อุบัติเหตุ กับประกันภัยผู้เสียชีวิต

posted: 5 years ago
3,210 views
อุบัติเหตุ กับประกันภัยผู้เสียชีวิต

comments

ประกันอุบัติเหตุ

ทุกวันนี้เราจะเห็นยอดตัวเลขคนเสียชีวิตจาก อุบัติเหตุ มากขึ้นทุกวันๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากความประมาท ความไม่ระมัดระวังของผู้ขับขี่ทั้งสิ้น ถ้าจะให้เกิดความรู้สึกอุ่นใจเราควรทำประกันอุบัติเหตุไว้เพื่อคอยคุ้มครอง หากเกิดอุบัติเหตุที่เราไม่คาดคิดขึ้น ณ วันนี้ เราจะกล่าวถึงขอบเขตความคุ้มครองของประกันอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เสียชีวิตจาก อุบัติเหตุ เป็นกรณีศึกษา ดังต่อไปนี้

Viriyah Insurance

ถ้าลูกจ้างประสบ อุบัติเหตุ จากรถ และเสียชีวิต มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ ซึ่งผู้เสียชีวิตจะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย พ.ร.บ. (200,000 บาท) และจากภาคสมัครใจสามารถเรียกร้องตามความเสียหายจริงขั้นต่ำ 300,000 บาทกรณีมีผู้ขาดไร้อุปการะ แต่หากไม่มีผู้ขาดไร้อุปการะได้รับชดใช้ขั้นต่ำ 100,000 บาท

หากประมาทร่วมกันทั้งสองฝ่ายและมีผู้เสียชีวิต อย่างแรกจะต้องตรวจสอบดูว่ารถยนต์ฝ่ายของเรามีประกันภัยอะไรไว้บ้าง ถ้ามีประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ บริษัทที่รับทำประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ.ดังนี้

1) ผู้ขับขี่ จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นค่าปลงศพจํานวน 35,000.-บาท

2) ผู้โดยสารได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจํานวน 200,000.-บาท

ส่วนประกันภัยภาคสมัครใจประเภท 1 2 หรือ 3 นั้นจะได้ความคุ้มครองบุคคลในส่วนความ คุ้มครอง อุบัติเหตุ ส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด ลองตรวจสอบดูในเงื่อนไขกรมธรรม์ ประกันภัยว่าซื้อความคุ้มครองไว้ในวงเงินเท่าไหร่  หากผลคดีสรุปว่าเป็นความประมาทของทั้งสองฝ่าย ผู้โดยสารสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากรถ

คู่กรณีทั้งสองประกันภัย พ.ร.บ.และภาคสมัครใจได้ทําประกันภัย พ.ร.บ. ภาคบังคับไว้แลวขับรถไปประสบ อุบัติเหตุ เสียชีวิต ทายาทของผู้เสียชีวิต  หากผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิดหากรถทําประกันภัย พ.ร.บ. ไว้ สามารถเรียกได้ดังนี้ – หากเสียชีวิต เรียกค่าปลงศพได้ 35,000 บาท

– หากบาดเจ็บเรียกได้ตามค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000.-บาท

– ทายาทสามารถนําหลักฐานบัตรประชาชน /ทําเบียนบ้าน /ใบมรณะบัตร และหลักฐานแสดงความเป็น

ทายาท ไปยื่นขอรับเงินค่าเสียหายเบื้องต้นได้จากบริษัทที่รับประกันภัย

Dhiphaya Insurance

กรณีเสียชีวิตอยู่ในรถตู้โดยไม่ได้เกิดจาก อุบัติเหตุ  การที่มีผู้เสียชีวิตในรถโดยที่ไม่ได้เกิดจาก อุบัติเหตุ ก็ยังจะได้รับความคุ้มครองจากประกันภัย พ.ร.บ. ทั้งนี้ สามารถขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทประกันภัยได้ แต่ในส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้นคงต้องพิจารณาเพิ่มเติมว่าเป็นความประมาทของผู้ขับขี่หรือไม่ ถ้าสรุปผลคดีวาเป็นความประมาทของผู้ขับขี่ ประกันภัย พ.ร.บ. ก็ต้องจ่ายเต็มตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นแล้วไม่เกิน 200,000 บาท

ทั้งนี้ถึงแม้ว่าประกัน อุบัติเหตุ ที่เราทำไว้ จะคุ้มครองด้วยวงเงินที่สูงมากแค่ไหน แต่หากเราขับขี่รถยนต์บนท้องถนน ด้วยความประมาทเลินเล่อ ประกัน อุบัติเหตุ เหล่านี้ก็จะจ่ายแค่เพียงเป็นวงเงินเท่านั้น มิอาจหาชีวิตของคนที่เสียชีวิตกลับคืนมาได้ ซึ่งหากคิดดูแล้วเงินกับชีวิตของคน มันแลกกันไม่ได้เลยสักนิด เพื่อความแน่นอนในชีวิตเราก็ควรทำประกัน อุบัติเหตุ พร้อมกับขับขี่รถยนต์ด้วยความระมัดระวังเพื่อประโยชน์แก่ตัวเราเอง


avatar
by เก่ง ทองเจือ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon