การ เคลมประกันรถยนต์ กับคำถามยอดฮิตติดอันดับ

posted: 5 years ago
3,256 views
การ เคลมประกันรถยนต์ กับคำถามยอดฮิตติดอันดับ

comments

เคลมประกันรถยนต์

5 คำถามยอดฮิต เกี่ยวกับ การ เคลมประกันรถยนต์ /การเรียกร้องค่า สินไหม ทดแทน

ต่อไปนี้เป็นคำถามยอดฮิตติดอันดับ เกี่ยวกับ การ เคลมประกันรถยนต์ และ การเรียกร้องค่า สินไหม ทดแทน 5 คำถาม1. เอกสารที่ต้องใช้เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในการซ่อมรถยนต์

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในการซ่อมรถผู้เอาประกันภัย มีดังนี

 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • ใบเคลม
 • ใบเสนอราคาจากอู่ซ่อม (ในกรณีที่ซ่อมรถที่อู่นอกสัญญาของบริษัท)
 • สำเนาทะเบียนรถ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถหรือผู้เอาประกันภัย
 • รูปถ่าย (ก่อน ระหว่าง และหลังซ่อม)
 • หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่เจ้าของรถหรือผู้เอาประกันภัยไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง
 • สำหรับนิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนของกรรมการ
 • ผู้มีอำนาจลงนามและหนังสือมอบอำนาจติด อากรแสตมป์ 10 บาท

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในการซ่อมรถคู่กรณีมีดังนี้

 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี พร้อมเลขที่ผู้เสียภาษีอากรของอู่ซ่อม
 • ใบเคลม/ใบติดต่อ/บันทึกประจำวัน
 • ใบเสนอราคาจากอู่ซ่อม (ในกรณีที่ซ่อมรถที่อู่นอกสัญญาของบริษัท)
 • สำเนาทะเบียนรถ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ (พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน ในกรณีทรัพย์สินเสียหาย)
 • รูปถ่าย (ก่อน ระหว่าง และหลังซ่อม)
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก
 • หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่เจ้าของรถหรือผู้เอาประกันภัยไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง
 • สำหรับนิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนของกรรมการ
 • ผู้มีอำนาจลงนามและหนังสือมอบอำนาจติด อากรแสตมป์ 10 บาท


เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาล มีดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนรถและสำเนากรมธรรม์ประกันภัย
 • บันทึกประจำวัน
 • ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลและใบรับรองแพทย์

สินไหม

2. ต้องทำอะไรบ้างก่อนนำรถเข้าซ่อม

ในเขตกรุงเทพฯ ให้ติดต่อและส่งเอกสารในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่สำนักงานใหญ่
ในเขตต่างจังหวัดให้ส่งเอกสารไปยังสาขาใกล้เคียงหรือส่งแฟ็กซ์มายังสำนักงานใหญ่

เอกสารที่ต้องส่งมีดังต่อไปนี้

 • ใบเคลม/ใบติดต่อ/บันทึกประจำวัน
 • ใบเสนอราคา
 • สำเนาทะเบียนรถ
 • สำเนากรมธรรม์ (สำหรับรถคู่กรณี หากมีการประกันภัย ขอให้แนบ กรมธรรม์ประกันภัยด้วย)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถหรือผู้เอาประกันภัย (พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านในกรณีทรัพย์สินเสียหาย)
 • หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่เจ้าของรถหรือผู้เอาประกันภัยไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง
 • รูปถ่ายรถเพื่อประเมินความเสียหาย หรือนำรถมาประเมินความเสียหาย ที่บริษัท

3. ต้องทำอย่างไรหากทำใบเคลมหาย

ให้แจ้งตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวัน จากนั้นติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความรับผิดเพื่อรับสำเนาใบเคลม

4. หากไม่สามารถนำรถมาตรวจประเมินความเสียหายได้ ต้องทำอย่างไร

หากไม่สามารถนำรถมาตรวจประเมินความเสียหายได้ ให้ถ่ายรูปและส่งมายัง บริษัทพร้อมรายละเอียดความเสียหาย
บริษัทสามารถประเมินความเสียหายได้ จากรูปถ่ายและเอกสารเหล่านั้น

5. หากต้องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทโดยทันทีที่เกิดอุบัติเหตุ


avatar
by admin
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon