อู่ซ่อมรถนอกสัญญา

posted: 5 years ago
5,611 views
อู่ซ่อมรถนอกสัญญา

comments

อู่ซ่อมรถ

หากผู้เอา ประกันภัยรถยนต์ ถือกรมธรรม์ที่สามารถซ่อมรถที่อู่คู่สัญญาได้ จะสามารถนำรถเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการ หรืออู่ซ่อมรถนอกสัญญา ได้หรือไม่

คำตอบคือได้ เพียงแต่บริษัทประกันภัยจำเป็นที่จะต้องอนุมัติราคาค่าซ่อมรถยนต์ก่อน โดยที่ค่าซ่อมรถของอู่นอกสัญญานั้นจะต้องไม่สูงกว่าราคาของอู่คู่สัญญา
นอกจากนี้ยังจะต้องระบุวันที่รับรถเข้า ซ่อม และวันที่ปล่อยรถออกอีกด้วย สำหรับการซ่อมที่ศูนย์บริการที่มีราคาสูงกว่าการซ่อมที่อู่คู่สัญญา ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายค่าส่วนต่างทั้งราคาค่าแรงและค่าอะไหล่ด้วยตนเอง

ซึ่งในการนำรถเข้าซ่อมมีขั้นตอน และมีเอกสาร/หลักฐาน ที่ผู้เอาประกันจำเป็นต้องเก็บไว้เพื่อใช้เคลมประกันในภายหลัง โดยสรุปดังนี้

  • ใบเคลม/ใบติดต่อ/บันทึกประจำวัน
  • ใบเสนอราคา
  • สำเนาทะเบียนรถ
  • สำเนากรมธรรม์ (สำหรับรถคู่กรณี หากมีการประกันภัย ขอให้แนบ กรมธรรม์ประกันภัยด้วย)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถหรือผู้เอาประกันภัย (พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านในกรณีทรัพย์สินเสียหาย)
  • หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่เจ้าของรถหรือผู้เอาประกันภัยไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง
  • รูปถ่ายรถเพื่อประเมินความเสียหาย หรือนำรถมาประเมินความเสียหาย ที่บริษัท

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเมื่อซ่อมรถที่อู่นอกสัญญา

ในเขตกรุงเทพฯ : มอบอำนาจให้อู่เป็นผู้ดำเนินการและติดต่อที่สำนักงานใหญ่พร้อมเอกสารตามที่ได้กล่าวถึงข้างต้น
ในเขตต่างจังหวัด: ให้อู่นอกสัญญาส่งใบเสนอราคาเอกสารประกอบการพิจารณาได้แก่ ใบเสนอราคา ใบเคลม สำเนาทะเบียนรถ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับเงิน


avatar
by admin

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon