รู้ให้จริงก่อนลงทุน Trigger Fund

posted: 2 years ago
รู้ให้จริงก่อนลงทุน Trigger Fund

comments

เมื่อหลายปีก่อนที่ผ่านมา ขาช็อปกองทุนรวมคงจะคุ้นหูชื่อ “ทริกเกอร์ฟันด์” (Trigger Fund) และบางรายอาจเคยมีประสบการณ์ลงทุนมาบ้างแล้ว แต่สำหรับนักลงทุนมือใหม่อาจจะยังงง ๆ อยู่ว่า กองทุนนี้มีนโยบายการลงทุนอย่างไรบ้าง เขาไปลงทุนที่ไหนกันบ้าง “Rabbit daily” ขออาสาไขข้อข้องใจให้คะ


ทริกเกอร์ฟันด์ (Trigger Fund) คืออะไร?

ทริกเกอร์ฟันด์ ซึ่งเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่ง ที่มีการตั้งเป้าหมายเลิกกองเมื่อได้ระดับผลตอบแทนจุดหนึ่งตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุน รวมทั้งระบุเงื่อนไขด้วยว่า หากผลตอบแทนเป็นหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ภายในช่วงเวลาที่กำหนดนั้น จะดำเนินการอย่างไร เมื่อผลตอบแทนในการลงทุนถึงเป้าหมายที่กำหนดก็จะคืนเงินผู้ลงทุนและเลิกกองทุน หรือในทางกลับกันเมื่อครบระยะเวลาแล้ว แต่ผลตอบแทนยังไม่บรรลุเป้าหมาย หรือขาดทุนอยู่ก็จะแปลงสภาพเป็นกองทุนเปิด โดยที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ เป็นต้น

Business concept with calculator, glasses, money and documents

เช่น กองทุนทริกเกอร์ตั้งเป้าหมาย 8% ในเวลา 1 ปี ระยะเวลาที่ไม่ถึง 1 ปี ถ้าทำผลตอบแทนได้ถึงตามเป้าบวกกำไรของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เช่น 3% กลายเป็น 11% ก็สามารถปิดกอง และคืนเงินบวกกับกำไร 8% ให้กับนักลงทุน ส่วนทางกองทุนจะรับไป 3% (ส่วนต่าง) ในทางกลับกันถ้าหากครบ 1 ปีแล้วยังทำกำไรไม่ได้ตามเป้า ก็จะต้องปิดกองโดยอัตโนมัติ และคืนเงินให้นักลงทุนตามราคาที่ปิดกอง ณ.ตอนนั้น ซึ่งช่วงที่ผ่านมา ทริกเกอร์ฟันด์นี้ถือว่าได้รับความนิยมจากผู้ลงทุนไทยเป็นอย่างมาก


ก.ล.ต.คุมห้ามการันตีผลตอบแทน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับการโฆษณาและการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมประเภททริกเกอร์ฟันด์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เพื่อให้ผู้ลงทุนมีความเข้าใจในลักษณะสำคัญและความเสี่ยงของทริกเกอร์ฟันด์อย่างแท้จริงก่อนตัดสินใจลงทุน โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ขอบคุณภาพ manager.co.th
ขอบคุณภาพ  manager.co.th

ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ ต้องการให้ชื่อกองทุนและคำเตือนในโฆษณามีความชัดเจนว่า ไม่มีการรับประกันผลตอบแทนและผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนดได้ กรณีที่มีการโฆษณาเกี่ยวกับความสำเร็จของทริกเกอร์ฟันด์ บลจ.จะต้องมีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของทริกเกอร์ฟันด์อื่นซึ่งอยู่หรือเคยอยู่ภายใต้การจัดการไว้ด้วย เช่น จำนวนกองทุนที่ถึงเป้าหมายภายในกำหนดเวลา จำนวนกองทุนที่ถึงเป้าหมายแต่เกินกำหนดเวลา หรือจำนวนกองทุนที่ไม่ถึงเป้าหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลภาพรวมก่อนการตัดสินใจลงทุน


ทริกเกอร์ฟันด์มีมากกว่า 200 กองทุน

morningstar

ข้อมูลจาก บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด พบว่า ปัจจุบันมีทริกเกอร์ฟันด์มากกว่า 200 กองทุน โดยในครึ่งแรกปี 59 มีทริกเกอร์ฟันด์เปิดขายใหม่เพียง 12 กองทุน คิดเป็นมูลค่า 1,426 ล้านบาท นอกจากนี้ถ้ามองย้อนกลับไปตั้งแต่ปี 2556 จะเห็นได้ว่ากองทุนทริกเกอร์ฟันด์ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เมื่อช่วงปี 2556 ที่สามารถระดมทุนได้ 6.3 หมื่นล้านบาท จาก 90 กองทุน ขณะที่ปี 2558 มีจำนวนกองทุนที่ออกมา 103 กองทุน


บลจ.ไหนบ้างออกทริกเกอร์ฟันด์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี (SCBST555B) มูลค่าโครงการ 5,000ล้านบาท มูลค่าการลงทุนขั้นต่ำ10,000 บาท ภายใต้การบริหารจัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (บลจ.) กองทุนนี้เป็นทุนทริกเกอร์ที่บริหารโดยใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงมาช่วยลดความผันผวนของตลาด ที่เรียกกันว่า “Absolute Return” ซึ่งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในทุกสภาวะตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดขาขึ้น ขาลง หรือ side-way ไม่จำเป็นต้องอาศัยการจับจังหวะการลงทุน Market Timing แบบกองทริกเกอร์ที่ผ่านมาเนื่องจากใช้ตราสารอนุพันธ์การบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยของตลาด

Business concept photo.Businessman working investment project modern office.Touching

กองทุน SCBST555B มีนโยบายกระจายการลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) โดยพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ


กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #2 (TISCO India Equity Trigger 8% Fund 2: TISCOIN2) ภายใต้การบริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (บลจ.) ให้ถึงเป้าหมายเลิกโครงการที่ 8% ได้ หลังจากที่ใช้เวลาบริหาร 9 เดือน 13 วัน (กองทุนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2558) โดย ณ วันที่ 7 กันยายน 2559 กองทุนดังกล่าวมีมูลค่า NAV 10.8471 บาทต่อหน่วย จึงเข้าเงื่อนไขเลิกโครงการ และข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2559

businessman pressing support button on virtual screen

ปัจจุบัน บลจ. ทิสโก้ มีกองทุนรวมที่ลงทุนในตลาดหุ้นอินเดีย 3 กองทุนด้วยกัน ได้แก่ กองทุนเปิด ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้ (TISCOIN) กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ (TCIRMF) กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์ (TISCOCID)

Businessman touching financial dashboard with kpi

บลจ. ทิสโก้มีทริกเกอร์ฟันด์ภายใต้การจัดการทั้งหมด 114 กองทุน สามารถบริหารให้ถึงเป้าหมายแล้ว 75 กองทุน ถึงเป้าหมายภายในกำหนดเวลาการลงทุน 62 กองทุนและถึงเป้าหมายเกินกว่ากำหนดเวลาการลงทุน 13 กองทุน และมีทริกเกอร์ฟันด์ที่ยังไม่ถึงเป้าหมาย 21 กองทุน อยู่ภายในกำหนดเวลาการลงทุน 2 กองทุนและเกินกว่ากำหนดเวลาการลงทุน 19 กองทุน และมีทริกเกอร์ฟันด์ที่ไม่ถึงเป้าหมายและเลิกกองทุนแล้ว 18 กองทุน


ผู้ที่เข้ามาลงทุนในกองทุนประเภทดังกล่าว ต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดให้ดี ไม่ใช่เพียงเข้าใจว่า ควรจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ ในระยะเวลาเท่าใด เพียงแค่นั้น  แต่ต้องเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดของรูปแบบการลงทุนด้วยว่า “ทริกเกอร์ ฟันด์” กองนั้น ๆ มีนโยบายลงทุนอย่างไรบ้าง เพื่อจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจในภายหลัง


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon