ศัพท์ ประกันภัยรถยนต์

posted: 5 years ago
2,759 views
ศัพท์ ประกันภัยรถยนต์

comments

คำศัพท์ประกันภัยรถยนต์

คำศัพท์ในธุรกิจประกันภัยรถยนต์

  1. ผู้เอาประกันภัย คู่สัญญาที่ตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัยจำนวนหนึ่ง ให้แก่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดภัยอันตรายขึ้น ผู้รับประกันภัยจึงจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย
  2. ผู้รับประกันภัย คู่สัญญา ที่ตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือ ชดใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้รับประโยชน์
  3. ผู้รับผลประโยชน์ บุคคลภายนอกสัญญาประกันภัย ที่มีสิทธิ์เข้ามารับประโยชน์ในค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยนั้น ตามข้อตกลงของผู้เอาประกันภัย กับ ผู้รับประกันภัย ดังนั้น เมื่อมีผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยแล้ว ผู้เอาประกันภัย ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาอีกต่อไป ผู้รับประโยชน์อาจจะเป็นบุคคลเดียวกับผู้เอาประกันภัยเองก็ได้
  4. เบี้ยประกันภัย จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับประกันภัย ตามสัญญาประกันภัย ซึ่งการจ่ายอาจจะจ่ายเป็นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือ รายเดือนแล้วแต่จะระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
  5. กรมธรรม์ประกันภัย เอกสารที่แสดงข้อตกลง เงื่อนไขต่างๆของสัญญาประกันภัย ในกรมธรรม์จะประกอบไปด้วยรายละเอียดมากมายอันเป็นเงื่อนไข และ ข้อตกลงต่างๆระหว่างผู้เอาประกันภัย และ ผู้รับประกันภัย
  6. ทุนประกัน หรือ จำนวนเงินเอาประกัน จำนวนเงินที่ตกลงกันว่า ผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายให้ผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้รับประโยชน์ ตามที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อเกิดภัย หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้เอาประกันตามเงื่อนไขในสัญญา หรือ กรมธรรม์
  7. ผู้ประสบภัย ผู้ซึ่งได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัยเนื่องจากรถยนต์ที่ใช้อยู่ในทาง หรือ เนื่องจากสิ่งที่บรรทุก หรือ ติดตั้งในรถนั้น และ หมายรวมถึง ทายาทโดยธรรม ของผู้ประสบภัยที่ถึงแก่ความตายด้วย
  8. ตัวแทน คือ บุคคลที่ทำการแทนอีกบุคคลหนึ่ง หรือ ผู้ที่ผู้รับประกันภัย มอบหมายให้ชักชวนบุคคลให้ทำสัญญาประกันภัยกับตนเอง
  9. ความเสียหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย อันเกิดจากรถยนต์

10. ค่าเสียหายส่วนแรก ค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองในความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง เช่นในการ ประกันภัยรถยนต์มีการกำหนดความเสียหายส่วนแรกไว้ที่ 1,000 บาท/ครั้ง ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นในแต่ละครั้ง หากความเสียหาย เท่ากับ 1,000 บาท หรือน้อยกว่า คุณจะไม่ได้รับการชดเชยจากทางบริษัทประกันภัย หากแต่คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง หากความเสียหายมากกว่า 1,000 บาทคุณจะจ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เพิ่มขึ้นเอง ค่าเสียหายส่วนแรกจะมีส่วนในการทำให้มูลค่าเบี้ยประกันภัยของคุณลดลงได้ตามจำนวนที่ระบุ นอกเหนือจากนั้น ยังทำให้ ผู้เอาประกันภัยมีความระมัดระวังมากขึ้น (เพราะการเกิดความเสียหายขึ้นจะหมายถึงการเสียค่าเสียหายส่วนแรกด้วย)

ศัพท์ประกันรถ

11. ค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ โดยความเสียหายดังกล่าว เป็นผลมาจากภัยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และมีจำนวนตามที่เสียหายจริง

12. เงินรายปีตามกำหนด เงินรายปีที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายให้โดยมีกำหนดระยะเวลาจ่ายไว้แน่นอน โดยไม่คำนึงถึงว่าผู้รับเงินท่านนั้นจะยังคงมีชีวิตอยู่หรือไม่ เช่น รับรองว่าจะทำการจ่ายเดือนละ 1,000 บาท มีกำหนดทั้งหมด 10 ปี

13. นักคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการทำการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยเงินสำรองประกันภัย เงินปันผลกรมธรรม์ และ จัดทำหรือ รวบรวมสถิติต่างๆของผู้รับประกันภัย

14. กรมธรรม์ เอกสารที่ออกโดยผู้รับประกันภัย โดยมีข้อความตรงกับความประสงค์ในใบคำขอ เพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไปซึ่ง ระบุถึงสาระสำคัญของข้อตกลง เงื่อนไข และความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย

15. คำขอเอาประกันภัย ใบคำขอเอาประกันภัยเป็นเอกสารสำคัญที่ทำขึ้นเพื่อแสดงความประสงค์ว่าจะเอาประกันภัย อย่างใดอย่างหนึ่งไว้กับผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยความจริง โดยไม่ต้องรอให้ผู้รับประกันภัย สอบถามและหากมีข้อความสอบถามใดๆ ผู้เอาประกันภัยจะต้องตอบตามความจริงทั้งหมด มิฉะนั้นสัญญาประกันภัย อาจตกเป็นโมฆียะ ซึ่งผู้รับประกันภัยสามารถบอกเลิกได้

16. โมฆียะ การเกิดความบกพร่องในการทำสัญญาเช่น ไม่ระบุความจริง ซึ่งจะมีผลให้สัญญานั้นไม่เกิดขึ้น และไม่สามารถนำมาใช้ได้

17. วินาศภัย ความเสียหายใดๆ ซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ และยังรวมถึงความสูญเสียในสิทธิ, ผลประโยชน์หรือรายได้ด้วย

18. รถยนต์ หมายถึง รถยนต์คันที่เอาประกันภัย ซึ่งมีรายการที่ระบุเอาไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์

19. ตาราง หมายถึง ตารางของกรมธรรม์ประกันภัย

20. อุบัติเหตุแต่ละครั้ง เหตุการณ์หนึ่ง หรือ หลายเหตุการณ์ที่สืบเนื่องกันซึ่งเกิดจากสาเหตุเดียวกัน

ศัพท์เกี่ยวกับประกัน

21. ค่าความเสียหายส่วนแรก ส่วนแรกของความรับผิดชอบ หรือ ความเสียหายอันมีความคุ้มครองตามข้อสัญญาหรือเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบ

22. ยกเลิก สิ้นสุดของนโยบายการประกันโดย บริษัท หรือผู้ประกันตนก่อนวันที่ต่ออายุ

23. โจทก์ คนที่ทำให้การเรียกร้องประกัน

24. จำนวนเงินเสี่ยงภัย ผลต่างระหว่างจำนวนเงินเอาประกัน กับ เงินสำรองประกันชีวิต ที่บริษัทเก็บสำรองไว้ โดยจะลดลงตามจำนวนปีที่เอาประกันภัย จนกระทั่งครบกำหนดสัญญา ซึ่งจำวนวเงินเสี่ยงภัยจะเหลือศูนย์

25. การประกันภัยไม่ดื่มของมึนเมา การประกันชีวิต การประกันสุขภาพ และ การประกันภัยรถยนต์ สำหรับผู้ที่ไม่ดื่มของมึนเมาตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้

26. อายุ อายุในการประกันชีวิต โดยทั่วไปแล้ว การคำนวณเบี้ยประกันจะใช้อายุที่จะถึงในวันครบรอบวันเกิดในปีต่อไป แต่การประกันชีวิตแบบเงินรายปีจะใช้อายุปัจจุบัน

27. อายุที่ยอมรับ ข้อความที่ใช้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต เมื่อผู้รับประกันตกลงในอายุของผู้เอาประกัน

28. ผู้ประเมิน (ความเสียหาย) บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้รับประกันภัย หรือ ผู้เอาประกันภัยให้ประเมินค่าของความเสียหายที่เกิดขึ้นตามกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นๆ โดยทั่วไปจะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการ

29. ข้อเพิ่มเติม คือ เอกสารเพิ่มเติมในสัญญาที่แสดงให้เห็นถึงความตกลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสัญญาประกันภัยต่อ หรือ สัญญาประกันภัยอื่นๆ

30. การไถ่ถอนมูลค่า เป็นวิธรการจัดสรรเงินเพื่อทำการชำระหนี้ให้หมดไปภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปแล้ว การจัดสรรการชำระหนี้จะจัดเป็นงวดๆ จำนวนเงินในแต่ละงวดจะต้องมีจำนวนเท่ากัน

คำสำคัญ ประกันภัย

31. การเป็นตัวแทน การที่บุคคลหนึ่งกระทำการแทนอีกบุคคลหนึ่ง (ตัวการ) ในการทำนิติกรรมต่อบุคคลภายนอก

32. ธุรกิจตัวแทน เป็นผู้ที่ได้รับประกันภัยมอบหมายให้ชักชวนบุคคลอื่นๆให้มาทำสัญญาประกันภัยกับตนเอง

33. การเอาประกันภัยเพิ่ม การนำเอาภัยที่ได้มีการประกันภัยแล้ว ไปทำการขอประกันภัยเพิ่มเติม ในการประกันภัยบางประเภท ผู้รับประกันภัยอาจจะกำหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบ เมื่อมีการเอาประกันภัยเพิ่มเติมกับผู้รับประกันภัยรายอื่นๆ หรือ อาจจะกำหนดให้ผู้เอาประกันภัยรับรองว่าจะไม่เอาประกันภัย กับผู้รับประกันภัยอื่นอีกในรายนั้นๆ

34. การใช้เงินปันผลเร่งให้สัญญาครบกำหนด การที่ผู้เอาประกันชีวิตขอใช้สิทธิ์ในการนำเงินปันผลที่สะสมได้มารวมกับค่าเวนคืน ซึ่งมีจำนวนจำกัด หรือ มีมากกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัย เพื่อทำการขอรับเงินเอาประกันภัยก่อนที่จะครบกำหนดสัญญา

35. ผลประโยชน์เพิ่ม ผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยที่เพิ่มขึ้นจากผลประโยชน์ที่ให้ตามมาตรฐานปรกติ

36. การบาดเจ็บทางร่างกาย การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นต่อบุคคลหรือต่อร่างกาย (ดู personal injury ประกอบ)

37. การประกันชีวิตเพื่อธุรกิจ การเอาประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองธุรกิจหรืออาชีพ สำหรับความเสียหายทางการเงินอันเนื่องมาจากการถึงแก่กรรมของบุคคลสำคัญหรือหุ้นส่วนในธุรกิจหรืออาชีพ

38. เงินปันผล มีความหมายเหมือน dividend แต่คำ bonus นิยมใช้กันในยุโรป

39. การจัดสรรเงินปันผล มีความหมายเหมือน allotment of bonus

40. การปกปิดข้อความจริง การไม่บอกกล่าวให้ผู้รับประกันภัยทราบถึงข้อความจริงที่ผู้เสนอขอเอาประกันภัยได้รับรู้มา ถ้าข้อความจริงที่ไม่บอกกล่าวนั้นเป็นสาระสำคัญสัญญาประกันภัยเป็นโมฆียะ

ศัพท์ประกันภัยรถยนต์

41. ค่าบำเหน็จ เงินตอบแทนให้แก่ตัวแทน หรือนายหน้าสำหรับเป็นค่าบริการ เช่น การจัดให้มีการประกันภัย

42. เงินสำรองฉุกเฉิน เงินสำรองที่จัดสรรเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินสำรองตามกฎหมาย เพื่อเหตุฉุกเฉินหรือเผื่อขาดเผื่อเหลือ

43. ทุพพลภาพชั่วคราว การสูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะได้รับการชดเชยจากการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

44. การประกันภัย มีความหมายเหมือนคำว่า insurance ส่วนคว่าำ assurance มักใช้กับการประกันชีวิต ส่วนคำ insurance มักใช้กับการประกัยภัยอื่นๆ

44. ตารางมรณวิสัยของสหรัฐอเมริกา ตารางมรณวิสัยแบบหนึ่ง ซึ่งใช้ในการคำนวณเบี้ยประกันชีวิตของผู้เอาประกันภัย

 45. บัตรเงินรายปี หลักฐานที่บริษัทประกันชีวิตออกให้แก่ผู้เอาประกันชีวิตแบบรายปี เพื่อแสดงการยอมจ่ายเงินรายปี

46. เงินรายปีตามกำหนด เงินรายปีที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายให้โดยมีการกำหนดระยะเวลาจ่ายไว้แน่นอน และไม่คำนึงถึงว่าผู้รับเงินจะยังคงมีชีวิตอยู่หรือไม่ เช่น รับรองว่าจะจ่ายเดือนละ 1,000 บาท โดยมีกำหนดระยะเวลา 10 ปี เป็นต้น

47. การประกันภัยผู้ไม่ดื่มของมึนเมา การประกันชีวิต การประกันสุขภาพ หรือการประกันภัยรถยนต์ สำหรับผู้ไม่ดื่มของมึนเมาตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์กำหนด

48. การใช้เงินปันผลสมทบจนครบจำนวน การที่ผู้เอาประกันชีวิตใช้สิทธิ์นำเงินปันผลที่สะสมได้มาชำระเบี้ยประกันภัยให้ครบจำนวนก่อนกำหนด แทนการชำระเบี้ยตามวาระ

49. เงินกู้ตามกรมธรรม์โดยอัตโนมัติ กรมธรรม์ประกันชีวิตให้สิทธิ์ผู้ถือกรมธรรม์ใช้มูลค่าเงินสด (cash value) มาชำระเบี้ยประกันภัยที่ถึงกำหนดแต่ขาดการชำระ เพื่อให้กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ติดต่อกัน ซึ่งเงินที่ชำระเบี้ยประกันภัยนั้นถือว่าเป็นเงินกู้โดยอัตโนมัติ

50. การจัดสรรเงินส่วนเกิน การแบ่งเงินส่วนเกินของบริษัทประกันชีวิต เช่น แบ่งให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ถือกรมธรรม์ เป็นต้น

ประกันรถยนต์

51. การตายจริง จำนวนผู้เสียชีวิตที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งอาจจะตรงหรือต่างกับการตายที่คาดหมายไว้ (expected mortality)

52. การประกันภัยแบบประเมินเบี้ยประกันภัย ระบบการประกันภัยที่ไม่กำหนดเบี้ยประกันภัยคงที่ไว้ แต่จะคำนวณเบี้ยในแต่ละปี โดยอาศัยหลักเกณฑ์ว่า เบี้ยประกันภัยที่คำนวณจะต้องพอเพียงที่จะให้ผู้รับประกันภัยอยู่ในฐานะที่จะรับภาระหนี้สินตามที่กรมธรรม์ประกันภัยกำหนดได้

53. การประกันชีวิตแบบสัญญาเปิด การประกันชีวิตแบบหนึ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายสมาคมฌาปนกิจ ผู้เป็นสมาชิกจะชำระค่าบำรุงเป็นครั้งคราว เมื่อมีสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินจำนวนหนึ่ง สัญญานี้อาจจะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบำรุง หรือจำนวนเงินผลประโยชน์ได้ จึงเรียกว่า สัญญาเปิด

54. เงินได้ที่ปรับแล้ว ค่าใช้จ่ายที่ตัดทอนลงหลังจากที่หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต เพื่อให้พอกับเงินได้ที่ลดต่ำลง

55. ผู้รับเงินรายปี ผู้รับเงินได้ประจำแบบรายปีตามแต่ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต

56. ระบบประเมิน แนวคิดในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันชีวิต โดยไม่คำนึงถึงความเสี่ยงภัยตามอายุของบุคคล สมาชิกทุกคนจะเสียเบี้ยประกันชีวิตเท่ากัน โดยประเมินว่าจำนวนเบี้ยประกันที่เก็บได้จะเพียงพอที่จะจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายหรือไม่ หากไม่เพียงพอก็จะเรียกเก็บเพิ่ม หรือหากเก็บมามากไปก็จะลดลง ระบบนี้ใช้สำหรับการประกันชีวิตในกลุ่มของภราดรสมาคม (fraternal societies)

57. อายุปัจจุบัน อายุในขณะที่ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เริ่มประกันชีวิตเมื่ออายุ 35 ปี และขอเปลี่ยนแบบกรมธรรม์เมื่ออายุ 38  ปี อายุในขณะเปลี่ยนแบบกรมธรรม์ คือ อายุปัจจุบัน

58. ภัยเพิ่ม ภัยที่เพิ่มขึ้นจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เช่น ในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ความคุ้มครองพื้นฐานได้แก่ ไฟไหม้และฟ้าผ่า แต่ผู้เอาประกันภัยสามารถที่จะขอซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ เช่น ความคุ้มครองในกรณีเสียหายจากน้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุฯลฯ โดยจะต้องเสียเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นตามแต่ที่ตกลงกัน

59. มูลค่าตามบัญชี มูลค่าของสินทรัพย์ตามที่บันทึกไว้ในบัญชีของเจ้าของสินทรัพย์นั้นๆ

60. ผลประโยชน์ตามบัญชี ผลประโยชน์ที่ตัวแทนประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรมมีสิทธิ์ที่จะได้รับจากการเก็บเบี้ยประกันฯ จากผู้เอาประกันฯ ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีเก็บเบี้ยประกันภัยของตน

ประกันภัยรถ

61. ส่วนบวกเพิ่มเงินปันผล จำนวนเงินที่บวกเพิ่มเข้าไปในเบี้ยประกันภัยสุทธิ เพื่อจะให้มีเงินสำหรับการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ที่ถือกรมธรรม์ประเภทแบ่งผลกำไร

62. ระบบเขต โดยทั่วไปในการประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม จะมีการแบ่งเขตให้ตัวแทนหาลูกค้า และเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นเขตๆ ไม่ก้าวก่ายกัน

63. เงินสำรองเงินปันผล เงินสำรองที่ผู้รับประกันชีวิตเก็บไว้เพื่อที่จะจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ในวันข้างหน้า

64. ช่วงเวลาปลอดประโยชน์ ระยะเวลาที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการประกันสังคม กล่าวคือ เมื่อหัวหน้าครอบครัวถึงแก่กรรม คู่สมรสจะได้รับเงินช่วยเหลือจากการประกันสังคมจนกระทั่งบุตรคนสุดท้ายอายุครบ 18 ปี หลังจากนั้นจะไม่ได้รับผลประโยชน์ไปจนกว่าคู่สมรสจะอายุครบ 60 ปี ช่วงเวลาที่ไม่ได้รับประโยชน์นั้นถือเป็น ช่วงเวลาปลอดประโยชน์

65. ข้อกำหนดญาติทางสายเลือด ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม ซึ่งกำหนดว่า ความรับผิดตามกรมธรรม์ของผู้รับประกันชีวิตจะหมดไปเมื่อได้จ่ายเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ให้แก่สามีหรือภรรยา หรือญาติร่วมสายโลหิต หรือญาติที่เกี่ยวพันโดยการสมรสของผู้เอาประกันชีวิต

66. การประกาศเงินปันผล การประกาศอัตราเงินปันผลที่ฝ่ายผู้รับประกันชีวิตจะจ่ายให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทต่างๆ

67. กรมธรรม์ชนิดคูปอง กรมธรรม์ประกันชีวิตซึ่งบริษัทประกันชีวิตรับรองที่จะจ่ายเงินปันผลตามจำนวนและระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ โดยออกเป็นคูปอง

68. ผู้รับประโยชน์มีเงื่อนไข บุคคลซึ่งได้รับการระบุให้เป็นผู้รับประโยชน์ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์คนแรกถึงแก่กรรมไปก่อน หรือพร้อมกับผู้เอาประกันภัย

69. บุคคลสมทบ ชีวิตของบุคคลที่สมทบอยู่ในการทำประกันชีวิตมีเงื่อนไขทรงชีพ (contingent survivorship assurance) เมื่อบุคคลนี้ถึงแก่กรรมจะทำให้กรมธรรม์สิ้นผลบังคับและบริษัทประกันชีวิตไม่ต้องจ่ายเงินผลประโยชน์ตามสัญญา

70. เงินปันผลเงินสด เงินปันผลตามกรมธรรม์ประกันชีวิตที่จ่ายเป็นเงินสด ซึ่งต่างจากเงินปันผลเพิ่มพูน

ประกันรถ

71. จำนวนเงินก้อน จำนวนเงินที่ฝ่ายผู้รับประกันภัยจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตเมื่อมีการเรียกร้องตามสัญญา

72. เงินรายปีชนิดจ่ายคืนเงินสด การจ่ายเงินรายปีที่มีเงื่อนไขว่า จะจ่ายเงินส่วนที่ยังจ่ายไม่ครบให้แก่ผู้รับประโยชน์เป็นเงินก้อน หากผู้รับเงินรายปีถึงแก่กรรมก่อนที่จะรับเงินรายปีครบตามจำนวนที่ผู้รับประกันภัยสัญญาจะจ่าย

73. มูลค่าเงินสด เมื่อผู้เอาประกันภัยได้ส่งเบี้ยประกันภัยเป็นระยะเวลาหนึ่ง ( 2 – 3 ปี ขึ้นไป) กรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับนั้นจะเกิดมูลค่าขึ้นซึ่งเรียกว่า มูลค่าเงินสด ซึ่งถ้าผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาก่อนสัญญาถึงกำหนด ผู้รับประกันภัยจะจ่ายมูลค่าเงินสดคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย เงินที่จ่ายคืนนี้เรียกว่า มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต (cash surrender value หรือ surrender value)

74. ทุนสำรองสุดท้าย เงินที่ต้องสำรองไว้ใช้จ่ายเมื่อเสียชีวิต เช่น ค่ารักษาพยาบาล และค่าทำศพ

75. กองทุนฉุกเฉิน เงินกองทุนที่ตั้งสำรองไว้ เพื่อใช้จ่ายในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือความจำเป็นที่คาดไม่ถึงขึ้น

76. อายุสิ้นเกณฑ์ อายุที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุ ซึ่งแนบท้ายตามกรมธรรม์ว่า เมื่อถึงอายุนั้นความคุ้มครองจะสิ้นสุดลง

77. ค่าประกันภัย จำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยจ่ายให้แก่ผู้รับประกันภัยหักด้วยจำนวนเงินที่ได้รับคืน

78. ผู้เก็บเงิน พนักงานเก็บเงินหรือตัวแทนประกันฯ ที่บริษัทผู้รับประกันภัยมอบหมายให้ทำหน้าที่เก็บเบี้ยประกันภัย

79. เบี้ยประกันภัยคงที่ เบี้ยประกันภัยที่ไม่แปรผันตามเวลา เช่น เบี้ยประกันชีวิต เป็นต้น

80. สิทธิเลือกเงินสด สิทธิที่จะเลือกรับเงินสดแทนการรับผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น

ศัพท์ประกันภัย

81. ตารางอัตราทุพพลภาพ ตารางที่แสดงถึงอัตราการสูญเสียอวัยวะแต่ละประเภท เช่น การสูญเสียสมรรถภาพทางดวงตา แขน ขา นิ้วมือ ซึ่งตารางนี้จะแสดงถึงการเปรียบเทียบอัตราการสูญเสียอวัยวะแต่ละประเภทกับความทุพพลภาพทั้งหมดที่เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ในการคำนวณหาอัตราเบี้ยประกันภัย

82. ผลประโยชน์เพื่อทุพพลภาพ เงินที่จ่ายชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหต การประกันภัยความเจ็บป่วย หรือการประกันสุขภาพแบบถาวร เนื่องจากผู้เอาประกันฯ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เต็มที่หรือบางส่วน ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

83. การประกันภัยซ้ำซ้อน การนำเอาภัยรายเดียวกันไปประกันภัยซ้ำซ้อนไว้มากกว่า 1 บริษัท

84. ผลประโยชน์ทุพพลภาพ ผลประโยชน์ของผู้เอาประกันฯ ในกรณีที่ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ได้แก่ การได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระเบี้ยประกันฯ และได้รับเงินได้ประจำเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนตามแต่ที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

85. ค่าใช้จ่ายบวกเพิ่ม ส่วนของค่าใช้จ่ายที่บวกเข้าไปในเบี้ยประกันภัยแท้จริง หรือเบี้ยประกันภัยที่กำหนดขึ้นจากค่าของความเสี่ยงภัย

86. วันเริ่มผลบังคับ วันที่กำหนดให้สัญญาประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ

87. การชดใช้ด้วยการุณย์ เงินที่ผู้รับประกันภัยเต็มใจจ่ายให้แก่ผู้เรียกร้องค่าเสียหาย แม้จะมีความเห็นว่าไม่ต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขกรมธรรม์ก็ตาม

88. เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ เบี้ยประกันภัยที่เรียกเพิ่มจากอัตราเบี้ยประกันภัยปกติเนื่องจากการเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้น เช่น ในการประกันชีวิตหรือประกันภัยอุบัติเหตุ ถ้าผู้เอาประกันภัยมีสุขภาพไม่ดี หรือมีอาชีพที่เสี่ยงภัยมากกว่าปกติ ก็มีโอกาสที่จะต้องเสียเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ

89. การกำหนดอัตราตามประสบการณ์ การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยโดยคำนวณจากประสบการณ์ในอดีต

เคลมประกัน


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon