๙ คนดังร่วมสืบสานปณิธานพ่อ ปลุกแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ตามรอยศาสตร์พระราชา

posted: 1 year ago
๙ คนดังร่วมสืบสานปณิธานพ่อ ปลุกแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ตามรอยศาสตร์พระราชา

comments

“เกิดเป็นคนไทยนั้นแสนจะโชคดี เพราะเมื่อมีปัญหาเราก็มีพระราชา ที่ทรงคิดหาทางแก้ไขอยู่เสมอ” การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙ จึงได้จัดทำวีดีโอสารคดี ชุด “วิชา ๙ หน้า” ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ ที่นำเสนอ ๙ วิชาจากแรงบันดาลใจจากศาสตร์ของพ่อ ต่อยอดศาสตร์พระราชาในการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน โดยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านมุมมองของ ๙ บุคคลซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดในแวดวงต่างๆ ที่ได้ลงไปสัมผัสจริงจากโครงการพระราชดำริต่างๆ ทั่วประเทศ และยังเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวชุมชน เพื่อช่วยกระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่อีกด้วยนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดทำโครงการ “วิชา ๙ หน้า” ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ อันเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการน้อมนำหลักเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา อันเป็นหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ เกิดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและการพัฒนาประเทศในทุกด้าน

สำหรับโครงการ “วิชา๙หน้า” ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ นั้นเป็นการนำเสนอศาสตร์พระราชาในรูปแบบใหม่ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและคนรุ่นใหม่สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นจากวีดีโอสารคดี ชุด “วิชา๙หน้า” ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ นำเสนอ ๙ วิชา ผ่าน ๙ บุคคล ซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดในแวดวงต่างๆ มาเป็นผู้ถ่ายทอดแต่ละ “วิชา” ที่ได้ไปสัมผัสจริงในชุมชนต่างๆ โดยมีศาสตร์พระราชาเป็นแกนหลักของแต่ละ “บท” ผ่านการ “ท่องเที่ยวชุมชน” ที่แต่ละชุมชนได้น้อมนำหลักการและแนวคิดของพระองค์ มาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตและพัฒนาชุมชนให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน นำเสนอผ่านช่องทางสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ประชาชนชาวไทยเกิดการรับรู้ เรียนรู้ และเข้าใจ “ศาสตร์พระราชา” อันเปรียบเสมือน “วิชาของพ่อ” ที่ทรงใช้พัฒนาชีวิตคนไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน ซึ่งวิดีโอสารคดี ทั้ง 9 เรื่อง ประกอบด้วย

๑.วิชาปรุงไทยในใจคน : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดย คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
“ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน เรามีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติ เราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ” พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงอยากมุ่งเน้นอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยให้สืบเนื่องยาวนานและ “ปรุง” ความรักษ์ไทยสู่ใจคนไทยและคนรุ่นหลัง ด้วยทรงโปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟูกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคขึ้นอีกครั้งหลังจากว่างเว้นมานานถึง ๕๐ ปี เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและหลอมรวมความภาคภูมิใจของคนไทยเข้าไว้ด้วยกัน และวิชาปรุงไทยในใจคน ก็เหมือนกับการปรุงประวัติศาสตร์ที่ซีดจาง ให้กลับมามีสีสันและมีชีวิตกับคนไทยเหมือนเดิม

๒.วิชาชลปราการ : เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก โดยคุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
“…โครงการเขื่อนเก็บกักน้ำคลองท่าด่าน จังหวัดนครนายก ซึ่งสร้าง ณ บริเวณที่ต่ำจากน้ำตกเหวนรกลงมานั้น เป็นโครงการที่มีความสำคัญมาก เพราะนอกจากจะช่วยให้ราษฎรมีน้ำใช้เพาะปลูกในฤดูแล้งได้เป็นจำนวนนับแสนๆ ไร่แล้ว เขื่อนแห่งนี้ก็จะสามารถเก็บกักน้ำอุทกภัยของทุกปีไว้ได้หมด จะไม่ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมพื้นที่เกษตรในบริเวณจังหวัดนครนายกอีกต่อไป และขณะเดียวกันในฤดูแล้ง น้ำจากเขื่อนก็จะถูกระบายเพื่อชะล้างดินเปรี้ยวในหลายอำเภอของนครนายกได้อีกด้วย” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เขื่อนของพ่อ “ปราการ” ที่ไม่ได้เพียงแต่ปกป้องบรรเทาปัญหาอุทกภัยเท่านั้น แต่ยังเป็นปราการที่ใช้เก็บกักน้ำสำหรับหล่อเลี้ยงชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยอีกด้วย

๓.วิชาหมอดิน : ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี โดยคุณบอย โกสิยพงษ์ นักแต่งเพลงชื่อดัง

๔. วิชาหลอกฟ้า : ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยคุณกรรณ สวัสดิ์วัฒน์ ณ อยุธยา นักแสดงหล่อมาดเซอร์

๕. วิชาธรรมชาติสามัคคี : โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก โดยคุณวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ ผู้ก่อตั้งนิตยสาร a day และ The Standard

๖. วิชาตำนานพันธุ์ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร โดยคุณวิศุทธิ์ พรนิมิตร นักวาดภาพประกอบ เจ้าของลายเส้น น้องมะม่วง, ควันใต้หมวก, hesheit

๗. วิชารักแรงโน้มถ่วง : โครงการแก้มลิงในพระราชดำริทุ่งทะเลหลวง จ.สุโขทัย โดยคุณสุชาณัฐ ชิดไทย บล็อกเกอร์สุดครีเอทีฟเจ้าของเพจ “คนตัวจิ๋ว”

๘. วิชาปลูกรักษ์ : สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ โดยน้องชื่นใจ และคุณแม่-คุณพนิดา เอี่ยมศิรินพกุล อดีตบรรณาธิการและนักเขียน สำนักพิมพ์ polka dots และลูกสาวไอดอลวัยจิ๋วขวัญใจชาวเน็ต

๙. วิชานิเวศปฐมวัย : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี โดยคุณชุดารี เทพาคำ เชฟตาม Top Chef Thailand คนแรกของประเทศไทยททท.ร่วมกับมูลนิธิสังคมสุขใจจัดเวิร์กช้อปพัฒนาชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมตามแผนแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เศรษฐกิจภายในประเทศของกลุ่มจังหวัด โดยมุ่งเน้นในการต่อยอดศาสตร์พระราชาในการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข้งและยั่งยืนผ่านการท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และก่อให้เกิดโอกาสด้านการท่องเที่ยวตามมาอีกมากมาย

ผู้สนใจสามารถเข้าชมวิดีโอสารคดีได้ทาง Facebook Fan page : เที่ยวไทยเท่ นอกจากนี้ ททท.ได้จัดทำหนังสือ “วิชา ๙ หน้า” ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจ ฟรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon