ศรีอยุธยาเจนเนอรัลประกันภัย

posted: 5 years ago
3,053 views
ศรีอยุธยาเจนเนอรัลประกันภัย

comments

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด

บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อ วันที่ 7 ตุลาคม 2493 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจทางด้านการรับประกันวินาศภัยทั่วไป เช่น การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันอัคคีภัย ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันภัยรถยนต์ ในปี พ.ศ. 2530 ได้เข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในปี พ.ศ. 2537

 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลข 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท ชำระแล้ว 250 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมกว่า 6,000 ล้านบาท มีบุคลากรในการดำเนินงานประมาณ 350 คน

ตลอดระยะเวลากว่า 63 ปีที่รับใช้สังคมไทย บริษัทฯ ได้ยึดมั่นนโยบายในการทำธุรกิจด้วยความระมัดระวังเพื่อสร้างความมั่นคง และเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้แก่ลูกค้า โดยยึดหลัก ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และจริงใจ

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด

1. การประกันอัคคีภัย 

ครอบคลุมถึงการรับประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง อาคาร ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม ทรัพย์สิน ในอาคาร สต๊อกสินค้าตลอดจนเครื่องจักร และวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีเขตพื้นที่รับประกันภัยทั่วราชอาณาจักร

2. การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 

ครอบคลุมถึงการรับประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และภายในประเทศ โดยทางเรือเดินทะเลชายฝั่งในแม่น้ำลำคลอง การขนส่งทางบกโดยรถยนต์ รถไฟ ตลอดจนการขนส่งสินค้าทางเครื่องบิน และไปรษณีย์พัสดุภัณฑ์

3. การประกันภัยรถยนต์ 

เป็นการประกันความเสี่ยงภัยของการใช้รถยนต์และจักรยานยนต์ โดยแบ่งการรับประกันภัยออกเป็นการรับประกันภัยภาคบังคับของกรมการประกันภัย และการรับประกันภัยภาคสมัครใจของผู้ประสงค์จะทำประกันภัย

 

4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
ครอบคลุมการประกันภัยประเภทต่าง ๆ ได้แก่

 • – การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและกลุ่ม
 • – การประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
 • – การประกันภัยสำหรับเงิน
 • – การประกันภัยโจรกรรม
 • – การประกันภัยเครื่องจักร
 • – การประกันภัยการติดตั้ง
 • – การประกันภัยการก่อสร้าง
 • – การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน
 • – การประกันเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
 • – การประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
 • – การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด
 • – การประกันบัตรเครดิต
 • – การประกันภัยกระจก
 • – การประกันภัยเครื่องมือเครื่องจักรของผู้รับเหมา
 • – การประกันสิทธิการเช่า

การดำเนินธุรกิจรับประกันภัยของบริษัทฯ นอกจากการรับประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยโดยตรงแล้ว บริษัทฯ ยังมีการรับประกันภัยต่อจากบริษัทรับประกันภัยในประเทศและ บริษัทรับประกันภัยต่างประเทศด้วย และเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงภัยตามหลักวิชาการของการประกันภัยให้การดำเนินธุรกิจการประกันภัยของบริษัทฯ มีความมั่นคง และสามารถรองรับความเสี่ยงภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน บริษัทศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังคงรักษาไว้ซึ่งปรัชญาในการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง เพื่อสร้างความมั่นและเน้นประสิทธิภาพการบริการแก่ลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ ยุติธรรมและจริงใจ


avatar
by admin

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon