ดีเอสไอเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

posted: 1 year ago
ดีเอสไอเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

comments

7 ธ.ค.60 – พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรม (ครั้งที่ 2) หัวข้อ “นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ The Choice เกมทางเลือก – ทางรอด สู่ชุมชนต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน” โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้แทนจากสถาบันการเงิน สมาคมทนายความ สถาบันการศึกษา หน่วยงานท้องถิ่น และตัวแทนจากชุมชนต่างๆดีเอสไอเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
Credit: MThai News

กระทรวงยุติธรรมให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ถือเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศที่เกิดจากหลายสาเหตุที่มีความเชื่อมโยงกันจนเป็นความเหลื่อมล้ำของผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงกว่า และผู้มีฐานะด้อยกว่าคือซึ่งอยู่ในภาวะจำยอมทำสัญญาที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ พ.ต.อ.ไพสิฐ กล่าว

กระทรวงยุติธรรมมีแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างเป็นขั้นตอน โดยแก้ไขปรับปรุงพ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 ให้มีบทลงโทษสำหรับผู้ปล่อยเงินกู้โดยเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด (ร้อยละ 15 ต่อปี) ให้มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 2 แสนบาท และบังคับใช้กฎหมายกับเจ้าหนี้ผู้มีอิทธิพลรายใหญ่ โดยดีเอสไอได้เข้าไปสืบสวนสอบสวน และประสานกับกรมสรรพากรเมื่อดำเนินมาตรการทางภาษี รวมทั้งช่วยเหลืออำนวยความยุติธรรม ลูกหนี้ที่ถูกเอาเปรียบในเรื่องดอกเบี้ย การทำสัญญา ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ จัดให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านกฎหมายและรับเรื่องร้องเรียน

รวมทั้งรัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 ต.ค. 59 เห็นชอบการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้ดำเนิน 5 มาตรการ ประกอบด้วย
1. ดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย
2. การเข้าถึงสินเชื่อในระบบให้กับลูกหนี้นอกระบบและประชาชนทั่วไป โดยกระทรวงการคลังได้ออกสินเชื่อรายย่อยจังหวัดพิโคไฟแนนซ์วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
3. การลดภาระหนี้นอกระบบโดยการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ โดยใช้กลไกมาตรการทางภาษีเข้ามาช่วยเพื่อดึงให้เจ้าหนี้เจรจากับลูกหนี้
4. การเพิ่มศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ โครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมให้ความรู้ทางการเงิน ให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอไม่ต้องเป็นหนี้ซ้ำ
5. การร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง


avatar
by Anatta อนัตตา
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon