมาลดหย่อนภาษีได้อีก (ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/x6Nkq’) อย่าลืมนะว่า  การเสียภาษีเงินได้เป็นหนึ่งใน ‘หน้าที่ของพลเมือง’ ซึ่งทางการก็จะนำเงินส่วนนี้ไปพัฒนาประเทศต่อไป เพราะฉะนั้นหากคุณคำนวณภาษีที่ต้องจ่ายและทราบรายการที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้แล้ว ก็อย่าลืมไปดำเนินการให้ถูกต้อง ดีกว่าเลี่ยงภาษีนะ เพราะอาจเจอปัญหาถูกเรียกเก็บย้อนหลังได้


avatar
by เคอร์เซอร์กะพริบ
อัพเดตกระแสฮิตติดโซเชียล เกาะติดอีเว้นท์ชิคๆรอบกรุง จับตาทุกความเคลื่อนไหวของเซเลบริตี้
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon