10 ทักษะ ที่จะทำให้คุณเป็นพนักงานที่ต้องการของทุกบริษัท

posted: 2 years ago
10 ทักษะ ที่จะทำให้คุณเป็นพนักงานที่ต้องการของทุกบริษัท

comments

นอกเหนือจากฝีมือ และความสามารถในสายงานแล้ว ยังมีสิ่งที่ผู้สมัครงานจะต้องมี เป็นทักษะที่อยู่นอกเหนือจากงาน เป็นสิ่งที่จะสร้างความแตกต่าง และความน่าสนใจให้กับคุณได้ ในการสัมภาษณ์งาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณได้ผ่านการคัดเลือกจากนายจ้างได้ และที่สำคัญก็คืออย่าลืมเตรียมเรซูเม่ของคุณให้ดี กับ 10 เคล็ดลับ ยกระดับเรซูเม่ของคุณ ให้ดีกว่าเดิม

1. มีทักษะในการวางแผน

10 ทักษะ ที่จะทำให้คุณเป็นพนักงานที่ต้องการของทุกบริษัท (4)

มีทักษะในการวางแผน และจัดการแผนงานให้เสร็จเรียบร้อยตามเวลาที่ได้รับมอบหมาย มีทักษะในการมองภาพรวม และมีกระบวนการความคิดที่เป็นระบบ


2. มีความเป็นผู้นำ สามารถบริหารจัดการได้

10 ทักษะ ที่จะทำให้คุณเป็นพนักงานที่ต้องการของทุกบริษัท (5)

มีทักษะในการบริหารทีม ในกรณีที่คุณอาจได้เป็นผู้นำทีม หรือมีลูกน้อง เช่น การมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถของคนในทีม สามารถจัดการให้ทุกคนในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และมีวิสัยทัศน์ในการตั้งเป้าหมายให้กับทีม


3. ทำงานเป็นทีมได้ดี

10 ทักษะ ที่จะทำให้คุณเป็นพนักงานที่ต้องการของทุกบริษัท (6)

มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นภายในทีม และสามารถทำให้เป้าหมายของทีม ประสบความสำเร็จได้พร้อมๆ กับ ความสำเร็จของตัวเอง


4. มีทักษะในการแก้ปัญหา

10 ทักษะ ที่จะทำให้คุณเป็นพนักงานที่ต้องการของทุกบริษัท (7)

มีความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีที่สร้างสรรค์ และมีเหตุผล สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กร มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด


5. มีมารยาททางสังคม

10 ทักษะ ที่จะทำให้คุณเป็นพนักงานที่ต้องการของทุกบริษัท (1)

สามารถประพฤติตนได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ รู้ว่าสิ่งไหนควร สิ่งไหนไม่ควรทำเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น เพื่อไม่สร้างความลำบากใจให้คนรอบข้าง และเคารพในความเชื่อ และวัฒนธรรมที่แตกต่างของคนในองค์กร


6. มีมนุษยสัมพันธ์

10 ทักษะ ที่จะทำให้คุณเป็นพนักงานที่ต้องการของทุกบริษัท (2)

มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน และสามารถประสานงานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยไม่สร้างความขัดแย้ง

7. ทักษะการวิเคราะห์

10 ทักษะ ที่จะทำให้คุณเป็นพนักงานที่ต้องการของทุกบริษัท (10)

มีมุมมองหลากหลายในการจัดการสิ่งต่างๆ โดยรู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่ควรจัดการ รวมทั้งสามารถประเมินสถานการณ์ และหาข้อมูลใหม่ๆ มาช่วยในการทำงานอยู่เสมอ

8. การลำดับความสำคัญ

10 ทักษะ ที่จะทำให้คุณเป็นพนักงานที่ต้องการของทุกบริษัท (8)

สามารถวางแผนและบริหารเวลาได้เป็นอย่างดี รู้ว่าอะไรควรทำก่อน หรือหลัง และสามารถปรับตัวตามสถานการณ์การทำงานได้ ในยามที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า


9. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์

10 ทักษะ ที่จะทำให้คุณเป็นพนักงานที่ต้องการของทุกบริษัท (3)

มีความสามารถในการใช้โปรแกรมต่างๆ ที่จำเป็น อย่างเชี่ยวชาญ เพราะในปัจจุบันอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาเป็นส่วนสำคัญของการทำงาน


10. ทักษะการสื่อสาร

10 ทักษะ ที่จะทำให้คุณเป็นพนักงานที่ต้องการของทุกบริษัท (9)

นับว่าเป็นทักษะอีกอย่างที่จำเป็นอย่างมากสำหรับการทำงานในทุกรูปแบบ เพราะการสื่อสารที่ดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานได้ ไม่ว่าจะเป็นการ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเฉพาะการติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ ในองค์กร

คงไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ในการค้นหาพนักงานที่จะมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อตามข้างต้นนี้ แต่หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีทักษะเหล่านี้อยู่ไม่มากก็น้อย คุณก็สามารถจะทำให้นายจ้าง และบริษัทต่างๆ หันมาสนใจ และมีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆ นั่นเอง


avatar
by bugbug
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon